Commit 12ece8a3 authored by David Kågedal's avatar David Kågedal
Browse files

No commit message

No commit message
parent af877ba9
......@@ -3,6 +3,8 @@ Att g
Buggar
Långsamma kommandon buggar, eftersom bufferten är skrivskyddad.
Dubbla prefetcher kan vara väldigt förvirrande. Om man t.ex. gör
endast i ett möte (säg IÅM) innan det prefetchas får man två
parallella prefetcher på samma möte.
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment