Commit 124b7e74 authored by David Byers's avatar David Byers
Browse files

Synkning inför release av 0.46.1-BETA-3

parent 7ac8c64c
......@@ -22,7 +22,7 @@
#
# Please mail bug reports to bug-lyskom@lysator.liu.se.
CLIENTVERSION = 0.46.1-BETA-2
CLIENTVERSION = 0.46.1-BETA-3
SHELL = /bin/sh
RM = rm -f
......
......@@ -94,15 +94,32 @@
Den här funktionen fungerar bara om man kör mot lyskomd version
2.0.0 eller nyare.
** Ändra parentes klarar av mer komplicerade namn.
** RydKOM har flyttats till kom.hem.liu.se.
* Bugfixar
** Klienten fungerar i Gnu Emacs 21.
** Den oändliga loopen som kunde inträffa när man blir utkastad ur KOM
är borta.
** Klienten läcker inte information när man går till ett möte som inte
har några inlägg medan man är anonym.
** Superhoppa känner igen det tomma ärendet på ett korrekt sätt.
** Kontrollen av det kommenterades författares medlemskap fungerar
korrekt.
** Ändra prioritet ändrar inte automatiskt till ens defaultprioritet,
så man får en fråga om ny prioritet oavsett om man har ställt in en
defaultprioritet eller inte.
** Utfyllnaden och igenkänningen av kommandon i minibufferten är
bättre. Det finns förmodligen ytterligare några oväntade problem.
återställd till hur det fungerade i 0.45.2 (dvs man måste skriva in
parenteser).
** Långsamma kommandon fungerar bättre.
......
2000-11-29 David Byers <davby@sen5.ida.liu.se>
* Release av 0.46.1-BETA-3
2000-11-27 Joel Rosdahl <joel@rosdahl.net>
* debian/control (Depends): Saner dependency default.
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment