Commit 1aa0706b authored by Linus Tolke's avatar Linus Tolke
Browse files

C-c å k klarar fotnoter, utträda inte längre på någon tangent.

parent ceef30a9
......@@ -1284,16 +1284,16 @@ till en text skrivs ut f|re alla kommentarer).
Klienten litar blint p} det nummer man anger. Ingen kontroll g|rs att
det st{mmer med det som st}r efter klamrarna.
Man kan blanda rader av typ `M', `E', `K' och `F' i vilken ordning som helst,
men det f}r inte finnas n}gra andra rader f|re {renderaden. (Inte ens
en blankrad).
Man kan blanda rader av typ `M', `E', `K' och `F' i vilken ordning som
helst, men det f}r inte finnas n}gra andra rader f|re {renderaden. (Inte
ens en blankrad).
Om man vill skicka texten till ett annat m|te {n dem som st}r s} m}ste
man allts} veta numret p} m|tet. Det kan man ta reda p} genom att byta
buffert till LysKOM-bufferten (som normalt heter `*laila*' eller
`*obel18*') och d{r skriva `lm' eller `lp' (`Lista m|ten' resp. `Lista
personer'). De nummer som skrivs ut {r de m|tesnummer som skall
anv{ndas.
buffert till LysKOM-bufferten (som normalt heter `*kom*' om du {r kopplad
mot lysators LysKOM-server) och d{r skriva `lm' eller `lp' (`Lista m|ten'
resp. `Lista personer'). De nummer som skrivs ut {r de m|tesnummer
som skall anv{ndas.
Efter alla `M', `E', `K' och `F'-rader skall det komma en {renderad. Den skall
se ut s} h{r:
......@@ -1318,8 +1318,8 @@ Om du n{r du skall skriva [rendet ser stavfel i texten trycker du `C-g' s}
kommer du tillbaka i editerings-mode.
Om man }ngrar sig och vill sl{nga texten man h}ller p} att skriva
trycker man `C-c k'. D} tas bufferten bort, och man kommer tillbaks till
LysKOM-bufferten.
trycker man `C-c C-k' eller `C-c k'. D} tas bufferten bort, och man kommer
tillbaks till LysKOM-bufferten.
Skulle du vilja ha med delar av den text du kommenterar i ditt eget
inl{gg kan du trycka `C-c i k' och d} kommer hela den kommenterade
......@@ -1327,11 +1327,12 @@ texten att l{ggas in d{r du var. Vill du i st{llet plocka in n}gon
annan text s} skall du ist{llet trycka `C-c i' f|ljt av textnumret p}
den text du vill ha med.
Om du bara vill titta p} den text du kommenterar (t ex om du inte har
satt flaggan `kom-write-texts-in-window', se nedan), men inte ha in den i
inl{ggsbufferten s} kan du trycka `C-c } k' s} delas sk{rmen i tv}
f|nster och den kommenterade texten visas i det andra f|nstret. F|r
att spara plats s} visas endast texten och inte texthuvudet.
Om du bara vill titta p} den text du kommenterar eller fotnoterar
(t ex om du inte har satt flaggan `kom-write-texts-in-window', se
nedan), men inte ha in den i inl{ggsbufferten s} kan du trycka `C-c
} k' s} delas sk{rmen i tv} f|nster och den kommenterade eller
fotnoterade texten visas i det andra f|nstret. F|r att spara plats
s} visas endast texten och inte texthuvudet.
Om du vill l{gga till n}gon extra mottagare eller kopiemottagare till
texten trycker du `C-c a m' resp. `C-c a k' och s} f}r du ange vem eller
......@@ -1369,8 +1370,11 @@ funktionen `[ndra variabler'. Man kan ocks} anv{nda emacsfunktionen
`M-X set-variable' men d} f}r man se till att spara variabelns
v{rde efter}t.
De flaggor som sparas i `common'-delen av user-arean {r markerade med
`common', de som per default sparas i `elisp'-delen med `elisp'.
`kom-page-before-command' `nil'
`kom-page-before-command' `nil' (`elisp')
Om denna flagga {r icke-nil kommer klienten att g|ra en
......@@ -1379,7 +1383,7 @@ v{rde efter}t.
sk{rmen.
`kom-write-texts-in-window' `nil'
`kom-write-texts-in-window' `nil' (`elisp')
Om nil s} anv{nds LysKOM-f|nstret {ven som edit-f|nster. Om det {r en
......@@ -1388,14 +1392,14 @@ v{rde efter}t.
annat f|nster eller skapa ett nytt f|nster f|r denna editering.
`kom-created-texts-are-read' `t'
`kom-created-texts-are-read' `t' (`common')
Om icke-nil s} markeras alla texter som skapas av anv{ndaren som
l{sta.
`kom-reading-puts-comments-in-pointers-last' `t'
`kom-reading-puts-comments-in-pointers-last' `t' (`common')
Om nil s} skrivs rader av typen
......@@ -1410,7 +1414,7 @@ v{rde efter}t.
anv{ndaren g}r in i ett m|te.
`kom-higher-priority-breaks' `nil'
`kom-higher-priority-breaks' `nil' (`elisp')
Denna flagga avg|r hur ett nytt inl{gg i ett m|te med h|gre
......@@ -1431,7 +1435,7 @@ v{rde efter}t.
kommentarkedjan.
`kom-default-mark' `100'
`kom-default-mark' `100' (`common')
Om denna flagga {r icke-nil s} m}ste den vara ett nummer mellan 1
......@@ -1439,14 +1443,14 @@ v{rde efter}t.
d{remot s} fr}gar klienten efter vilken markering vi skall ha.
`kom-presence-messages' `t'
`kom-presence-messages' `t' (`common')
Om icke-nil s} skriver klienten ut fortl|pande rapporter om vilka
som g}r in i och ut ur LysKOM.
`kom-presence-messages-in-buffer' `presence'
`kom-presence-messages-in-buffer' `presence' (`elisp')
Denna flagga reglerar vilka av LysKOMs meddelanden som skrivs in i
......@@ -1466,7 +1470,7 @@ v{rde efter}t.
som {r i samma m|te som du g|r.
`kom-show-where-and-what' `t'
`kom-show-where-and-what' `t' (`elisp')
Om icke-nil s} skriver klienten ut vilken maskin varje anv{ndare
......@@ -1474,7 +1478,7 @@ v{rde efter}t.
inloggade' ges. (*Note Vilka {r inloggade: Lista.)
`kom-read-depth-first' `t'
`kom-read-depth-first' `t' (`common')
Om icke-nil s} l{ses kommentarer och fotnoter f|re nya inl{gg.
......@@ -1482,6 +1486,13 @@ v{rde efter}t.
till nil s} g|rs s|kningen bredd-f|rst.
`kom-dashed-lines' `t' (`common')
Om denna variabel {r icke-`nil' s} ramar klienten in
alla inl{gg med l}nga rader av `-'.
`kom-emacs-knows-iso-8859-1' `nil'
......@@ -1508,7 +1519,12 @@ kan anta ett av flera f|rdefinierade v{rden, utan kan anta n{stan
vilka v{rden som helst. Variabler i emacs s{tts p} samma s{tt och
sparas p} samma s{tt som flaggor.
`kom-mercial' Default: `"V{ntar.'"
De variabler som sparas i `common'-delen av user-arean {r markerade
med `common', de som per default sparas i `elisp'-delen med `elisp'.
`kom-mercial' Default: `"V{ntar.'" (`elisp')
Denna variabel inneh}ller den str{ng som skrivs ut varje g}ng man
......@@ -1516,7 +1532,7 @@ sparas p} samma s{tt som flaggor.
humor och kvickhet i anv{ndandet av den.
`kom-membership-default-priority' Default: `100'
`kom-membership-default-priority' Default: `100' (`elisp')
Defaultprioritet som anv{nds n{r man blir medlem i ett m|te. Om
......@@ -1524,7 +1540,7 @@ sparas p} samma s{tt som flaggor.
prioritet varje g}ng ist{llet.
`kom-membership-default-placement' Default: `last'
`kom-membership-default-placement' Default: `last' (`elisp')
Den h{r variabeln styr var m|ten som man blir medlem i placeras i
......@@ -1544,28 +1560,35 @@ sparas p} samma s{tt som flaggor.
`lyskom-prompt-text' Default: `" - "'
`lyskom-header-separator' Default: `"--- Skriv texten nedanf|r denna rad ---"' (`elisp')
Detta {r den str{ng som skilljer textern fr}n huvudet
n{r man skriver texter.
`lyskom-prompt-text' Default: `" - "' (`elisp')
Prompten slutar med texten i denna variabel n{r LysKOM {r redo att
ta emot kommandon.
`lyskom-prompt-executing-default-command-text'Default: `"."'
`lyskom-prompt-executing-default-command-text'Default: `"."' (`elisp')
N{r man ger defaultkommandot med SPC, LFP eller RET
s} bytas slutet av prompten till denna text.
`kom-who-buffer-size-when-displaying' Default: `10'
`kom-who-buffer-size-when-displaying' Default: `10' (elisp)
Antalet rader som Vilkabufferten skall visas med n{r man ger kommandot
`Visa vilkalistan'.
`kom-do-when-starting' Default: `nil'
`kom-do-when-starting' Default: `nil' (`elisp')
Denna variabel inneh}ller kommandon som skall utf|ras automatiskt
......@@ -1583,7 +1606,7 @@ sparas p} samma s{tt som flaggor.
`kom-do-when-done' Default: `("}am" "t")'
`kom-do-when-done' Default: `("}am" "t")' (`elisp')
Denna variabel inneh}ller kommandon som utf|rs d} man har l{st
......@@ -1621,6 +1644,32 @@ sparas p} samma s{tt som flaggor.
Elementen m}ste vara kommandon i LysKOM, dvs de m}ste kunna tolkas
som tangentbordsmakron eller som emacs-funktioner.
lyskom-fetch-map-nos Default: `50' (`elisp')
Anger hur stora mappar vi skall h{mta i taget.
lyskom-prefetch-conf-tresh Default: `50' (`elisp')
Avg|r om vi skall fr}ga efter fler m|ten fr}n servern.
Om de ol{sta inl{ggen i de hittills h{mtade m|tena
{r f{rre {n detta v{rde s} h{mtar vi en bunt till.
lyskom-prefetch-confs Default: `10' (`elisp')
Avg|r hur m}nga m|ten vi skall fr}ga efter i taget.
lyskom-prefetch-texts Default: `3' (`elisp')
Avg|r hur m}nga texter som skall h{mtas i f|rv{g.

......@@ -1637,6 +1686,9 @@ exekveras funktionen som den {r satt till n{r detta h{nder. F|r
n{rmare information om vad en hook {r kan du l{sa emacs-
dokumentationen. (*Note Hookar: (elisp)Hooks.)
De hookar som sparas i `common'-delen av user-arean {r markerade med
`common', de som per default sparas i `elisp'-delen med `elisp'.
`lyskom-init-hook'
......@@ -1654,7 +1706,7 @@ dokumentationen. (*Note Hookar: (elisp)Hooks.)
bufferten.
`lyskom-new-text-hook'
`lyskom-new-text-hook' (`elisp')
Denna anropas n{r klienten f}r meddelande om att en ny text har
......@@ -1670,7 +1722,7 @@ dokumentationen. (*Note Hookar: (elisp)Hooks.)
till text-status f|r den text som f|rorsakar att hooken k|rs.
`lyskom-who-info-has-changed-hook'
`lyskom-who-info-has-changed-hook' (`elisp')
Denna anropas varje g}ng n}gonting i vilkabufferten har {ndrats.
......@@ -1695,6 +1747,10 @@ dokumentationen. (*Note Hookar: (elisp)Hooks.)
Detta exempel f|ruts{tter dock att du har en swedish-mode
definierad.
Om du binder om tangenter till att generera andra bokst{ver i
denna mode s} kommer de inte bara att g{lla i edit-bufferten
utan {ven i minibufferten n{r du {ndrar {rendet.
`lyskom-edit-mode-hook'
......@@ -1950,6 +2006,7 @@ Variabelindex
* Menu:
* kom-created-texts-are-read: Flaggor.
* kom-dashed-lines: Flaggor.
* kom-default-mark: Flaggor.
* kom-do-when-done: Variabler.
* kom-do-when-starting: Variabler.
......@@ -1972,9 +2029,14 @@ Variabelindex
* KOMSERVER: Environmentvariabler.
* lyskom-edit-mode-hook: Hookar.
* lyskom-edit-mode-mode-hook: Hookar.
* lyskom-fetch-map-nos: Variabler.
* lyskom-header-separator: Variabler.
* lyskom-init-hook: Hookar.
* lyskom-mode-hook: Hookar.
* lyskom-new-text-hook: Hookar.
* lyskom-prefetch-conf-tresh: Variabler.
* lyskom-prefetch-confs: Variabler.
* lyskom-prefetch-texts: Variabler.
* lyskom-prioritize-mode-hook: Hookar.
* lyskom-prompt-executing-default-command-text: Variabler.
* lyskom-prompt-text: Variabler.
......@@ -2020,16 +2082,16 @@ Node: Prioritera32631
Node: [ndra inst{llningarna34453
Node: Namn35874
Node: Skriva inl{gg36838
Node: Vilkabufferten40904
Node: Flaggor41248
Node: Variabler46287
Node: Hookar50689
Node: Environmentvariabler53789
Node: Buggrapporter54657
Node: Filer55153
Node: Happy hacking55379
Node: Index55512
Node: Tangenterna57731
Node: Variabelindex58708
Node: Vilkabufferten40980
Node: Flaggor41324
Node: Variabler46768
Node: Hookar52252
Node: Environmentvariabler55701
Node: Buggrapporter56569
Node: Filer57065
Node: Happy hacking57291
Node: Index57424
Node: Tangenterna59643
Node: Variabelindex60620

End tag table
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment