Commit 1fdfe602 authored by David Kågedal's avatar David Kågedal
Browse files

Nu fungerar det att skicka in texter med kom-emacs-knows-iso-8859-1

satt till nil.
parent ad1cd4af
Sun Jun 23 02:16:23 1996 David Kgedal <davidk@lysator.liu.se>
* edit-text.el (lyskom-edit-parse-headers): Kr
lyskom-swascii-header-subject genom regexp-quote innan matchning.
Tue Jun 11 09:25:24 1996 David Byers <davby@sen2.ida.liu.se>
* parse.el (lyskom-parse-conf-type): Hanterar Any-Conf-Type.
......
......@@ -3,8 +3,23 @@ Att g
Buggar
Completion-koden är ivägen när man vill skapa nya personer.
Om man läser ett inlägg som har en fotnot (t ex 1449843) och vill
spara det på fil, så blir det bara fotnoten som sparas. Man vill
nog spara minst själva huvudinlägget, och nog också fotnoterna
samtidigt. Dvs när jag läst 1449843 och 1449847 dykt upp
automatiskt och väljer "Spara text (på fil)" så vill jag spara
båda dessa inläggen.
Jag har satt kom-show-footnotes-immediately till nil. Det verkar
som man inte får läsa fotnötter först då, t ex fick jag läsa
1443562 (en vanlig kommentar) och trädet under det innan jag fig
läsa 1443602 (en fotnot till 1443554. Det är inte första gången
det händer.
Man kan inte skicka in inlägg med kom-emacs-knows-iso-8859-1 satt
till nil.
till nil. (FIXAT)
LysKOMs completing-read är skit. Den gör fel. Den borde skrivas om.
......@@ -40,8 +55,16 @@ Buggar
Lista meddelanden via fjärrkontroll listar baklänges. (FIXAT)
När jag ska läsa en kommentar till ett brev i min brevlåda så blir
prompten "Läsa nästa brev" i stället för "Läsa nästa
kommentar". Kommentaren ligger inte i brevlådan. (LÅGPRIORITET)
Allmänna förbättringar
Återse igen (kom-review-last-normally-read) borde kanske använda
buffertlokala variabler för vilket inlägg som är det senaste man
har läst, så man kan återse det senaste i det KOM man är i.
Skriv inte ut stora fonoter på en gång.
Definiera faces när man startar klienten istället för när den
......
......@@ -628,7 +628,8 @@ easy to use the result in a call to `lyskom-create-misc-list'."
(nconc result (list 'footn-to n)))
((lyskom-looking-at-header (if kom-emacs-knows-iso-8859-1
lyskom-header-subject
lyskom-swascii-header-subject)
(regexp-quote
lyskom-swascii-header-subject))
nil)
(setcar result (lyskom-edit-extract-subject)))
(t
......
No preview for this file type
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment