Commit 10ad2737 authored by David Byers's avatar David Byers
Browse files

More info in the NEWS file

parent 544fb484
......@@ -23,6 +23,11 @@ tar-arkivet.
* Fitjurs, förbättringar och andra förändringar
** Om man gillar långa streckade linjer kan man få det på de flesta
håll. Slå på kom-long-lines och sätt kom-text-header-dash-length
och kom-text-footer-dash-length till så långa streck du vill ha
före och efter inläggstexten.
** Kommandot Återse lista visar information om vanlig läsning också,
inte bara återseende. Det är alltså användbart i fler lägen än det
gamla kommandot var.
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment