Commit 03ef757f authored by Ulrik Haugen's avatar Ulrik Haugen
Browse files

rättelser.

parent 5920fef1
......@@ -13,7 +13,7 @@
även en zip-fil för folk som sitter med system som inte förstår
tar-filer.
Det finns viktig information i NEWS-0.47 som också ingåt i
Det finns viktig information i NEWS-0.47 som också ingår i
tar-arkivet och zip-filen.
......@@ -39,7 +39,7 @@
** Status (för) person och Status (för) möte visar passiva medlemskap
i en blekare färg än aktiva medlemskap.
** Man får en meny när man trycker "*" utan på tilläggsinformation
** Man får en meny när man trycker "*" på tilläggsinformation
medan man skriver inlägg. (bug 750).
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment