Commit 187c515e authored by David Byers's avatar David Byers
Browse files

First cut at a real help command.

parent 86b3e380
2001-05-07 David Byers <davby@ida.liu.se>
* check-strings.el (lyskom-check-strings): Check help strings and
help categories.
(lcs-check-help-strings): New function.
(lcs-check-help-strings-2): New function.
* english-strings.el (lyskom-en-mode-map): Bind ? to kom-help.
* swedish-strings.el (lyskom-sv-mode-map): Bind ? to kom-help.
(lyskom-help-strings): New string category.
* vars.el.in (lyskom-commands): Remove describe-mode, add
kom-help.
(lyskom-help-categories): New variable.
* commands2.el (kom-is-person-member-of-conference): Reindent.
(kom-help): New command.
(lyskom-display-help-category): New function for kom-help to use.
(lyskom-display-help-item): Ditto.
2001-05-02 David Byers <davby@ida.liu.se>
* filter-new-edit.el: New file. Contains the new filter editor.
......
......@@ -48,6 +48,9 @@
(lcs-message t "Checking customizeable variables")
(lcs-check-customize-variables)
(lcs-message t "Checking help strings")
(lcs-check-help-strings)
(or noninteractive
(display-buffer lcs-message-buffer)))
......@@ -227,7 +230,7 @@ Check that all server-stored variables are customizeable."
(lcs-message nil "(%s:%s) Variable declared as missing in custom buffer."
'lyskom-custom-variables var))
(if (lyskom-get-string-internal (intern (format "%s-tag" var))
'lyskom-custom-strings)
'Lyskom-custom-strings)
(lcs-message nil "(%s:%s) Tag string for variable declared as missing."
'lyskom-custom-strings var))
(if (lyskom-get-string-internal (intern (format "%s-doc" var))
......@@ -263,6 +266,60 @@ Check that all server-stored variables are customizeable."
(lcs-message nil "(%s:%s) Not a server-stored variable."
'lyskom-custom-variables var))
cust-vars-in-buffer)))
(defun lcs-check-help-strings ()
"Check help strings"
(let ((commands (mapcar 'car
(lcs-all-category-string
'lyskom-command)))
(help-strings (mapcar 'car
(lcs-all-category-string 'lyskom-help-strings)))
(help-symbols nil)
(tmp (apply 'append (mapcar 'cdr lyskom-help-categories))))
;; Extract information from the help categories into a plist
;; where keys are item types and values are list of symbols
;; that appear in the items.
(while tmp
(setq help-symbols
(plist-put help-symbols
(elt (car tmp) 0)
(cons (elt (car tmp) 1)
(plist-get help-symbols (elt (car tmp) 0)))))
(setq tmp (cdr tmp)))
;; Ensure that all commands are listed in the help strings variable
(lcs-check-help-strings-2 "command" commands)
(lcs-check-help-strings-2 "help category"
(mapcar 'car lyskom-help-categories))
;; Ensure that all commands are in some command category
(setq tmp commands)
(while tmp
(unless (memq (car tmp) (plist-get help-symbols 'command))
(lcs-message nil "(%s:%s) Command not categorized."
'lyskom-help-categories (car tmp)))
(setq tmp (cdr tmp)))
;; Ensure that all referenced categories exist
(setq tmp (plist-get help-symbols 'category))
(while tmp
(unless (assq (car tmp) lyskom-help-categories)
(lcs-message nil "(%s:%s) Reference to help missing category."
'lyskom-help-categories (car tmp)))
(setq tmp (cdr tmp)))
))
(defun lcs-check-help-strings-2 (wot syms)
(while syms
(unless (memq (car syms) help-strings)
(lcs-message nil "(%s:%s) Help string missing for %s."
'lyskom-help-strings
(car syms)
wot))
(setq syms (cdr syms))))
(defun lcs-setup-message-buffer ()
......
This diff is collapsed.
......@@ -1507,6 +1507,10 @@ You must become an active member of the conference to enter it.\n")
(confusion-what-to-find-root . "I can't figure out which text's root you want to see.\n")
(confusion-what-to-find-root-review . "I can't figure out which tree you want to review.\n")
;; Help stuff
(help-with-what . "What do you want help with? ")
;; Button actions
(lyskom-button-view-text-action . "View text")
......@@ -1554,7 +1558,7 @@ You must become an active member of the conference to enter it.\n")
;;; Formely known as lyskom-commands
(lyskom-language-strings lyskom-command en
'(
(describe-mode . "Help")
(kom-help . "Help")
(kom-slow-mode . "Long commands")
(kom-quick-mode . "Short commands")
(kom-send-message . "Send message")
......@@ -1958,7 +1962,7 @@ You must become an active member of the conference to enter it.\n")
(define-key lyskom-en-mode-map (kbd "<LFD>") 'kom-page-next-command)
(define-key lyskom-en-mode-map (kbd "<RET>") 'kom-line-next-command)
(define-key lyskom-en-mode-map (kbd "?") 'describe-mode)
(define-key lyskom-en-mode-map (kbd "?") 'kom-help)
(define-key lyskom-en-mode-map (kbd "m") 'kom-send-letter)
(define-key lyskom-en-mode-map (kbd "g") 'kom-go-to-conf)
(define-key lyskom-en-mode-map (kbd "a") 'kom-write-text)
......
......@@ -41,6 +41,9 @@
(defvar lyskom-filter-edit-all-entries nil
"List of all filter edit entries in a filter edit buffer.")
(defvar lyskom-filter-edit-start-marker nil)
(defvar lyskom-filter-edit-end-marker nil)
;;; ============================================================
;;; Datatypes
......@@ -57,7 +60,8 @@
tree
)
(defun lyskom-filter-edit-entry-from-filter (filter)
)
;;; ============================================================
;;; Transforming to and from the tree editor
......@@ -305,22 +309,82 @@ If TO is nil, move to end of list."
)
(defun lyskom-filter-edit-mode ()
"\\<lyskom-filter-edit-mode-map>Mode for editing LysKOM filters.
All bindings:
\\{lyskom-filter-edit-mode-map}
Entry to this mode runs lyskom-filter-edit-mode-hook."
(interactive)
(setq major-mode 'lyskom-filter-edit-mode)
(setq mode-name "Filter Edit")
(make-local-variable 'lyskom-filter-edit-all-entries)
(make-local-variable 'lyskom-filter-edit-start-marker)
(make-local-variable 'lyskom-filter-edit-end-marker)
(setq buffer-read-only t)
(run-hooks 'lyskom-filter-edit-mode-hook))
(defun lyskom-filter-edit (lyskom-buffer)
"Edit filters for LysKOM buffer lyskom-buffer."
(let (edit-buffer)
(save-excursion
(set-buffer lyskom-buffer)
(setq edit-buffer
(lyskom-get-buffer-create 'filter-edit
(concat (buffer-name) "-Filter Edit")
t)))
(set-buffer edit-buffer)
(lyskom-filter-edit-mode)
(lyskom-filter-edit-set-entries
(mapcar 'lyskom-filter-edit-entry-from-filter (lyskom-default-value
'lyskom-filter-list)))
(lyskom-filter-edit-update-buffer)))
(defun lyskom-filter-edit-update-buffer ()
(let ((inhibit-read-only t))
(erase-buffer)
(lyskom-format-insert "\
Filter för %#1M på %#2s
===============================================================================
" lyskom-pers-no lyskom-server-name)
(setq lyskom-filter-edit-start-marker (point-marker))
(set-marker-insertion-type lyskom-filter-edit-start-marker nil)
(goto-char (point-max))
(let ((entries (lyskom-filter-edit-all-entries)))
(while entries
(lyskom-filter-edit-draw-entry (car entries))
(insert "\n")
(setq entries (cdr entries))))
(setq lyskom-filter-edit-end-marker (point-marker))
(set-marker-insertion-type lyskom-filter-edit-end-marker t)
(insert "\
===============================================================================
Nytt filter: M-i Flytta upp: M-p Flytta ut: M-f
Ny rad: i Flytta ner: M-n Flytta in: M-b
Klipp ut: C-k Ändra: RET Mer hjälp: C-h m
Klistra in: C-y Kommentar: k Avsluta: C-c C-c
")
))
;;; Local Variables:
;;; mode: lisp-interaction
(setq foo (lyskom-filter-edit-create-tree-data
'(and nil
(or nil
(recipient nil "Test")
(recipient nil "Tset"))
(not nil
(or nil
(subject nil "Foo")
(and nil
(text nil "Fjuk")
(recipient nil "Fjuk"))))
(not nil (author-re nil "[Dd]x")))))
(lyskom-filter-edit-extract-tree-data tmp)
;;; end:
;;; (setq foo (lyskom-filter-edit-create-tree-data
;;; '(and nil
;;; (or nil
;;; (recipient nil "Test")
;;; (recipient nil "Tset"))
;;; (not nil
;;; (or nil
;;; (subject nil "Foo")
;;; (and nil
;;; (text nil "Fjuk")
;;; (recipient nil "Fjuk"))))
;;; (not nil (author-re nil "[Dd]x")))))
;;;
;;; (lyskom-filter-edit-extract-tree-data tmp)
......@@ -1505,6 +1505,10 @@ Du m
(confusion-what-to-find-root-review . "Jag frstr inte vilket inlggstrd du vill terse.\n")
;; Help
(help-with-what . "Vad vill du ha hjlp med? ")
;; Button actions
(lyskom-button-view-text-action . "terse texten")
......@@ -1552,7 +1556,7 @@ Du m
;;; The Alist formerly known as lyskom-commands
(lyskom-language-strings lyskom-command sv
'(
(describe-mode . "Hjlp")
(kom-help . "Hjlp")
(kom-slow-mode . "Lngsamma kommandon")
(kom-quick-mode . "Snabba kommandon")
(kom-send-message . "Snda meddelande")
......@@ -1708,6 +1712,401 @@ Du m
(kom-change-conf-faq . "ndra FAQ")
))
(lyskom-language-strings lyskom-help-strings sv
'(
(reading-commands . "Kommandon fr lsning")
(marking-commands . "Kommandon fr markering av inlgg")
(writing-commands . "Kommandon fr att skriva inlgg")
(review-commands . "Kommandon fr att hitta gamla inlgg")
(filter-commands . "Kommandon fr filtrering av inlgg")
(conf-admin-commands . "Kommandon fr mtesadministratrer")
(pers-admin-commands . "Kommandon fr administration av personer")
(admin-commands . "Administrativa kommandon")
(conf-commands . "Kommandon fr mten")
(pers-commands . "Kommandon fr personer")
(text-commands . "Kommandon fr hantering av inlgg")
(other-commands . "vriga kommandon")
(auto-reply-commands . "Kommandon fr automatiska svar")
(remote-control-commands . "Kommandon fr fjrrstyrning")
(kom-help . "Visa hjlp")
(kom-slow-mode . "\
Stng av snabbkommandon och mata in kommandon direkt vid prompten.")
(kom-quick-mode . "\
Sl p snabbkommandon.")
(kom-send-message . "\
Skicka ett meddelande till en anvndare eller ett mte. Meddelandet
visas omedelbart och sparas inte i systemet. Det gr inte att
kommentera meddelandet. Skriv inlgg om du r osker.")
(kom-send-alarm . "\
Skicka ett meddelande till alla anvndare i LysKOM. Meddelandet visas
omedelbart och sparas inte i systemet. Det gr inte att kommentera
meddelandet. Anvnd inte det hr kommandot om det du vill sga inte r
jtteviktigt (fr mottagarna, inte fr dig) och jttebrttom.")
(kom-create-conf . "\
Skapa ett nytt mte. Kontrollera frst att det inte finns ett mte som
handlar om samma sak och att det finns intresse av ett nytt mte. I
lite strre KOM-system s finns det ofta ett mte med diskussioner om
skapandet av nya mten. Anvnd Lista mten eller Lista (med) regexpar
fr att hitta mten som handlar om mten.")
(kom-delete-conf . "\
Radera en person eller ett mte. Du mste vara organisatr fr
personen eller mtet fr att utfra detta.")
(kom-delete-text . "\
Radera ett inlgg. Du mste vara frfattare (eller organisatr fr
frfattaren) fr att f gra detta.")
(kom-display-time . "\
Visar vad servern tycker att klockan r.")
(kom-go-to-conf . "\
G till ett annat mte n det du r i. Se ven Uppskjuta lsning om du
vill lsa vidare vid ett annat tillflle.")
(kom-go-to-next-conf . "\
G till nsta mte i lsordningen. Om du har olsta inlgg kvar s
kommer du att f lsa dem senare.")
(kom-jump . "\
Ltsas som om du har lst alla kommentarerna till det senaste
inlgget. Anvndbart om man inte r intresserad av en viss diskussion.")
(kom-list-created-conferences . "\
Lista de mten som en viss person organisatr fr.")
(kom-list-conferences . "\
Lista alla mten vars namn brjar med en viss text.")
(kom-list-persons . "\
Lista alla personer vars anvndarnamn brjar med en viss text.")
(kom-list-news . "\
Visa alla mten som du har olsta inlgg i, och hur mnga inlgg som
du inte har lst.")
(kom-list-re . "\
Lista alla namn (mten och personer) som matchar ett reguljrt uttryck.")
(kom-membership . "\
Visa alla mten som du r medlem i. Detta kommando kommer att
frsvinna i en senare version av LysKOM.")
(kom-postpone . "\
Ls ett visst antal inlgg i det aktuella mtet senare. Anvndbart om
du har mnga olsta inlgg men bara har tid med ngra f nu.")
(kom-set-session-priority . "\
ndra lsniv. Du kommer enbart att lsa inlgg mten vars prioritet
r minst lika hg som aktuell lsniv.")
(kom-prioritize . "\
ndra prioritet och ordning p dina medlemskap. Detta kommando kommer
att frsvinna i en senare version av LysKOM.")
(kom-status-person . "\
Visa information om en viss person.")
(kom-status-conf . "\
Visa information om ett visst mte.")
(kom-add-self . "\
Gr dig sjlv till medlem i ett nytt mte.")
(kom-change-priority . "\
ndra prioritet p ett extsterande medlemskap.")
(kom-list-summary . "\
Visa renderaden fr olsta inlgg i det mte du r i.")
(kom-sub-self . "\
Sluta vara medlem i ett mte. Frsta gngen du uttrder blir du passiv
medlem. Fr att uttrda helt ger du detta kommando ytterligare en
gng.")
(kom-quit . "\
Avsluta LysKOM-sessionen.")
(kom-recover . "\
Ls om information om olsta och kasta bort viss intern information.
Praktiskt om man har lst inlgg i en annan klient eller frn en annan
dator och vill att ens klient skall upptcka detta.")
(kom-start-anew . "\
Logga in igen, eventuellt under ett annat namn. Anvnd detta om du
vill skapa en ny person.")
(kom-view . "\
terse ett visst inlgg.")
(kom-find-root-review . "\
terse hela det diskussionstrd som ett visst inlgg r del av.")
(kom-review-comments . "\
terse alla kommentarer till ett visst inlgg (men inte kommentarer
till kommentarerna).")
(kom-review-tree . "\
terse alla kommentarer till ett visst inlgg, inklusive kommentarer
till kommentarerna.")
(kom-review-clear . "\
Sluta terse inlgg. Anvnd detta om klienten vill att du skall terse
fler inlgg, men du inte hller med.")
(kom-review-last-normally-read . "\
terse det senaste inlgg du lste p normalt vis. Kan vara bra om du
har tersett ett antal inlgg och vill se vad det var du hll p med
innan.")
(kom-review-noconversion . "\
terse ett inlgg utan radbrytning och andra finesser.")
(kom-review-next . "\
terse nsta inlgg nr du hller p att terse en massa inlgg.")
(kom-find-root . "\
Visa de inlgg som startade kommentarskedjan det senast lsta inlgget
r en del av.")
(kom-review-by-to . "\
Visa de senaste N inlggen av en viss frfattare till ett visst mte
\(eller senaste N till ett visst mte, eller senaste N av en viss
frfattare).")
(kom-review-more . "\
Efter terse senaste, terse fler inlgg enligt samma kriterier. Bra
om frsta kommandot inte hittade det du var intresserad av.")
(kom-review-first . "\
Visa de frsta N inlggen av en viss frfattare till ett visst mte
\(eller frsta N till ett visst mte, eller frsta N av en viss
frfattare).")
(kom-review-all . "\
Visa alla inlgg som en viss frfattare har skrivit i ett visst mte
\(eller alla av en viss frfattare, eller alla till ett visst mte).")
(kom-view-commented-text . "\
terse det inlgg som det senaste inlgget r en kommentar till.")
(kom-view-previous-commented-text . "\
terse det inlgg som det nst senast lsta inlgget r en kommentar
till.")
(kom-review-stack . "\
Visa en lista ver vad som hller p att terses.")
(kom-review-presentation . "\
Visa presentationen fr en viss person eller ett visst mte.")
(kom-review-backward . "\
Vnd p ordningen i vilken inlgg du terser visas.")
(kom-view-next-text . "\
Ls nsta inlgg i den normala lsordningen.")
(kom-who-is-on . "\
Visa vilka personer som r inloggade i LysKOM-systemet.")
(kom-who-is-on-in-conference . "\
Visa vilka personer som r inloggade i LysKOM-systemet och som r
medlemmar i ett visst mte.")
(kom-who-am-i . "\
Visa information om din egen session.")
(kom-list-clients . "\
Visa en lista ver alla klienter som r anslutna till LysKOM-systemet.")
(kom-busy-wait . "\
Ls LysKOM-klienten tills det kommet ett nytt inlgg.")
(kom-write-comment . "\
Skriv en kommentar till det senast lsta inlgget.")
(kom-comment-previous . "\
Skriv en kommentar till det nst senast lsta inlgget.")
(kom-write-footnote . "\
Skriv en fotnot till det senast lsta inlgget. Enbart frfattaren
till ett inlgg kan skriva fotnoter till inlgget.")
(kom-private-answer . "\
Skriv ett personligt svar till det senast lsta inlgget. Svaret gr
till frfattarens brevlda, inte till mtet.")
(kom-private-answer-previous . "\
Skriv ett personligt svar till det nst senast lsta inlgget. Svaret
gr till frfattarens brevlda, inte till mtet.")
(kom-set-unread . "\
Stt antal olsta i aktuellt mte.")
(kom-write-text . "\
Skriv ett nytt inlgg som inte r kommentar till ett existerande
inlgg.")
(kom-send-letter . "\
Skriv ett personligt brev till en viss person i LysKOM.")
(kom-change-name . "\
ndra namn p din anvndare.")
(kom-change-parenthesis . "\
Om du har en parentes i slutet av ditt anvndanamn s kan du anvnda
detta kommando fr att ndra parentesen.")
(kom-change-password . "\
ndra ditt lsenord. Glm inte bort vad du ndrade till!")
(kom-change-supervisor . "\
Stt organisatr fr ett visst mte. Organisatren ansvarar fr att
diskussioner hller sig till mnet.")
(kom-change-presentation . "\
ndra presentation fr ett mte eller person. Anvnd detta kommando
istllet fr att skriva presentationerna direkt i
presentationsmtet.")
(kom-get-appreciation . "\
Visa en uppmundrande text.")
(kom-get-abuse . "\
Visa en spydig text.")
(kom-mark-text . "\
Markera ett inlgg s att du kan hitta det igen, och s att det inte
raderas automatiskt efter ett antal dagar. Glm inte att ta bort
markeringar du inte anvnder lngre.")
(kom-unmark-text . "\
Ta bort markering frn ett inlgg. Inlgget kan d raderas
automatiskt, och det blir svrare att hitta igen.")
(kom-review-marked-texts . "\
Visa alla inlgg som du har markerat med en viss markering.")
(kom-review-all-marked-texts . "\
Visa alla inlgg som du har markerat.")
(kom-add-recipient . "\
Lgg till en mottagare till ett inlgg i efterhand. Anvnds ven fr
att ndra typ p en existerande mottagare.")
(kom-add-copy . "\
Lgg till en kopiemottagare till ett inlgg i efterhand. Anvnds ven fr
att ndra typ p en existerande mottagare.")
(kom-add-bcc . "\
Lgg till en fr-knnedom-mottagare till ett inlgg. Anvnds ven fr
att ndra typ p en existerande mottagare.")
(kom-sub-recipient . "\
Ta bort en existerande mottagare. Enbart organisatren fr mottagaren
och frfattaren till inlgget kan gra detta.")
(kom-move-text . "\
Flytta ett inlgg frn ett mte till ett annat. Det gamla mtet
frblir en kopiemottagare.")
(kom-add-comment . "\
Gr en existerande text till kommentar fr ett inlgg.")
(kom-sub-comment . "\
Ta bort en kommentar frn ett visst inlgg. Enbart inlggets och
kommentarens frfattare kan gra detta.")
(kom-add-cross-reference . "\
Lgg till en korsreferens frn aktuellt inlgg.")
(kom-add-member . "\
Addera en medlem till ett mte. Ungefr som att g med i mte, men
detta kommando lgger till andra i mtet.")
(kom-sub-member . "\
Ta bort en medlem frn ett mte. Ungefr som att uttrda, men detta
kommando tar bort andra ur mtet.")
(kom-change-conf-motd . "\
Stt en lapp p drren till din brevlda. Meddelandet kommer att visas
d ngon frsker skriva inlgg till dig.")
(kom-set-garb-nice . "\
Stll in antal dagar ett inlgg ligger kvar i ett mte innan inlgget
tas bort.")
(kom-set-super-conf . "\
ndra det mte som tar emot kommentarer fr ett mte dr kommentarer
inte r tilltna.")
(kom-set-permitted-submitters . "\
Stll in vilka som fr skriva inlgg i ett mte.")
(kom-unset-conf-motd . "\
Visa inte lapp p drren fr ett visst mte eller person.")
(kom-save-text . "\
Spara ett inlgg, inklusive information om frfattare och s vidare p
slutet av en fil.")
(kom-save-text-body . "\
Spara innehllet av ett inlgg i en fil. Det gamla innehllet i filen
raderas.")
(kom-save-options . "\
Spara dina instllningar i servern. Det grs automatiskt nr du gr
Instllningar (fr) LysKOM, men inte nr du ndrar en variabel
manuellt.")
(kom-shutdown-server . "\
Om du inte vet vad det hr gr s ska du inte anvnda det.")
(kom-sync-database . "\
Om du inte vet vad det hr gr s ska du inte anvnda det.")
(kom-enable-adm-caps . "\
Sl p administratrskommandon i klienten och sl p alla dina
privilegier i servern.")
(kom-disable-adm-caps . "\
Stng av administratrskommandon i klienten och stng av alla dina
privilegier i servern.")
(kom-set-motd . "\
ndra det meddelande som visas nr man loggar in i LysKOM. Krver
administratrsrttigheter.")
(kom-remove-motd . "\
Ta bort inloggningsmeddelanded frn LysKOM. Krver
administratrsrttigheter.")
(kom-force-logout . "\
Tvinga en annan session att logga ut och koppla ned frbindelsen med
LysKOM-servern. Du mste vara organisatr fr den anvndare som r
inloggad i sessionen fr att kunna gra detta.")
(kom-filter-author . "\
Skapa ett filter som eliminerar inlgg skrivna av en viss person.")
(kom-filter-subject . "\
Skapa ett filter som eliminerar inlgg med ett visst rende.")
(kom-filter-text . "\
Skapa ett filter som eliminerar inlgg med ett visst innehll.")
(kom-super-jump . "\
Skapa ett tillflligt filter som hoppar ver alla inlgg med samma
rende och mottagare som det senast lsta inlgget.")
(kom-filter-edit . "\
Redigera dina filter.")
(kom-list-filters . "\
Visa vilka filter som r aktiva fr tillfllet.")
(kom-show-user-area . "\
Visa inlgget som innehller alla dina instllningar.")
(kom-change-conf-type . "\
ndra parametrar, som slutet, hemligt och tillter anonyma inlgg fr
ett mte du r organisatr fr.")
(kom-change-auto-reply . "\
ndra det svarsmeddelande som snds nr automatsvar r pslaget. ")
(kom-toggle-auto-reply . "\
Sl p eller stng av automatiska svar p meddelanden som skickas till
dig. Automatiska svar snds enbart fr personliga meddelanden.
Dessutom spelas alla meddelanden in.")
(kom-list-messages . "\
Visa alla meddelanden som har spelats in medan automatsvar var
pslaget.")
(kom-erase-messages . "\
Radera alla meddelanden som har spelats in medan automatsvar var
pslaget.")
(kom-remote-autoreply . "\
Kr kommandot \"Automatsvar\" i en annan LysKOM-session.")
(kom-remote-set-message . "\
Kr kommandot \"ndra svarsmeddelande\" i en annan LysKOM-session.")
(kom-remote-list-messages . "\
Kr kommandot \"Lista meddelanden\" i en annan LysKOM-session (men
visa meddelandena i den session du kr i).")
(kom-remote-erase-messages . "\
Kr kommandot \"Radera meddelanden\" i en annan LysKOM-session.")
(kom-remote-quit . "\
Kr kommandot \"Avsluta\" i en annan LysKOM-session.")
(kom-status-session . "\
Visa information