Commit 200bc954 authored by Linus Tolke's avatar Linus Tolke
Browse files

Uppdaterat till 0.38, ny hantering av indexen med elisp-skript.

parent ec7ab81a
elisp-client
elisp-client-1
elisp-client-2
elisp-client.aux
elisp-client.cp
elisp-client.cps
......
......@@ -24,23 +24,38 @@
#
# If you edit this, make sure it works afterwards also. /Linus
RM = rm
GENERIC-CLEAN = core
RM = rm -f
elisp-client: elisp-client.latexinfo
emacs -batch -l /usr/local/var/elisp/latexinfo-mode \
-l /usr/local/var/elisp/latexinfo \
-f batch-latexinfo-format `pwd`/$?
elisp-client: elisp-client.texinfo
makeinfo elisp-client.texinfo
elisp-client.txt: elisp-client
emacs -batch -l `pwd`/info-nuke -f batch-info-nuke `pwd`/$?
elisp-client.dvi: elisp-client.latexinfo
latex elisp-client.latexinfo
texinfo elisp-client.??
latex elisp-client.latexinfo
INDEXES = elisp-client.fns elisp-client.kys elisp-client.vrs
clean:
$(RM) $(GENERIC-CLEAN) elisp-client elisp-client.txt
$(RM) *.aux *.dvi *.fn *.ky *.log *.pg *.tp *.vr
$(RM) *.bbl *.blg *.fns *.idx *.ilg *.ind *.kys *.pgs *.tps *.vrs
indexes: elisp-client.texinfo
@echo pass 1
rm -f indexes
tex elisp-client.texinfo
mv elisp-client.dvi indexes
$(INDEXES): indexes
@echo pass 2 indexes
touch $(INDEXES)
emacs -batch -l ./texindex.el -f batch-texindex elisp-client.cp elisp-client.fn elisp-client.ky elisp-client.pg elisp-client.tp elisp-client.vr
elisp-client.dvi: $(INDEXES)
@echo pass 3
tex elisp-client.texinfo
smallclean:
$(RM) *.fns *.kys *.pgs *.tps *.vrs *.cps indexes
clean: smallclean
$(RM) elisp-client elisp-client.txt
$(RM) *.aux *.dvi
$(RM) *.fn *.ky *.pg *.tp *.vr *.cp
$(RM) *.toc
$(RM) *.bbl *.blg *.idx *.ilg *.ind *.log
$(RM) core *~
......@@ -12,21 +12,23 @@ $Id$
@end ifinfo
@iftex
@hyphenation{data-bas-filen}
@hyphenation{admini-stra-törs-mode admini-stra-tör använ-dar-namn}
@hyphenation{data-bas-filen default-prio-ri-tet}
@hyphenation{email-adress even-tu-ella}
@hyphenation{inlogg-ningarna}
@hyphenation{kom-man-don}
@hyphenation{kom-men-taren kom-men-tarer kom-men-tar}
@hyphenation{kom-men-tars-träd}
@hyphenation{kon-ver-terings-tabellen}
@hyphenation{lösen-ordet}
@hyphenation{mar-ker-ingen}
@hyphenation{med-lem-mar}
@hyphenation{name-server}
@hyphenation{email-adress}
@comment @hyphenation{använ-dar-namn}
@comment @hyphenation{Lösen-ordet}
@hyphenation{kom-man-don}
@hyphenation{versions-nummer}
@hyphenation{kom-men-tar}
@hyphenation{kom-men-tarer}
@hyphenation{kom-men-taren}
@hyphenation{tangent-bords-bind-ningar}
@hyphenation{even-tu-ella}
@hyphenation{per-sonen}
@hyphenation{default-prio-ri-tet}
@hyphenation{prefix-argu-ment}
@hyphenation{sessions-nummer-ordning}
@hyphenation{tangent-bords-bind-ningar}
@hyphenation{ver-sionen versions-nummer}
@end iftex
@titlepage
......@@ -88,31 +90,87 @@ LysKOM-Projektet
En klient skriven i GNU-emacs-lisp.
Dokumentationen uppdaterad till klient version 0.37
Dokumentationen uppdaterad till klient version 0.38
@end ifinfo
@menu
* Förord:: Förord
* Bakgrund:: Lite om koms historia fram till LysKOM.
* Förord:: Förord
* Bakgrund:: Lite om koms historia fram till LysKOM.
Uppstart
* Servern:: Servern
* Uppstart:: Uppstart
* Första gången:: Första gången du kör LysKOM
* Möten:: Om möten
* Köra LysKOM:: Köra LysKOM
* Namn:: Namn
* Skriva inlägg:: Att skriva inlägg
* Vilkabufferten:: Vilkabufferten
* Flaggor:: Flaggor
* Variabler:: Variabler
* Hookar:: Hookar
* Environmentvariabler:: Environmentvariabler
* Buggrapporter:: Buggrapporter
* Filer:: Filer
* Index:: Index
* Tangenterna:: Tangenterna
* Variabelindex:: Variabelindex
--- Den specificerade nodlistan ---
Förord
* Bakgrund:: Lite om koms historia fram till LysKOM.
Uppstart
* Servern:: Servern
* Uppstart:: Uppstart
* Första gången:: Första gången du kör LysKOM
* Köra LysKOM:: Köra LysKOM
* Namn:: Namn
* Skriva inlägg:: Att skriva inlägg
* Vilkabufferten:: Vilkabufferten
* Flaggor:: Flaggor
* Variabler:: Variabler
* Hookar:: Hookar
* Environmentvariabler:: Environmentvariabler
* Buggrapporter:: Buggrapporter
* Filer:: Filer
* Index:: Index
* Tangenterna:: Tangenterna
* Variabelindex:: Variabelindex
* Lysator:: Koppla upp sig från lysator.
* IDA:: Koppla upp sig från elev-sparcarna på IDA.
* Andra maskiner:: Hur du för annars.
Köra LysKOM
* Prompten:: Hur LysKOMs prompt fungerar.
* Scrollning:: Hur LysKOM scrollar och varför.
* Kommandon:: Vilka kommandon finns och vad gör de.
* Administratörskommandon:: Administratörskommandon
Kommandon
* Läsa:: De vanligaste kommandona för att läsa texter.
* Få hjälp:: Hjälpkommandot är beskrivet
* Skriva:: Skriva
* Lista:: Kommandon för att lista information.
* Bli medlem:: Hur du blir medlem i och utträder ur möten.
* Sluta:: När du har läst klart
* Annat::
* Ändra:: Kommandon för att ändra dina parametrar.
* Återse:: Kommandon för att återse texter.
* Status:: Kommandon för att få status.
* Spara text:: Spara text
* Markeringar:: Kommandon för att hantera markeringar.
* Kommandon under annat:: Kommandon under annat
* Skapa:: Kommandon för att skapa möten.
* Kommandon för att addera och subtrahera:: Kommandon för att addera och subtrahera.
* Ändra personuppgifter::
* Ändra mötesuppgifter::
* Meddelande:: Meddelande
* Prioritera:: Kommando för att prioritera om möten.
* Ändra inställningarna::
Ändra
* Ändra personuppgifter:: övriga ändrakommandon för personer.
* Ändra mötesuppgifter::övriga ändrakommandon för möten.
* Ändra inställningarna:: Hur man ändrar LysKOMklientens parametrar.
@end menu
@node Förord, Bakgrund, Top, Top
......@@ -120,10 +178,10 @@ Uppstart
@chapter Förord
Meningen med detta dokument är att den ska beskriva allt man behöver
veta om elisp-klienten (se nedan) för att kunna använda den. Det
förutsätts att läsaren känner till GNU-emacs. Om användaren har använt
QZ-KOM är detta en fördel, men det är på inget vis nödvändigt för
förståelsen av LysKOM.
veta om LysKOMs elisp-klient för att kunna använda den. Det förutsätts
att läsaren känner till GNU-emacs. Om användaren har använt QZ-KOM är
detta en fördel, men det är på inget vis nödvändigt för förståelsen av
LysKOM.
@menu
* Bakgrund:: Lite om koms historia fram till LysKOM.
......@@ -228,14 +286,18 @@ databasen f
Om du vill hämta LysKOMklienten från någonstans utanför LiTH kan du
hämta den senaste versionen via anonym ftp från @file{ftp.lysator.liu.se
(130.236.254.153)}. Skriv @code{ftp ftp.lysator.liu.se} och ge @code{ftp} som
användarnamn. Ange din emailadress som lösenord. Lösenordet ekas
inte. Gå ner i directoryt @file{pub/lyskom/elisp-client} och skriv @code{bin}.
Detta sätter om ftp till BINARY MODE vilket är nödvändigt för att få
över elispklienten korrekt. Skriv sedan @code{get lyskom-X.elc.Z} där @code{X}
är det högsta nummer du kan hitta i det directoryt. Filen med det
högsta numret är alltid den senaste versionen. När överföringen
är klar, bryt förbindelsen genom att skriva @code{quit}.
(130.236.254.153)}. Skriv
@example
ftp ftp.lysator.liu.se
@end example
och ge @code{ftp} som användarnamn. Ange din emailadress som lösenord.
Lösenordet ekas inte. Gå ner i directoryt @file{pub/lyskom/elisp-client}
och skriv @code{bin}. Detta sätter om ftp till BINARY MODE vilket är
nödvändigt för att få över elispklienten korrekt. Skriv sedan @code{get
lyskom-X.elc.Z} där @code{X} är det högsta nummer du kan hitta i det
directoryt. Filen med det högsta numret är alltid den senaste
versionen. När överföringen är klar, bryt förbindelsen genom att skriva
@code{quit}.@refill
Denna dokumentation finner du på samma ställe.
......@@ -249,7 +311,7 @@ uppdateras varje g
nameserver. Tyvärr går det inte att ge IP-nummer till Emacs.
@node Första gången, Köra LysKOM, Uppstart, Top
@node Första gången, Möten, Uppstart, Top
@chapter Första gången du kör LysKOM
När du har svarat på frågan om server och uppkopplingen mellan klient
......@@ -258,13 +320,47 @@ ange b
@example
Inge Wallin, ISY
@end example
Om du inte är från Linköping kan det också vara bra att på något sätt
ange vilken stad du normalt finns i, t.ex
@example
Salvador Dalberg, Stacken, Stockholm
@end example
Om det inte fanns någon med det namn du angav så får du bekräfta att
du har stavat ditt namn rätt. Därefter får du uppge ett personligt lösenord.
Kom ihåg att nästan vem som helst kan läsa databasfilen, så använd
inte ett lösen som du använder någon annanstans!
inte ett lösen som du använder någon annanstans!@refill
Du blir medlem i mötet @samp{Presentation (av nya) möten} automatiskt
när du går in i LysKOM första gången. I det mötet hamnar beskrivningar
av nya möten när de skapas och när beskrivningen ändras. Det kan vara
bra att i lugn och ro läsa igenom detta möte och efterhand gå med i de
möten som du finner intressanta.@refill
För att titta på presentationen för ett möte igen kan man använda
kommandot @code{Återse presentation}.
@findex Återse presentation
@node Möten, Köra LysKOM, Första gången, Top
@comment node-name, next, previous, up
@chapter Möten
Debatten är uppdelad i olika möten. Möten är dataenheter som bl.a. har
namn, medlemmar och mottagna inlägg. Medlemmarna förväntas vara
intresserade av inläggen som skickas till just det mötet och läser
dem. Namnen används som en kort presentation av mötet när man skall
referera till det, dvs när man går till mötet eller skickar brev till
mötet.
@node Köra LysKOM, Namn, Första gången, Top
Möten har också presentationer som lite mer utförligt beskriver vad
mötet är tänkt att handla om.
Det finns inga som helst mekanismer eller garantier för att kolla att
medlemmarna i ett möte, och andra också för den delen, skickar inläggen
till rätt möte. Det finns möjligheter för administratören av mötet eller
författaren av inlägget att flytta inlägget om det hamnat fel men oftast
är det författarens ansvar att se till att det hamnar rätt från början.
@node Köra LysKOM, Namn, Möten, Top
@chapter Köra LysKOM
......@@ -357,10 +453,13 @@ f
@item @key{SPC}
@itemx (mellanslag)
@itemx @key{RET}
@kindex{ }
@ifinfo
@kindex @key{ }
@end ifinfo
@kindex SPC
@kindex mellanslag
@kindex rymdkrogen
@kindex space
@kindex RETURN
Utför defaulthandlingen, dvs det som står i prompten.
......@@ -549,10 +648,10 @@ Du kan lista olika saker med dessa olika kommandona.
@findex Vilka är inloggade
@kindex v
Visa en lista över de personer som är inloggade i LysKOM för
ögonblicket. Man får dessutom reda på vilken maskin de kör ifrån
samt vad de sysslar med just nu. Inloggningarna visas i sessions-
nummerordning och den egna inloggningen markeras med en asterisk
precis efter sessionsnumret.
ögonblicket. Man får dessutom reda på vilken maskin de kör ifrån samt
vad de sysslar med just nu. Inloggningarna visas i sessionsnummerordning
och den egna inloggningen markeras med en asterisk precis efter
sessionsnumret.
@item @kbd{lm}
......@@ -676,8 +775,8 @@ eller ta bort LysKOM-bufferten.
@table @asis
@item @kbd{r}
@itemx @code{återstarta kom}
@findex återstarta kom
@itemx @code{Återstarta kom}
@findex Återstarta kom
@kindex r
Nollställer diverse interna strukturer i klienten. Används då
klienten har hängt sig eller då klienten och servern har kommit ur
......@@ -688,7 +787,7 @@ vid ol
@item @kbd{t}
@itemx @code{Se tiden}
@findex Se tiden
@kindex r
@kindex t
Visar vad klockan är.
......@@ -1028,28 +1127,37 @@ medlem till ett m
@item @code{Addera mottagare}
@findex Addera mottagare
Frågar efter textnummer och namnet på ett möte eller en person.
Inlägget får då angivet möte eller person som mottagare förutom
dem som det redan hade.
Frågar efter inläggsnummer och namnet på ett möte eller en person.
Defaultvärdet för inläggsnumret är senast lästa inlägg och defaultvärdet
för mötet är det senast adderade mötet.
Du får bara addera möten som du får lov att skriva inlägg i.
@item @code{Addera extra kopiemottagare}
@findex Addera extra kopiemottagare
Samma som Addera mottagare men adderar en mottagare av typen extra
kopiemottagare istället.
kopiemottagare istället. Defaultvärdet för inläggsnumret är senast lästa
inlägg och defaultvärdet för mötet är den senast adderade extra
kopiemottagaren.
Du får bara addera möten som du får lov att skriva inlägg i.
@item @code{Subtrahera mottagare}
@findex Subtrahera mottagare
Frågar efter textnummer och namnet på ett möte eller en person.
Inlägget har då inte längre angivet möte eller person som
mottagare. Du får bara ta bort en mottagare om du är organisatör
för mottagaren eller författare till inlägget.
Frågar efter inläggsnummer och namnet på ett möte eller en person.
Inlägget får då inte längre angivet möte eller person som mottagare.
Defaultvärdet för i inläggsnumret är senast lästa text och defaultvärdet
för mötet/personen är det möte som vi står i just nu.
Du får bara ta bort en mottagare om du är organisatör för mottagaren
eller författare till inlägget.
@item @code{Addera kommentar}
@findex Addera kommentar
Frågar efter två inläggsnummer. Den första texten kommer att
Frågar efter två inläggsnummer. Den första inläggsen kommer att
kommenteras av den andra. Default för det kommenterade inlägget
är senaste refererade texten.
......@@ -1107,7 +1215,7 @@ ditt l
två gånger. Detta för att fånga felstavningar.
Man kan ändra lösenordet för alla som man är organisatör
för. Om man är administratär kan man ändra lösenordet för
för. Om man är administratör kan man ändra lösenordet för
vem som helst.
......@@ -1396,7 +1504,7 @@ alla vanliga emacs-kommandon.
Det enda som är speciellt är alla LysKOM-kommandona.
För att sända in texten trycker du @kbd{C-c C-c}. LysKOM frågar då efter
@code{ärende:} och du fyller i det. När du trycker @key{RET} så skickas texten in
@code{Ärende:} och du fyller i det. När du trycker @key{RET} så skickas texten in
till servern. Om allt gick bra så tas edit-bufferten bort och du får
tillbaks LysKOM-bufferten. Textnummret för den skapade texten skrivs ut.
......@@ -1404,7 +1512,7 @@ Om du n
kommer du tillbaka i editerings-mode.
Om man ångrar sig och vill slänga texten man håller på att skriva
trycker man @kbd{C-c C-k} eller @kbd{C-c k}. Då tas bufferten bort, och man kommer
trycker man @kbd{C-c C-k}. Då tas bufferten bort, och man kommer
tillbaks till LysKOM-bufferten.
Skulle du vilja ha med delar av den text du kommenterar i ditt eget
......@@ -1489,7 +1597,7 @@ tillbaka till exakt det st
@item @code{nil}
Bryter inte alls. Vi får vänta tills vi läst ut hela mötet.
@item @code{t}
Bryter när vi läst klart ett kommentarträd, alltså när vi normalt skulle
Bryter när vi läst klart ett kommentarsträd, alltså när vi normalt skulle
fått prompten Läsa nästa text.
@item @code{express}
Vi bryter mötet direkt, utan hänsyn till var vi är i kommentarkedjan.
......@@ -1532,7 +1640,7 @@ inloggade} ges.
@itemx @code{t} (@code{common})
@vindex kom-read-depth-first
Om icke-@code{nil} så läses kommentarer och fotnoter före nya inlägg.
Detta gör att kommentarträd söks av djup-först. Om flaggan sätts
Detta gör att kommentarsträd söks av djup-först. Om flaggan sätts
till @code{nil} så görs sökningen bredd-först.
......@@ -1909,7 +2017,7 @@ En buggrapport skall inneh
@end table
Det är bra om buggrapporten innehåller all tillgänglig
information från din körning. Dvs att du har kört funktionen
@code{kom-compile-bug-report} och skickat med resultatet. Annars måste
@code{kom-bug-report} och skickat med resultatet. Annars måste
det till en extremt utförlig beskrivning på hur felet uppkom
för att vi skall ha någon som helst möjlighet att veta vad det
handlar om.
......@@ -1942,3 +2050,6 @@ D:o
@printindex vr
@bye
% Local variables:
% texinfo-master-menu-header: "\n --- Den specificerade nodlistan ---\n"
% End:
......@@ -660,26 +660,26 @@ where each line of input produces a line of output.}
\ifx\bigger\relax
\let\mainmagstep=\magstep1
\font\textrm=cmr12
\font\texttt=cmtt12
\font\textrm=l1cmr12
\font\texttt=l1cmtt12
\else
\font\textrm=cmr10 scaled \mainmagstep
\font\texttt=cmtt10 scaled \mainmagstep
\font\textrm=l1cmr10 scaled \mainmagstep
\font\texttt=l1cmtt10 scaled \mainmagstep
\fi
% Instead of cmb10, you many want to use cmbx10.
% cmbx10 is a prettier font on its own, but cmb10
% looks better when embedded in a line with cmr10.
\font\textbf=cmb10 scaled \mainmagstep
\font\textit=cmti10 scaled \mainmagstep
\font\textsl=cmsl10 scaled \mainmagstep
\font\textsf=cmss10 scaled \mainmagstep
\font\textsc=cmcsc10 scaled \mainmagstep
% Instead of l1cmb10, you many want to use l1cmbx10.
% l1cmbx10 is a prettier font on its own, but l1cmb10
% looks better when embedded in a line with l1cmr10.
\font\textbf=l1cmb10 scaled \mainmagstep
\font\textit=l1cmti10 scaled \mainmagstep
\font\textsl=l1cmsl10 scaled \mainmagstep
\font\textsf=l1cmss10 scaled \mainmagstep
\font\textsc=l1cmcsc10 scaled \mainmagstep
\font\texti=cmmi10 scaled \mainmagstep
\font\textsy=cmsy10 scaled \mainmagstep
% A few fonts for @defun, etc.
\font\defbf=cmbx10 scaled \magstep1 %was 1314
\font\deftt=cmtt10 scaled \magstep1
\font\defbf=l1cmbx10 scaled \magstep1 %was 1314
\font\deftt=l1cmtt10 scaled \magstep1
\def\df{\let\tentt=\deftt \let\tenbf = \defbf \bf}
% Fonts for indices and small examples.
......@@ -687,9 +687,9 @@ where each line of input produces a line of output.}
% because texinfo normally uses the slanted fonts for that.
% Do not make many font distinctions in general in the index, since they
% aren't very useful.
\font\ninett=cmtt9
\font\indrm=cmr9
\font\indit=cmsl9
\font\ninett=l1cmtt9
\font\indrm=l1cmr9
\font\indit=l1cmsl9
\let\indsl=\indit
\let\indtt=\ninett
\let\indsf=\indrm
......@@ -699,23 +699,23 @@ where each line of input produces a line of output.}
\font\indsy=cmsy9
% Fonts for headings
\font\chaprm=cmbx12 scaled \magstep2
\font\chapit=cmti12 scaled \magstep2
\font\chapsl=cmsl12 scaled \magstep2
\font\chaptt=cmtt12 scaled \magstep2
\font\chapsf=cmss12 scaled \magstep2
\font\chaprm=l1cmbx12 scaled \magstep2
\font\chapit=l1cmti12 scaled \magstep2
\font\chapsl=l1cmsl12 scaled \magstep2
\font\chaptt=l1cmtt12 scaled \magstep2
\font\chapsf=l1cmss12 scaled \magstep2
\let\chapbf=\chaprm
\font\chapsc=cmcsc10 scaled\magstep3
\font\chapsc=l1cmcsc10 scaled\magstep3
\font\chapi=cmmi12 scaled \magstep2
\font\chapsy=cmsy10 scaled \magstep3
\font\secrm=cmbx12 scaled \magstep1
\font\secit=cmti12 scaled \magstep1
\font\secsl=cmsl12 scaled \magstep1
\font\sectt=cmtt12 scaled \magstep1
\font\secsf=cmss12 scaled \magstep1
\font\secbf=cmbx12 scaled \magstep1
\font\secsc=cmcsc10 scaled\magstep2
\font\secrm=l1cmbx12 scaled \magstep1
\font\secit=l1cmti12 scaled \magstep1
\font\secsl=l1cmsl12 scaled \magstep1
\font\sectt=l1cmtt12 scaled \magstep1
\font\secsf=l1cmss12 scaled \magstep1
\font\secbf=l1cmbx12 scaled \magstep1
\font\secsc=l1cmcsc10 scaled\magstep2
\font\seci=cmmi12 scaled \magstep1
\font\secsy=cmsy10 scaled \magstep2
......@@ -733,20 +733,20 @@ where each line of input produces a line of output.}
%\let\ssecbf=\ssecrm
\font\ssecrm=cmbx12 scaled \magstephalf
\font\ssecit=cmti12 scaled \magstephalf
\font\ssecsl=cmsl12 scaled \magstephalf
\font\ssectt=cmtt12 scaled \magstephalf
\font\ssecsf=cmss12 scaled \magstephalf
\font\ssecbf=cmbx12 scaled \magstephalf
\font\ssecsc=cmcsc10 scaled \magstep1
\font\ssecrm=l1cmbx12 scaled \magstephalf
\font\ssecit=l1cmti12 scaled \magstephalf
\font\ssecsl=l1cmsl12 scaled \magstephalf
\font\ssectt=l1cmtt12 scaled \magstephalf
\font\ssecsf=l1cmss12 scaled \magstephalf
\font\ssecbf=l1cmbx12 scaled \magstephalf
\font\ssecsc=l1cmcsc10 scaled \magstep1
\font\sseci=cmmi12 scaled \magstephalf
\font\ssecsy=cmsy10 scaled \magstep1
% The smallcaps and symbol fonts should actually be scaled \magstep1.5,
% but that is not a standard magnification.
% Fonts for title page:
\font\titlerm = cmbx12 scaled \magstep3
\font\titlerm = l1cmbx12 scaled \magstep3
\let\authorrm = \secrm
% In order for the font changes to affect most math symbols and letters,
......@@ -802,9 +802,9 @@ where each line of input produces a line of output.}
\newcount\fontdepth \fontdepth=0
% Fonts for short table of contents.
\font\shortcontrm=cmr12
\font\shortcontbf=cmbx12
\font\shortcontsl=cmsl12
\font\shortcontrm=l1cmr12
\font\shortcontbf=l1cmbx12
\font\shortcontsl=l1cmsl12
%% Add scribe-like font environments, plus @l for inline lisp (usually sans
%% serif) and @ii for TeX italic
......@@ -3614,12 +3614,12 @@ Section\xreftie'char\the\appendixno.\the\secno.\the\subsecno.\the\subsubsecno %
% Iso-characters.
\catcode `\=13 \xdef{\"a}
\catcode `\=13 \xdef{\aa}
\catcode `\=13 \xdef{\"A}
\catcode `\=13 \xdef{\AA}
\catcode `\=13 \xdef{\"o}
\catcode `\=13 \xdef{\"O}
\catcode `\=11
\catcode `\=11
\catcode `\=11
\catcode `\=11
\catcode `\=11
\catcode `\=11
\lccode `=`
\lccode `=`
......@@ -3629,6 +3629,14 @@ Section\xreftie'char\the\appendixno.\the\secno.\the\subsecno.\the\subsubsecno %
\uccode `=`
\uccode `=`
\lccode `=`
\lccode `=`
\lccode `=`
\uccode `=`
\uccode `=`
\uccode `=`
% Set up an active definition for =, but don't enable it most of the time.
{\catcode`\==\active
\global\def={{\tt \char 61}}}
......
(require 'iso-syntax)
(defconst subst-tabell
; Ja, detta {r konstigt men jag anv{nder bokst{verna till att f} r{tt
; ordning. Det konverteras tillbaka sedan. Var lugna.
'(("" "^^e5")
("" "^^c5")
("" "^^c4")
("" "^^e4")
("" "^^d6")
("" "^^f6")
))
(defun find-sort-key (string)
"Convert a string containing strange dvi-output to iso-chars."
(setq string (concat " " string))
(let ((change t)
(completion-ignore-case nil))
(while change
(setq change nil)
(let ((s subst-tabell))
(while s
(if (string-match (regexp-quote (car (cdr (car s)))) string)
(setq string (concat (substring string 0 (match-beginning 0))
(car (car s))