Commit 21c3031b authored by Linus Tolke's avatar Linus Tolke
Browse files

less todo

parent b0eb6486
* I docen: Att Ändra inställningarna heter Ändra variabler
{r en bugg.
Linus: Jag har f|r mig jag fixade det. Det {r bara som funktion [ndra
variabler finns kvar.
* M kan vara din egen brevl\aa{}da, men du kan inte Review texter till
n\aa{}gon annans brevl\aa{}da. Det beror p\aa{} en bug i server som kommer att
r\"{a}ttas, f\"{o}rhoppningsvis f\"{o}re sommaren 1991.
* av ceder: N{r man kommenterar ett inl{gg som har m}nga mottagare f}r man en
fr}ga om de ska forts{tta att vara mottagare eller inte. Om man
trycker C-g d} f}r man ingen ny prompt.
Linus, kan du titta p} det h{r? Jag lyckades inte r{tta det...
* Ta bort lapp p} d|rren borde ha dig sj{lv som default.
* p-P som k-K
* Dokumentera ]terse igen.
* Sina egna s{nda personliga meddelanden i egna bufferten. Svara p}
personligt meddelande kanske {r en kul finess.
* Svara p} personligt meddelande kanske {r en kul finess.
* Visa senaste text med \344-notation.
......@@ -44,9 +36,6 @@ r\"{a}ttas, f\"{o}rhoppningsvis f\"{o}re sommaren 1991.
* flags.el: string-to-int sm{ller.
* a[ndra namn RET p 5 RET ^g
^G tas inte om hand snyggt. lyskom-end-of-command blir aldrig k|rd.
* Trunkera detta m|te ur kommentarskedjan. (Tommy)
* Byt ut alla who-info mot session-info |verallt i klienten. Who-info
......@@ -132,8 +121,6 @@ Linus: R{cker inte ceders uppdelning av anropen?
(* = dokumenterat (tror jag))
* Dokumentera alla {ndringar.
* lyskom-end-of-command-hook.
* Status person/m|te borde h{mta nya confstatar, eller hellre: Det
......@@ -145,11 +132,6 @@ Linus: R{cker inte ceders uppdelning av anropen?
* who-bufferten har f|r m}nga mellanslag i slutet av raderna.
* Kolla s} att man kan ha flera sessioner ig}ng alltid, dvs kolla att
alla variabler {r bufferlokala (utom t ex
kom-emacs-knows-iso-8859-1).
Inge: klart?
* Stoppa in fotnoter direkt n{r ett inl{gg visas. (allm{n beg{ran)
* Snabbare g} till m|te.
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment