Commit 02ec175c authored by Ulrik Haugen's avatar Ulrik Haugen
Browse files

lagt till kommentar om utfyllnad av kommandonamn.

parent e19eabdf
......@@ -43,6 +43,8 @@
problem när du kommenterar texter skrivna med Latin-1. Om du
använder language-environment Latin-1 kommer du istället att
få problem när/om du kommenterar texter skrivna med Latin-9.
Med language-environment Latin-9 får du dessutom problem med
utfyllnad av kommandonamn vars ord börjar på svenska tecken.
Om du använder GNU Emacs 21 kan du använda ucs-tables.el som
antagligen kommer att följa med i version 21.3. (Hämtas t ex
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment