Commit 0a37d719 authored by David Byers's avatar David Byers
Browse files

No commit message

No commit message
parent a0386d8f
Tue Mar 11 11:35:35 1997 David Byers <davby@sen21.ida.liu.se>
* lyskom-rest.el (lyskom-face-default-p): Skrev s den fungerar i
XEmacs.
Mon Mar 10 16:42:18 1997 David Byers <davby@sen21.ida.liu.se>
* option-edit.el (lyskom-custom-variables): Bytte ut
lyskom-ding-on-no-subject mot kom-ding-on-no-subject.
* swedish-strings.el (lyskom-custom-strings): Uppdaterade strngar
fr customize.
* vars.el.in (kom-show-author-at-end): Ny variabel.
Flyttade om lite definitioner.
(lyskom-commands): Lade till kom-customize
Mon Mar 10 16:19:29 1997 David Byers <davby@sen22.ida.liu.se>
* view-text.el (lyskom-print-text): Skriv ut frfattaren i slutet
av texten om kom-show-author-at-end r satt till t.
Sat Mar 8 16:46:54 1997 David Byers <davby@sen22.ida.liu.se>
* defvar.el (def-kom-var): Hantera medlemmar i lyskom-global-boolean-a
* edit-text.el (lyskom-edit-send): Anvnd kom-ding-on-no-subject.
* vars.el.in (kom-ding-on-no-subject): Bytte namn frn
lyskom-ding-on-no-subject.
Sat Mar 8 03:55:07 1997 David Kgedal <davidk@lysator.liu.se>
* commands2.el (lyskom-list-summary): Gr (sit-for 0).
Fri Mar 7 10:40:35 1997 David Byers <davby@sen22.ida.liu.se>
* edit-text.el (lyskom-edit-send-check-recipients): Hackade om
kommentarskontrollen. Tog bort lyskom-add-comments-list.
* view-text.el (lyskom-text-read-at-least-once-p): Ny funktion.
Thu Mar 6 13:43:42 1997 David Byers <davby@sen22.ida.liu.se>
* edit-text.el (lyskom-edit-send-check-recipients): Kontrollera
kommenterade texter fr nya kommentarer. Anvnd
lyskom-symbol-value p rtt stllen.
(lyskom-dispatch-edit-text): Hll reda p vilka kommentarer som
finns till den kommenterade texten.
(lyskom-edit-add-comments-list): Ny funktion.
(top level): Tog bord lyskom-is-dedicated-edit-window
* vars.el.in (kom-check-for-new-comments): Ny variabel.
* english-strings.el, swedish-strings.el (lyskom-message): Lade
till texter fr kontroll av kommentarer.
Wed Mar 5 17:22:48 1997 David Kgedal <davidk@lysator.liu.se>
* commands1.el (lyskom-get-recipients-from-misc-list): Ny
......@@ -9,6 +62,13 @@ Wed Mar 5 17:22:48 1997 David K
(lyskom-change-pres-or-motd-2): Anvnd samma mottagare som den
frra presentationen som default.
Wed Mar 5 15:10:38 1997 David Byers <davby@sen22.ida.liu.se>
* edit-text.el (lyskom-dispatch-edit-text): Tog bort
process-kill-qithout-query.
* buffers.el (lyskom-quit-query): Ny funktion.
Mon Mar 3 20:43:28 1997 David Kgedal <kg@infovav.se>
* compatibility.el (lyskom-gnu-keysym): Anvnd tecken istllet fr
......@@ -20,6 +80,10 @@ Sat Mar 1 10:55:04 1997 David K
p kom-pop-personal-messages och se till att meddelande-bufferten
scrollar till slutet.
Fri Feb 28 14:45:04 1997 David Byers <davby@sen22.ida.liu.se>
* utilities.el (functionp): Ny definition.
Sat Feb 22 13:54:02 1997 David Kgedal <davidk@lysator.liu.se>
* lyskom-rest.el (lyskom-wait-for-membership): La till (sit-for 0).
......
......@@ -4,10 +4,6 @@ Att g
-------- Buggar
Trycka C-g medan man loggar in kan göra att man inte kan logga in
igen. (Rapporterat av Tommy Persson.) Felmeddelandet blir "Illegal
nånting: listp not-yet-gotten"
När man har utplånat sig själv, och tryckt C-g vid loginprompten
som följer blir vissa kommandon förvirrade. [ÄR MAN SÅ DUM FÅR MAN
VÄL SKYLLA SIG SJÄLV. JU!]
......@@ -78,7 +74,8 @@ Att g
-------- Allmänna förbättringar
Visa i prompten om man är i administratörsläge.
Färgläggning av meddelanden baserat på varifrån de kommer, och
vart det går. John Olsson efterfrågar.
1385671
......@@ -106,9 +103,6 @@ Visa i prompten om man
Sortera vilkaslistan efter t.ex. idletid.
När man skickar in en kommentar borde klienten kolla att inga nya
kommentarer till texten har skrivits under tiden.
Inför en membership-cache.
Skriv inte ut stora fonoter på en gång.
......@@ -131,6 +125,17 @@ Visa i prompten om man
Reentrant blocking-do
kom-customize skall nog inte ta med alla variabler, bara sådana
som många vill ändra på. Annars blir det svåröverskådligt.
Det behövs dokumentation: fråmst användarhandledning, men det
skulle inte skada med en kortfattad beskrivning av stabila delar
av systemet för presumtiva kommandoskribenter.
Den engelska översättningen behöver ses över. Den är garanterat ur
sync, och verktyget för att kolla den fungerar inte längre.
Verktyget måste repareras så vi kan kolla att alla strängar finns
på plats, men en språkgranskning behövs också.
-------- Fixade saker
......@@ -242,3 +247,12 @@ Visa i prompten om man
Läsningen av user-arean buggade i XEmacs av någon anledning. Det
såg ut som en XEmacs-bug. Jag *tror* jag har gjort en workaround.
När man skickar in en kommentar borde klienten kolla att inga nya
kommentarer till texten har skrivits under tiden. [FIXAT]
Trycka C-g medan man loggar in kan göra att man inte kan logga in
igen. (Rapporterat av Tommy Persson.) Felmeddelandet blir "Illegal
nånting: listp not-yet-gotten"
Visa i prompten om man är i administratörsläge.
......@@ -234,6 +234,21 @@ categories")
'lyskom-associated-buffer-list)))))))
(defun lyskom-quit-query ()
(if (and (boundp 'lyskom-buffer)
(local-variable-p 'lyskom-buffer (current-buffer))
(eq lyskom-buffer (current-buffer))
(lyskom-buffers-of-category 'write-texts))
(unwind-protect
(progn
(display-buffer (car (lyskom-buffers-of-category 'write-texts)))
(lyskom-ja-or-nej-p (lyskom-get-string 'quit-in-spite-of-unsent)))
nil)
t))
(add-hook 'kill-buffer-query-functions 'lyskom-quit-query)
(add-hook 'kill-emacs-query-functions 'lyskom-quit-query)
(defun lyskom-get-buffer-create (category name &optional unique)
"Create a new buffer of category CATEGORY with name generated from NAME.
If UNIQUE is non-nil, re-use the first existing buffer of category
......
This diff is collapsed.
;;; cus-face.el -- XEmacs specific custom support.
;;
;; Copyright (C) 1996, 1997 Free Software Foundation, Inc.
;;
;; Author: Per Abrahamsen <abraham@dina.kvl.dk>
;; Keywords: help, faces
;; Version: 1.61
;; X-URL: http://www.dina.kvl.dk/~abraham/custom/
;;; Commentary:
;;
;; See `custom.el'.
;;; Code:
(require 'custom)
(eval-and-compile (require 'cl))
;;; Compatibility.
(eval-and-compile
(unless (fboundp 'frame-property)
;; XEmacs function missing in Emacs 19.34.
(defun frame-property (frame property &optional default)
"Return FRAME's value for property PROPERTY."
(or (cdr (assq property (frame-parameters frame)))
default)))
(unless (fboundp 'face-doc-string)
;; XEmacs function missing in Emacs.
(defun face-doc-string (face)
"Get the documentation string for FACE."
(get face 'face-doc-string)))
(unless (fboundp 'set-face-doc-string)
;; XEmacs function missing in Emacs.
(defun set-face-doc-string (face string)
"Set the documentation string for FACE to STRING."
(put face 'face-doc-string string))))
(unless (fboundp 'x-color-values)
;; Emacs function missing in XEmacs 19.14.
(defun x-color-values (color &optional frame)
"Return a description of the color named COLOR on frame FRAME.
The value is a list of integer RGB values--(RED GREEN BLUE).
These values appear to range from 0 to 65280 or 65535, depending
on the system; white is (65280 65280 65280) or (65535 65535 65535).
If FRAME is omitted or nil, use the selected frame."
(color-instance-rgb-components (make-color-instance color))))
;; XEmacs and Emacs have different definitions of `facep'.
;; The Emacs definition is the useful one, so emulate that.
(cond ((not (fboundp 'facep))
(defun custom-facep (face)
"No faces"
nil))
((string-match "XEmacs" emacs-version)
(defalias 'custom-facep 'find-face))
(t
(defalias 'custom-facep 'facep)))
(unless (fboundp 'make-empty-face)
;; This should be moved to `faces.el'.
(if (string-match "XEmacs" emacs-version)
;; Give up for old XEmacs pre 19.15/20.1.
(defalias 'make-empty-face 'make-face)
;; Define for Emacs pre 19.35.
(defun make-empty-face (name)
"Define a new FACE on all frames, ignoring X resources."
(interactive "SMake face: ")
(or (internal-find-face name)
(let ((face (make-vector 8 nil)))
(aset face 0 'face)
(aset face 1 name)
(let* ((frames (frame-list))
(inhibit-quit t)
(id (internal-next-face-id)))
(make-face-internal id)
(aset face 2 id)
(while frames
(set-frame-face-alist (car frames)
(cons (cons name (copy-sequence face))
(frame-face-alist (car frames))))
(setq frames (cdr frames)))
(setq global-face-data (cons (cons name face) global-face-data)))
;; add to menu
(if (fboundp 'facemenu-add-new-face)
(facemenu-add-new-face name))
face))
name)))
(defcustom initialize-face-resources t
"If non nil, allow X resources to initialize face properties.
This only affects faces declared with `defface', and only NT or X11 frames."
:group 'customize
:type 'boolean)
(cond ((fboundp 'initialize-face-resources)
;; Already bound, do nothing.
)
((fboundp 'make-face-x-resource-internal)
;; Emacs or new XEmacs.
(defun initialize-face-resources (face &optional frame)
"Initialize face according to the X11 resources.
This might overwrite existing face properties.
Does nothing when the variable initialize-face-resources is nil."
(when initialize-face-resources
(make-face-x-resource-internal face frame t))))
(t
;; Too hard to do right on XEmacs.
(defalias 'initialize-face-resources 'ignore)))
(if (string-match "XEmacs" emacs-version)
;; Xemacs.
(defun custom-invert-face (face &optional frame)
"Swap the foreground and background colors of face FACE.
If the colors are not specified in the face, use the default colors."
(interactive (list (read-face-name "Reverse face: ")))
(let ((fg (color-name (face-foreground face frame) frame))
(bg (color-name (face-background face frame) frame)))
(set-face-foreground face bg frame)
(set-face-background face fg frame)))
;; Emacs.
(defun custom-invert-face (face &optional frame)
"Swap the foreground and background colors of face FACE.
If the colors are not specified in the face, use the default colors."
(interactive (list (read-face-name "Reverse face: ")))
(let ((fg (or (face-foreground face frame)
(face-foreground 'default frame)
(frame-property (or frame (selected-frame))
'foreground-color)
"black"))
(bg (or (face-background face frame)
(face-background 'default frame)
(frame-property (or frame (selected-frame))
'background-color)
"white")))
(set-face-foreground face bg frame)
(set-face-background face fg frame))))
(defcustom custom-background-mode nil
"The brightness of the background.
Set this to the symbol dark if your background color is dark, light if
your background is light, or nil (default) if you want Emacs to
examine the brightness for you."
:group 'customize
:type '(choice (choice-item dark)
(choice-item light)
(choice-item :tag "default" nil)))
(defun custom-background-mode (frame)
"Kludge to detect background mode for FRAME."
(let* ((bg-resource
(condition-case ()
(x-get-resource ".backgroundMode" "BackgroundMode" 'string)
(error nil)))
color
(mode (cond (bg-resource
(intern (downcase bg-resource)))
((and (setq color (condition-case ()
(or (frame-property
frame
'background-color)
(color-instance-name
(specifier-instance
(face-background 'default))))
(error nil)))
(or (string-match "XEmacs" emacs-version)
window-system)
(< (apply '+ (x-color-values color))
(/ (apply '+ (x-color-values "white"))
3)))
'dark)
(t 'light))))
(modify-frame-parameters frame (list (cons 'background-mode mode)))
mode))
(eval-and-compile
(if (string-match "XEmacs" emacs-version)
;; XEmacs.
(defun custom-extract-frame-properties (frame)
"Return a plist with the frame properties of FRAME used by custom."
(list 'type (device-type (frame-device frame))
'class (device-class (frame-device frame))
'background (or custom-background-mode
(frame-property frame
'background-mode)
(custom-background-mode frame))))
;; Emacs.
(defun custom-extract-frame-properties (frame)
"Return a plist with the frame properties of FRAME used by custom."
(list 'type window-system
'class (frame-property frame 'display-type)
'background (or custom-background-mode
(frame-property frame 'background-mode)
(custom-background-mode frame))))))
;;; Declaring a face.
;;;###autoload
(defun custom-declare-face (face spec doc &rest args)
"Like `defface', but FACE is evaluated as a normal argument."
(when (fboundp 'load-gc)
;; This should be allowed, somehow.
(error "Attempt to declare a face during dump"))
(unless (get face 'factory-face)
(put face 'factory-face spec)
(when (fboundp 'facep)
(unless (custom-facep face)
;; If the user has already created the face, respect that.
(let ((value (or (get face 'saved-face) spec))
(frames (custom-relevant-frames))
frame)
;; Create global face.
(make-empty-face face)
(custom-face-display-set face value)
;; Create frame local faces
(while frames
(setq frame (car frames)
frames (cdr frames))
(custom-face-display-set face value frame))
(initialize-face-resources face))))
(when (and doc (null (face-doc-string face)))
(set-face-doc-string face doc))
(custom-handle-all-keywords face args 'custom-face)
(run-hooks 'custom-define-hook))
face)
;;; Font Attributes.
(defconst custom-face-attributes
'((:bold (toggle :format "Bold: %[%v%]\n"
:help-echo "Control whether a bold font should be used.")
custom-set-face-bold)
(:italic (toggle :format "Italic: %[%v%]\n"
:help-echo "\
Control whether an italic font should be used.")
custom-set-face-italic)
(:underline (toggle :format "Underline: %[%v%]\n"
:help-echo "\
Control whether the text should be underlined.")
set-face-underline-p)
(:foreground (color :tag "Foreground"
:value "black"
:help-echo "Set foreground color.")
set-face-foreground)
(:background (color :tag "Background"
:value "white"
:help-echo "Set background color.")
set-face-background)
(:invert (const :format "Invert Face\n"
:sibling-args (:help-echo "\
Reverse the foreground and background color.
If you haven't specified them for the face, the default colors will be used.")
t)
(lambda (face value &optional frame)
;; We don't use VALUE.
(custom-invert-face face frame)))
(:stipple (editable-field :format "Stipple: %v"
:help-echo "Name of background bitmap file.")
set-face-stipple))
"Alist of face attributes.
The elements are of the form (KEY TYPE SET) where KEY is a symbol
identifying the attribute, TYPE is a widget type for editing the
attibute, SET is a function for setting the attribute value.
The SET function should take three arguments, the face to modify, the
value of the attribute, and optionally the frame where the face should
be changed.")
(defun custom-face-attributes-set (face frame &rest atts)
"For FACE on FRAME set the attributes [KEYWORD VALUE]....
Each keyword should be listed in `custom-face-attributes'.
If FRAME is nil, set the default face."
(while atts
(let* ((name (nth 0 atts))
(value (nth 1 atts))
(fun (nth 2 (assq name custom-face-attributes))))
(setq atts (cdr (cdr atts)))
(condition-case nil
(funcall fun face value frame)
(error nil)))))
(defun custom-set-face-bold (face value &optional frame)
"Set the bold property of FACE to VALUE."
(if value
(make-face-bold face frame)
(make-face-unbold face frame)))
(defun custom-set-face-italic (face value &optional frame)
"Set the italic property of FACE to VALUE."
(if value
(make-face-italic face frame)
(make-face-unitalic face frame)))
(when (string-match "XEmacs" emacs-version)
;; Support for special XEmacs font attributes.
(autoload 'font-create-object "font" nil)
(unless (fboundp 'face-font-name)
(defun face-font-name (face &rest args)
(apply 'face-font face args)))
(defun custom-set-face-font-size (face size &rest args)
"Set the font of FACE to SIZE"
(let* ((font (apply 'face-font-name face args))
(fontobj (font-create-object font)))
(set-font-size fontobj size)
(apply 'set-face-font face fontobj args)))
(defun custom-set-face-font-family (face family &rest args)
"Set the font of FACE to FAMILY"
(let* ((font (apply 'face-font-name face args))
(fontobj (font-create-object font)))
(set-font-family fontobj family)
(apply 'set-face-font face fontobj args)))
(nconc custom-face-attributes
'((:family (editable-field :format "Font Family: %v"
:help-echo "\
Name of font family to use (e.g. times).")
custom-set-face-font-family)
(:size (editable-field :format "Size: %v"
:help-echo "\
Text size (e.g. 9pt or 2mm).")
custom-set-face-font-size))))
;;; Frames.
(defun custom-face-display-set (face spec &optional frame)
"Set FACE to the attributes to the first matching entry in SPEC.
Iff optional FRAME is non-nil, set it for that frame only.
See `defface' for information about SPEC."
(when (fboundp 'make-face)
(while spec
(let* ((entry (car spec))
(display (nth 0 entry))
(atts (nth 1 entry)))
(setq spec (cdr spec))
(when (custom-display-match-frame display frame)
;; Avoid creating frame local duplicates of the global face.
(unless (and frame (eq display (get face 'custom-face-display)))
(apply 'custom-face-attributes-set face frame atts))
(unless frame
(put face 'custom-face-display display))
(setq spec nil))))))
(defvar custom-default-frame-properties nil
"The frame properties used for the global faces.
Frames who doesn't match these propertiess should have frame local faces.
The value should be nil, if uninitialized, or a plist otherwise.
See `defface' for a list of valid keys and values for the plist.")
(defun custom-get-frame-properties (&optional frame)
"Return a plist with the frame properties of FRAME used by custom.
If FRAME is nil, return the default frame properties."
(cond (frame
;; Try to get from cache.
(let ((cache (frame-property frame 'custom-properties)))
(unless cache
;; Oh well, get it then.
(setq cache (custom-extract-frame-properties frame))
;; and cache it...
(modify-frame-parameters frame
(list (cons 'custom-properties cache))))
cache))
(custom-default-frame-properties)
(t
(setq custom-default-frame-properties
(custom-extract-frame-properties (selected-frame))))))
(defun custom-display-match-frame (display frame)
"Non-nil iff DISPLAY matches FRAME.
If FRAME is nil, the current FRAME is used."
;; This is a kludge to get started, we really should use specifiers!
(if (eq display t)
t
(let* ((props (custom-get-frame-properties frame))
(type (plist-get props 'type))
(class (plist-get props 'class))
(background (plist-get props 'background))
(match t)
(entries display)
entry req options)
(while (and entries match)
(setq entry (car entries)
entries (cdr entries)
req (car entry)
options (cdr entry)
match (cond ((eq req 'type)
(memq type options))
((eq req 'class)
(memq class options))
((eq req 'background)
(memq background options))
(t
(error "Unknown req `%S' with options `%S'"
req options)))))
match)))
(defun custom-relevant-frames ()
"List of frames whose custom properties differ from the default."
(let ((relevant nil)
(default (custom-get-frame-properties))
(frames (frame-list))
frame)
(while frames
(setq frame (car frames)
frames (cdr frames))
(unless (equal default (custom-get-frame-properties frame))
(push frame relevant)))
relevant))
(defun custom-initialize-faces (&optional frame)
"Initialize all custom faces for FRAME.
If FRAME is nil or omitted, initialize them for all frames."
(mapcar (lambda (symbol)
(let ((spec (or (get symbol 'saved-face)
(get symbol 'factory-face))))
(when spec
(custom-face-display-set symbol spec frame)
(initialize-face-resources symbol frame))))
(face-list)))
(defun custom-initialize-frame (&optional frame)
"Initialize local faces for FRAME if necessary.
If FRAME is missing or nil, the first member (frame-list) is used."
(unless frame
(setq frame (car (frame-list))))
(unless (equal (custom-get-frame-properties)
(custom-get-frame-properties frame))
(custom-initialize-faces frame)))
;; Enable. This should go away when bundled with Emacs.
(unless (string-match "XEmacs" emacs-version)
(add-hook 'after-make-frame-hook 'custom-initialize-frame))
;;; Initializing.
(and (fboundp 'make-face)
(make-face 'custom-face-empty))
;;;###autoload
(defun custom-set-faces (&rest args)
"Initialize faces according to user preferences.
The arguments should be a list where each entry has the form:
(FACE SPEC [NOW])
SPEC will be stored as the saved value for FACE. If NOW is present
and non-nil, FACE will also be created according to SPEC.
See `defface' for the format of SPEC."
(while args
(let ((entry (car args)))
(if (listp entry)
(let ((face (nth 0 entry))
(spec (nth 1 entry))
(now (nth 2 entry)))
(put face 'saved-face spec)
(when now
(put face 'force-face t))
(when (or now (custom-facep face))