Commit 1e216c5f authored by David Kågedal's avatar David Kågedal
Browse files

No commit message

No commit message
parent 1df8eed2
......@@ -137,13 +137,6 @@ trevligt med nyb
* Välkända buggar som inte behöver rapporteras igen (och igen (och igen))
** Om man gör "Endast" kan klienten bete sig konstigt en kort stund,
och ibland får man inte läsa så många texter som man ville. Denna
bug har hängt med så länge som kommandot har funnits, men kommer
antagligen att fixas till viss del (så man får läsa rätt antal
texter) så fort som jag har tid över. Don't hold your breath, med
andra ord.
** Under XEmacs verkar interaktion med klienten gå trögt när det
kommer mycket data från servern. Såvitt vi kan avgöra kan vi inte
göra något åt saken utan massiv omskrivning av hur XEmacs
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment