Commit 11579e01 authored by David Byers's avatar David Byers
Browse files

Expanded FIXME comment in async.el

parent 25281903
2000-05-01 David Byers <davby@ida.liu.se>
* async.el (lyskom-parse-async): Expanded comment for
async-deleted-recipient.
2000-05-01 Johan Sundtstrm <jhs@lysator.liu.se>
* edit-text.el (lyskom-edit-insert-buglist): Bugfixed, somewhat
......
......@@ -5,6 +5,10 @@ Att g
* INTRESSANTA SAKER
Det vore trevligt om "Arkivera inlägg (till fil)" fanns i kontextmenyn
för inläggsnummer också, samt om man kunde ställa in en defaultpath
till funktionen, helst också per KOM.
** Blockera eller klara av att man ger kommandon i bufferten medan den
håller på att uppdateras.
......@@ -103,7 +107,10 @@ Att g
När man gör status för ett tomt möte så är lägsta lokala nummer högre
än det högsta. Snygga till utskriften till exempel genom att skriva
att mötet är tomt. Det skall synas skillnad på möten som alltid har
varit tomma och sådana som har haft inlägg som har garbats.
initiate-get-membership skulle kunna fylla i positionen för
......
......@@ -249,7 +249,21 @@ this function shall be with current-buffer the BUFFER."
(set-buffer buffer)
(cache-del-conf-stat conf-no)
(cache-del-text-stat text-no)
;; FIXME: Code here.
;; FIXME: Code here.
;; FIXME: This implementation sucks. There is no need to
;; FIXME: remove the text from the cache. Just modify it.
;; FIXME: If we cache maps somewhere, we'll want to remove
;; FIXME: the text from the appropriate map.
;; FIXME: If we want to get *really* picky, and the user is
;; FIXME: doing a review texts to conference, and this text
;; FIXME: has been found, remove this text from those
;; FIXME: lists too (probably not worth the effort).
;; FIXME: The text should be removed from the reading lists
;; FIXME: if it is there because we are reading the conf
;; FIXME: that is being removed. Take care not to lose
;; FIXME: any comments to it though...
;; FIXME: The unread counter for the conference should be
;; FIXME: decreased like it is in async-deleted-text (i hope).
(lyskom-ignore misc-type)
)))
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment