Commit 1d25fb32 authored by Joel Rosdahl's avatar Joel Rosdahl
Browse files

Updated.

parent 14692cc0
......@@ -2,24 +2,24 @@
Nyheter i lyskom.el 0.46.1
==========================
Version 0.46.1 rättar vissa fel som fanns i 0.46. Den finns att
Version 0.46.1 rättar vissa fel som finns i 0.46. Den finns att
hämta på följande adress:
<URL:ftp://ftp.lysator.liu.se/pub/lyskom/elisp-client/>
Filen heter lyskom-0.46.1.tar.gz, och en kopia av den text du
läser just nu finns under namnet NEWS-0.46.1 samt under namnet
NEWS-0.46.1 i tar-arkivet. Det finns även en zip-fil för folk som
sitter med system som inte förstår tar-filer.
läser just nu finns under namnet NEWS-0.46.1 i tar-arkivet. Det
finns även en zip-fil för folk som sitter med system som inte
förstår tar-filer.
För information om nyheterna i 0.46, se NEWS-0.46.
Om du hittar ett fel i elispklienten och inte klarar av att rätta
den själv, använd M-x kom-bug-report för att rapportera den.
den själv, använd M-x kom-bug-report för att rapportera den.
Buggar blir omhändertagna i mån av tid, ork och lust. Färdiga
patchar blir inlagda mycket snabbare.
====================
......@@ -82,8 +82,9 @@
** Om man ger ett prefixargument till "Lista (med) regexpar" kommer
kommandot att översätta regexpen så att vissa tecken behandlas
lika. Vilka tecken som ska behandlas lika avgörs av servern; samma
ekvivalensklasser används av de vanliga kommandona som listar namn.
lika. Vilka tecken som skall behandlas lika avgörs av servern;
samma ekvivalensklasser används av de vanliga kommandona som listar
namn.
Specialtecken som påverkar regexpens funktion översätts inte.
Tecken skrivna inom en []-grupp översätts inte.
......@@ -100,7 +101,7 @@
** När klienten frågar om man vill addera den kommenterades brevlåda
om man skriver en kommentar i ett möte där den kommentarade inte är
medlem får man numera en fråga om huruvida det ska vara en extra
medlem får man numera en fråga om huruvida det skall vara en extra
kopiemottagare eller vanlig mottagare.
** En del funktionalitet som tidigare var begränsad till XEmacs finns
......@@ -151,3 +152,11 @@
** Kolumnen "Osett" i medlemslistningarna skapade av "Status (för)
möte" och "Status (för) person" klarar större tal.
** Defaultmottagaren för kommandot "Flytta inlägg" blir rätt.
** Klienten hämtar numera varje inlägg *en* gång från servern vid
normal läsning, inte (som förut) två gånger.
** Det ska nu gå att klistra in text i editeringsbuffertar med
mittenmusknappen även i trilskande XEmacsar.
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment