Commit 0b09a1bb authored by David Kågedal's avatar David Kågedal
Browse files

Gjorde "make lyskom-variables.data"

parent 5d72da7a
kom-calculate Beräkna
kom-change-language Ändra språk kom-default-language kom-customize Används för att tillfälligt ändra språk i LysKOM-klienten. Programmet frågar efter vilket språk som skall användas. För att byta språk permanent så måste man ändra variabeln kom-default-language eller välja ett nytt språk i inställningarna @ref{kom-customize}.
kom-customize Inställningar (för) LysKOM kom-edit-options Skapar och visar en buffert där man kan ändra på de vanligaste inställningarna i LysKOM på ett någorlunda användarvänligt sätt. Detta är ett alternativ till kommandot Ändra variabler @ref{kom-edit-options} som såsmåningom kommer att tas bort.
kom-review-more Återse fler inlägg å y kom-review-by-to kom-review-first kom-review-backward kom-review-all kom-review-stack kom-review-clear Efter att ha återsett ett antal texter men Återse senaste eller Återse första så kan man använda detta kommando för att återse fler texter enligt samma kriterier, från den punkt man slutade. Om man till exempel har återsett de sista 5 texterna av Allan Kaka, och sedan använder detta kommando för att återse ytterligare 5 inlägg, så kommer man till slut att ha sett de senaste 10 inläggen av Allan Kaka.
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment