Commit 0c71bdc8 authored by David Byers's avatar David Byers
Browse files

Fixes to review, priorities, compiler warnings.

parent 7a6d3419
......@@ -22,7 +22,7 @@
#
# Please mail bug reports to bug-lyskom@lysator.liu.se.
CLIENTVERSION = 0.46-BETA-5
CLIENTVERSION = 0.46-BETA-6
SHELL = /bin/sh
RM = rm -vf
......
1999-06-29 David Byers <davby@ida.liu.se>
* edit-text.el (lyskom-edit-send-check-recipients): Passive
members should be added as direct recipients.
(lyskom-edit-send-check-recipients): Add each author only once.
Don't barf if the comment has been deleted.
1999-06-28 David Byers <davby@ida.liu.se>
Get rid of compiler warnings
* lyskom-rest.el (w3-finish-drawing): Get rid of warning.
* compatibility.el (lyskom-xemacs-or-gnu): Evaluate the test at
compile time. The byte code is not compatible anyway.
* macros.el (define-widget): Autoload widget functions if
undefined.
* utilities.el (lyskom-ignore): New function.
* review.el (kom-review-noconversion): Use lyskom-ignore instead
of ignore to get rid of warnings.
* option-edit.el (lyskom-create-widget): Use lyskom-ignore instead
of ignore to get rid of warnings.
* menus.el (lyskom-define-menu-xemacs): Use lyskom-ignore instead
of ignore to get rid of warnings.
* edit-text.el (kom-ispell-message): Use lyskom-ignore to get rid
of bound but not referenced error.
(lyskom-edit-send-check-recipients): Use lyskom-ignore instead of
ignore.
(kom-edit-add-comment): Use lyskom-ignore to get rid of bound but
not referenced error.
* commands2.el (kom-set-unread): Use lyskom-ignore to get rid of
bound but not referenced warning.
* edit-text.el (kom-edit-add-comment): Got rid of compiler
warning.
* commands2.el (resize-minibuffer-mode): Got rid of compiler
warning.
* startup.el (lyskom-accept-async): Got rid of compiler warning.
* prefetch.el (lyskom-prefetch-membership-handler): Got rid of
compiler warning.
* aux-items.el (lyskom-maybe-add-face-to-string): Got rid of
compiler warning.
Treat reviewing as a conference in the read list
* lyskom-rest.el (kom-view-next-text): Delete reviewed texts from
lyskom-to-do-list.
(lyskom-go-to-next-conf): Update read lists when resuming review.
(lyskom-update-prompt): Update prompt for resuming review.
* review.el (lyskom-review-get-priority): New function.
(kom-review-tree): Use review priority if available.
(lyskom-review-tree): Ditto.
(kom-review-more): Enter review into lyskom-to-do-list.
(lyskom-review-by-to): Ditto.
(kom-find-root): Ditto.
(lyskom-review-comments): Ditto.
(kom-review-last-normally-read): Ditto.
* vars.el.in (kom-review-priority): New variable.
1999-06-28 David Byers <davby@ida.liu.se>
* vars.el.in (kom-silent-ansaphone): New variable.
......
......@@ -36,7 +36,7 @@
# makefile too!
#
CLIENTVERSION = 0.46-BETA-5
CLIENTVERSION = 0.46-BETA-6
DOCFILES=NEWS-0.46
FTPDIR=/home/davby/www-pub
......
......@@ -6,19 +6,11 @@ Att g
Om du fixar någonting som står med på den här
listan, glöm inte att ta bort det från listan!
Henrik Rindlöws patch
Man skall kunna välja pip vid asynkrona meddelanden per möte, inte
bara per meddelandetyp. Man skall kunna stänga av pipen när
kom-ansaphone-on är sann.
1) kom-ding-on-X-messages kan vara en lista där car är möte och cdr är
det verkliga värdet. Nyckeln t ger default. Nackdelen är att man
inte kan skicka den här till kom-beep.
2) Ny variabel kom-ansaphone-is-silent för att blockera.
Om man går med i ett möte man är passiv i så borde man inte få frågan
om prioritet etc.
Kolla strängar där noll är passivt medlemskap.
PRIORITERA
......@@ -565,11 +557,11 @@ bilder f
FIX BY: 0.46
Ett kommando som läser inläggsnumret man står på och gör det till
prefix-argument vore smidigt rätt ofta.
Synd att 'k' och andra liknande tangenter inte funderar över vilket
inlägg man har markören på.
Jag skrev ett inlägg. Gjorde sedan snabbt C-c C-c M return.
......@@ -595,42 +587,8 @@ att k
Det vore trevligt om vilka-kommandots resultat innehöl en tidsstämpel.
Kanske att slutrad
Sammanlagt 87 synliga aktiva användare.
ändrades till att bli
Sammanlagt 87 synliga aktiva användare, söndag 18:24.
Nej. Ibland kan det finnas skäl att skicka allmänna meddelanden.
Däremot borde elispklienten dresseras så att man måste använda aSänd
meddelande inte kan skicka allmänna meddelanden, och kommandot aSända
alarmmeddelande införas. Någon frivillig?
Jag funderar på att införa den här regeln, genom att skriva ett
inlägg i Nyheter om LysKOM:
Allmänna meddelanden
Allmänna meddelanden är till för exceptionella händelser som
rör LysKOM-systemet. De används för att förvarna när
LysKOM-servern tas ner för planerat underhåll. Om det
föreligger fara för liv eller egendom får de användas även
för annat -- om t ex någon upptäcker att kylan i Lysators
datorhall inte fungerar, temperaturen har skenat till farliga
nivåer, och försök att få tag på en ansvarig person på ett
bättre sätt misslyckats är det tillåtet att ropa på hjälp med
ett alarmmeddelande.
Annat bruk är normalt inte tillåtet. Överträdelse beivras
genom utkastning av sessionen. Upprepat missbruk kan leda till
förlust av möjligheten att skicka allmänna meddelanden.
(Dessa regler gäller ej meddelanden som riktas till ett möte
eller en enskild person.)
......@@ -659,30 +617,6 @@ Naturligtvis b
- När man sätter a automatsvar så vore det trevligt om man blev frågad
vad för meddelande man vill ha, med det förra meddelandet som
default. Typ: Meddelande ("Lunch") ? _
Klart.
- Det vore kul om man kunde påverka lista nyheter så den listar möten
med mer än foo olästa. Då kunde man ju kunna skriva C-u 0 ln för att
få se alla möten. Varför? För att status person är plågsamt långsamt
(jag förmodar att det frågar lyskomservern i stället för att glo i
sin egen cache).
Klart.
Jag har diverse små elips-snuttar knutna till krokar i elisp-klienten.
Ibland vill jag modifiera namnet på den frame där lyskom kör av lite
olika anledninger. Den kod jag f.n. använder modifierar namnet på
......@@ -731,53 +665,6 @@ n
Nyligen skapades en ny person som heter "Hans-Erik Persson". Det
ställer till problem för folk som vill skicka brev till mig "Hans
Persson" eftersom namnmatchningen tycker att det finns två stycken
personer som heter "hans persson", så man måste skriva med hela
parentesen.
Nu undrar jag varför det fungerar så, för mer än en gång när jag tänkt
skicka texter till Macintoshmötet har jag skrivit in "Mac" och tryckt
return och då hamnat i "Mac"s brevlåda. Är det för att det matchar
hela namnet?
Jag skulle vilja föreslå att det görs skillnad på return och tab i
kompletteringssammanhang. Om man skriver "hans persson" TAB så bör man
få två svar, medan "hans persson" RET borde kunna ge bara ett, för det
matchar mig exakt, men bara halvdant på den andra personen. Är det en
bra eller dålig idé?
Klart.
LysKOM elisp-klient version 0.45.1.
Försöker koppla upp mot kom.lysator.liu.se.
Uppkopplingen klar. Serverns versionsnummer är 1.9.
på Xemacs 20.4
Vid "list möten" utan parametrar (dvs return vid frågan)
Internal Lyskom format error.: lyskom-format, ": argument error"
Inget mera ploppar ut som resultat.
Antagligen klart. Vem vet.
Ingen omformattering än, men nu ser det ut så här:
(defvar lyskom-view-text-hook-hide-inserted-comments-marker " [---]"
......@@ -1169,31 +1056,6 @@ RFC 2060 IMAP4rev1 December 1996
Finns det någon motsvarighet till "Återse lista" (bundet till ål) fast
för vanliga olästa? Det jag skulle vilja se är motsvarande detta
Återse nästa kommentar - Återse lista
Återse en kommentar till inlägg 3547637.
Återse en kommentar till inlägg 3547606.
Återse nästa kommentar -
dvs information om det kommentarsträd jag just håller på att läsa.
KLART.
Jag har ett flertal gånger upplevt att elispklienten gått
bärsärkagång, och kom just på vad som orsakade problemet; i
aInställningar (för) LysKOM hade jag angivit en ljudspelare
......@@ -1224,185 +1086,6 @@ kom-compile-bug-report,
Jag fumlade på tangentbordet och kom åt "p" istället för "å" precis
efter att jag loggat in. Då blev det fult.
> Återse nästa markerade - Personligt svar
>
> Jag förstår inte vems inlägg du vill
> skriva ett privat svar till.
Klart
Här får du lite diverse småkorrigeringar (ja, några av dem är petiga):
--- swedish-strings.el.orig Tue Nov 17 21:32:28 1998
+++ swedish-strings.el Tue Nov 17 22:15:19 1998
@@ -395,7 +395,7 @@
; (northward . "norrut")
; (southward . "s\366derut")
; (permanent-sundown . "Solen kommer inte att g\345 upp. Flytta %#1s!")
-; (permanent-sunup . "Solen kommer inte att g\345 ned. Fytta %#1s!")
+; (permanent-sunup . "Solen kommer inte att g\345 ned. Flytta %#1s!")
; (sunup-soon . "Solen g\345r snart upp")
; (sundown-recently . "Solen gick nyligen ned")
; (after-sunset . "Solen har g\345tt ned")
@@ -551,7 +551,7 @@
Meddelandet du f\366rs\366kte s\344nda till %#1M var:
%#2t\n")
(only-last . "Endast l\344sa senaste (0 - %#1d) i %#2s: ")
- (only-error . "N\345got gick galet. Sorry.\n")
+ (only-error . "N\345got gick galet. Ledsen.\n")
(you-have-unreads . "Du har %#1d ol\344sta inl\344gg i %#2M\n")
(you-have-an-unread . "Du har 1 ol\344st inl\344gg i %#1M\n")
@@ -856,7 +856,7 @@
(too-high-goto-2 . "Du st\345r f\366r h\366gt upp. G\345 ner till rad 2.")
(too-low-go-up . "Du kan inte pusha sista raden. G\345 upp en rad.")
(all-confs-popped . "Alla m\366ten \344r poppade.")
- (prio-died . "Flyttningen misslyckades. Sorry. D\366da bufferten.")
+ (prio-died . "Flyttningen misslyckades. Ledsen. D\366da bufferten.")
(new-priority . "Ny prioritet? (0 (l\345g) - 255 (h\366g)) ")
(new-prio . "%6#1d")
@@ -1882,7 +1882,7 @@
\\[widget-forward] flyttar till nästa inställning
\\[widget-button-press] ändrar värdet
-Hälptexter: [?] Visa hjälptext [!] Göm hjälptext
+Hjälptexter: [?] Visa hjälptext [!] Göm hjälptext
Listor mm.: [INS] Lägg till rad [DEL] Ta bort rad [*] Ändra värde")
(section . "------------------------------------------------------------------------------\n")
@@ -1947,14 +1947,14 @@
Något annat fönster
I ett annat fönster i samma frame som LysKOM. Om det bara
finns ett
- fönster så kommer ett nytt att skapas (och tas bort när man är klar.)
+ fönster så kommer ett nytt att skapas (och tas bort när man är klar).
I en annan frame
I en annan frame än LysKOM. Om det bara finns en frame så
kommer en
- ny frame att skapas, och tas bort när man är klar.
+ ny frame att skapas (och tas bort när man är klar).
I en ny frame
- En ny frame skapas för ändamålet, och tas bort när man är klar.
+ En ny frame skapas för ändamålet (och tas bort när man är klar).
LysKOM-buffertens fönster
LysKOM-buffertens fönster kommer att användas, och LysKOM kommer
@@ -2015,7 +2015,7 @@
% - Sätter in mellanslag om det ser ut att behövas.
%% - Sätter in ett procenttecken.
- Nägra exempel:
+ Några exempel:
\"%[%c% %m%] - \" Standardprompt
\"%[%s: %c% %m%] - \" Till exempel \"LysKOM: Se tiden - \"")
@@ -2036,7 +2036,7 @@
% - Sätter in mellanslag om det ser ut att behövas.
%% - Sätter in ett procenttecken.
- Nägra exempel:
+ Några exempel:
\"%[%c% %m%].\" Standardprompt
\"%[%s: Kör %c% %m%]...\" Till exempel \"LysKOM: Kör Se tiden...\"")
@@ -2195,9 +2195,9 @@
(kom-idle-hide-doc . "\
- I vilkalistan visas per default enbart de sessioner som har varit
aktiva
+ I vilkalistan visas normalt enbart de sessioner som har varit
aktiva
under den senaste tiden. Denna inställning bestämmer hur många
minuter
- en session får ha varit stilla och ändå visas i vilkalistan.")
+ en session får ha varit inaktiv och ändå visas i vilkalistan.")
(kom-show-footnotes-immediately-doc . "\
@@ -2229,7 +2229,7 @@
Om man läser inläggen i tidsordning kommer de att visas i ordningen
1002, 1003, 1004, 1005, 1006 och 1007. I kommentarsordning blir det
- i stället 1003, 1003, 1006, 1004, 1005 och 1007.")
+ i stället 1002, 1003, 1006, 1004, 1005 och 1007.")
(kom-continuous-scrolling-doc . "\
@@ -2306,16 +2306,16 @@
(kom-default-message-recipient-doc . "\
Denna inställning bestämmer vem som kommer att vara
defaultmottagare för
- personliga meddelande man skickar. Alternativen som finns är att
meddelanden
+ personliga meddelanden man skickar. Alternativen som finns är att meddelanden
per default är allmänna, att avsändaren för det senast mottagna meddelandet
skall vara default eller att mottagaren för det senaste
gruppmeddelandet
- (eller avsändaren av det senaste personliga eller almänna
meddelandet) skall
+ (eller avsändaren av det senaste personliga eller allmänna meddelandet) skall
vara mottagare.")
(lyskom-filter-outgoing-messages-doc . "\
Om denna inställning är påslagen så kommer meddelanden som skickas
- automatiskt, till exempel automatiska svar och svar på
fjärkontrollförsök
+ automatiskt, till exempel automatiska svar och svar på fjärrkontrollförsök
även att visas som om man hade skickat det manuellt.")
(kom-friends-doc . "\
@@ -2582,8 +2582,8 @@
;;;; ================================================================
;;;; Tell phrases should really be configured with the default
-;;;; language used at the server and not for person reading if they
-;;;; happens to differ. This is of coarse because they are sent to
the
+;;;; language used at the server and not for the person reading if
they
+;;;; happen to differ. This is of course because they are sent to the
;;;; server for everybody else to see.
;;;; Aronsson was here 4 DEC 1990, thus creating version 0.18
Jag satt och försökte komma fram till hur man kunde göra det här igår
och kom fram till både bra och dåliga saker. Om man bestämmer sig för
att användare A loggar in först och användare B sedan så är det
......@@ -1517,24 +1200,6 @@ Jag k
Om man kommenterar mer än ett inlägg samtidigt, där flera av inläggen
skrivits av en författare som inte är med i mötet, fick jag nyss två
frågor om jag ville addera hans brevlåda som mottagare till inlägget.
Det resulterade i:
> Texten kunde ej skapas. Felet: Otillåtet misc-fält. (Internt fel).
Jag löste det genom att manuellt addera mottagaren innan jag skickade
in. Jag har inte provat att återskapa felet. Klient: 0.45.1, kanske
det är något som åtgärdats i senare versioner?
Jag skulle vilja ha lite mer makt över det som skrivs i statusraden.
Nu står där "Olästa" eller "Olästa brev". Jag skulle vilja ha
......@@ -1670,124 +1335,12 @@ nya m
Ärende-rad är bra, men i dagens läge beskriver ärende-raden vad som
skrevs i ursprungsinlägget. Jag föreslår att klienten frågar
användaren om hon vill byta ärende när hon flyttar en text. Om det
inte går att enkelt jämföra vilka möten man är på väg att skriva sitt
svar i med vilka möten föregående inlägg existerar i skulle man kunna
knyta funktionen till:
C-c C-a C-f runs the command kom-edit-move-text:
Min patch på lyskom-buttons.el: (handgenererad eftersom jag inte har
diff heller :-)
This function attempts to load the URL in a running Netscape, but
failing
that, starts a new one."
- (let* ((proc (apply 'start-process "netscape"
+ (let* ((url-string (if (eq window-system 'win32)
+ (list url)
+ (list "-remote"
+ (format "openUrl(%s)" url))))
+ (proc (apply 'start-process "netscape"
nil
(if (listp kom-netscape-command)
(car kom-netscape-command)
kom-netscape-command)
(if (listp kom-netscape-command)
(append (cdr kom-netscape-command)
- (list "-remote"
- (format "openUrl(%s)" url)))
- (list "-remote"
- (format "openUrl(%s)" url)))))
+ url-string)
+ url-string)))
(status 'run)
(exit nil))
Jag har tidigare efterlyst möjligheten att kunna skriva en egen text
att få visad istället för originalärdenderaden på texter jag
markerat. Allt för ofta har mina markerade texter ärenderader som inte
har ett skvatt med innehållet att göra.
Jo, lyskom är ju riktigt trevligt när man börjar lära sig det. Fast
det är en grej som jag tycker var bättre i NTPro, Nikom. (KOM-system
för BBS:er på Amiga).
Det är att vem som har skrivit texten står längst ner istället för i
headern till texten, för oftast läser man ju inte headern. Man läser
ju texten och sedan är ögonen i slutet av texten. Då kanske man
undrar vem i hela friden det är som skrivit den här texten, då är det
smidigare om det står i slutet vem som skrivit den istället för att
det står uppe i headern, mycket jobbigare att åka upp med ögonen och
titta där varje gång man vill se vem som skrivit texten.
ex:
(Slut på text 8743175 av Peter Magnusson)
Kommentar i text 8743257 av gurgelbrännare
Kommentar i text 8745455 av foo
Kommentar i text 8745754 av bar
Local variables:
mode: outline
......
......@@ -245,6 +245,7 @@ this function shall be with current-buffer the BUFFER."
(cache-del-conf-stat conf-no)
(cache-del-text-stat text-no)
;; FIXME: Code here.
(lyskom-ignore misc-type)
)))
((eq msg-no 18) ; New membership
......
......@@ -461,8 +461,7 @@
(setq item (car item))
(unless (find-face 'kom-xface)
(make-face 'kom-xface))
(let* ((data (make-string 0 ?X))
(h (concat "X-Face: " (aux-item->data item)))
(let* ((h (concat "X-Face: " (aux-item->data item)))
(g (intern h lyskom-xface-cache))
(e (make-extent 0 (length string) string)))
(if (boundp g)
......
......@@ -637,6 +637,7 @@ send. If DONTSHOW is non-nil, don't display the sent message."
(remove-hook 'lyskom-send-message-exit-hook
'lyskom-send-message-turn-off-resize-on-exit))
(defvar resize-minibuffer-mode)
(defun lyskom-send-message-resize-minibuffer ()
"Temporarily turn on resizing of minibuffer"
(let ((tmp nil))
......@@ -690,7 +691,7 @@ send. If DONTSHOW is non-nil, don't display the sent message."
(membership (blocking-do 'query-read-texts
lyskom-pers-no
conf-no)))
(ignore result)
(lyskom-ignore result)
(lyskom-replace-membership membership lyskom-membership)
(if (= conf-no lyskom-current-conf)
(set-read-list-empty lyskom-reading-list))
......@@ -1915,6 +1916,7 @@ is alive."
;;; ============================================================