Commit 0dec1eb2 authored by Joel Rosdahl's avatar Joel Rosdahl
Browse files

Updated.

parent 2d90589d
......@@ -95,17 +95,22 @@
Den här funktionen fungerar bara om man kör mot lyskomd version
2.0.0 eller nyare.
** Ändra parentes klarar av mer komplicerade namn.
** Ändra parentes klarar av mer komplicerade namn, och prompten som
frågar efter namnet som ska ändras har den inloggade personen som
defaultvärde.
** RydKOM har flyttats till kom.hem.liu.se.
** När klienten frågar om man vill addera den kommenterades brevlåda
om man skriver en kommentar i ett möte där den kommentarade inte är
om man skriver en kommentar i ett möte där den kommenterade inte är
medlem får man numera en fråga om huruvida det skall vara en extra
kopiemottagare eller vanlig mottagare.
** Repliker gjorda av författaren till ett inlägg visas före andra
repliker.
** Repliker gjorda av författaren till ett inlägg visas före
andra repliker och kallas för anmärkningar.
** Om nästa inlägg är en bilaga till ett importerat e-brev blir
prompten "Läsa nästa bilaga". Åtminstone ibland.
** En del funktionalitet som tidigare var begränsad till XEmacs finns
även i Emacs 21:
......@@ -122,7 +127,7 @@
* Bugfixar
* Buggfixar
** Klienten fungerar i Gnu Emacs 21.
......@@ -162,8 +167,7 @@
normal läsning, inte (som förut) två gånger.
** Det ska nu gå att klistra in text i inläggsediteringsbuffertar med
mittenmusknappen i alla Emacs-sorter. Säg till om det inte
fungerar för dig!
mittenmusknappen i alla Emacs-sorter.
** Problemet med att klienten ibland hänger om man har asynkrona
meddelanden omstyrda till en egen buffert är antagligen åtgärdat.
2001-02-20 Joel Rosdahl <joel@rosdahl.net>
* debian/docs: Added NEWS-0.46.1.
* english-strings.el (lyskom-message): Reworded
{author,other}-fast-replies.
* swedish-strings.el (lyskom-message): Ditto.
* commands1.el (kom-change-parenthesis): Use name of current user
as default.
2001-02-03 Joel Rosdahl <joel@rosdahl.net>
* lyskom-rest.el (lyskom-update-prompt): Show "read next
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment