Commit 23f2c3df authored by David Byers's avatar David Byers
Browse files

Updated including all changes

parent 55a889f2
......@@ -33,6 +33,9 @@
you don't know what i}m is, suffice to say that there will probably
be over 90000 texts in the conference by the time you read this).
** Passive memberships with loads of unread no longer incur a
performance penalty when logging on.
** There are other major performance enhancements when reading
conferences with very many unread texts that you may never notice.
The relative performance change is huge, but if it only takes a
......@@ -119,14 +122,17 @@
** kom-list-new-conferences: List conferences created since the last
time this command was given.
time this command was given. With a prefix argument, the command
will prompt for a date and list conferences created from that date
forward.
Swedish name: Lista nya möten
English name: List new conferences
** kom-list-new-persons: List persons created since the last time this
command was given.
command was given. With a prefix argument, the command will prompt
for a date and list conferences created from that date forward.
Swedish name: Lista nya personer
English name: List new users
......@@ -334,12 +340,24 @@
Swedish name: Kopiera inställningar
English name: Copy options
** kom-set-keep-commented: Change the number of days a text is
protected from automatic deletion (garbage collection) after the
most recent comment is written.
Swedish name: Ändra minsta livslängd (för kommenterade texter)
English name: Change minimum expiration (for commented texts)
** kom-change-privileges: Change privileges for a user. This command
requires administrative rights in the server, and can only be run
when in administrator mode.
Swedish name: Ändra rättigheter
English name: Change privileges
* Changed commands
** kom-set-garb-nice: Can now set the number of days a comment
protects the commented text from automatic deletion (this feature
is not available on all LysKOM servers).
Swedish name: Ändra livslängd
English name: Change expiration
......@@ -351,6 +369,12 @@
documentation (C-h v). They can all be set using kom-customize
(Customize LysKOM / Inställningar (för) LysKOM).
** kom-autowrap-timeout: The maximum amount of time breaking lines in
a text while reading. This setting eliminates overly long waits
while the client is breaking lines in huge imported e-mails. Note
that this setting is approximate and does slow down text display
slightly.
** kom-netscape-variant: Netscape-specific options. With this variable
it is possible to request that URLs are opened in new windows or
new tabs. These options may not work with all versions of Netscape
......@@ -386,7 +410,6 @@
* Changed settings
** kom-server-aliases no longer contains the built-in list of servers.
......@@ -503,11 +526,22 @@
and later). Complete run-time-statistics are shown if the variable
kom-extended-status-information is set appropriately.
** The menus have been completely revamped. The goal is now to include
(almost) all commands in the menus.
* Additional changes and bug fixes
** When using non-English, a text is shown in English to help users
switch to a different language.
** The client will no longer treat texts with unknown content types as
plain text. This improves performance when displaying virus-laden
attachments to imported e-mail messages.
** Display privileges in person status display.
** When viewing the FAQ for a conference for the first time, follow
comments to it as if reading a regular text.
......@@ -642,119 +676,134 @@
0.47.1. In addition a number of bugs and enhancements not registered
in bugzilla have been implemented.
ID Summary
ID Summary
------------------------------------------------------------------------
250 Prioritera om möte automatiskt vid accepterad mötesinbjudan
260 Fråga efter olästa när man går med i ett möte
290 Färgläggning av asynkrona meddelanden
291 "endast" med antal dagar som argument
292 Tidsangivelser tar inte hänsyn till tidszoner
301 Låt "Flytta inlägg" även flytta bilagor
305 Implementera bugzilla-länkar
409 Använd serveranropet local-to-global istället för get-map
459 Initialvärden för kommandon
480 Bättre sätt att ange typsnitt och färger
486 Man borde kunna sätta faces i .emacs
498 Dokumentation om färg
499 Olika scheman i olika sessioner
584 Visa user-arean på ett snyggare sätt
591 Använd nya query-read-texts för att kontrollera medlemsskap
619 För smal kolumn i Lista ägda möten
623 Endast läsa senaste tillåter inte rätt intervall
628 Error in process filter
664 Uppoppning av framear
677 Smartare val av filtreringsmöte
678 Bättre URL-extrahering
697 FAQ visas 2 ggr
701 Ingen completion vid inläsning av textnummer
708 Använd parametern "language" från blocket "common" i user-arean
709 Lista FAQ:er
719 Lista klienter sorterar baklänges
742 Nytt kommando: "Kommer N.N. att läsa denna text"?
747 Lista passiva medlemskap separat
750 Dåligt ui om det saknas defaultaction på en knapp
753 Hämta inställningar från annan LysKOM-server
754 Återse ombrutet saknas
755 Subtrahera kommentar - förvalt argument
761 Administratörsmod ligger kvar efter kom-start-anew
769 Felaktigt meddelande i minibuffert
772 Number of lines is sometimes wrong
789 Färgläggningsbugg vid mottagning av meddelande
815 Incorrect error for too long message
817 Ärenderader ändras inte av ispell
822 'Personligt svar' till sig själv blir urinlägg
823 kom-write-text borde fråga efter möte
831 Markören placeras sist på raden då man läser inlägg
834 Tangenter för addera, subtrahera och påbörja nya trådar
837 Synching settings of several clients
839 När man går med i ett möte man redan var så borde detta anges
842 Nya möten ger sjutton i läsnivåer
854 Utträda ur möte (för alla möten)
858 Felaktig text i Addera medlem
859 Felaktig fråga i Status (för) möte
868 Add support for mx-refuse-import aux item
879 Fotnotera bör välja texten under markören om det går
880 Trimma mellanslag efter prompten "Återse inlägg"
881 Visa versionsnummer
914 Bindings of swedish characters don't work in tty
915 It is painful to extend kom-server-aliases
919 Ändra FAQ borde addera om ingen FAQ redan finns
921 Hoppa över alla kommentarer inkonsekvent
923 Lägg på en punkt i slutet av URLar från socialdemokratisk tidning.
924 Namnsdagar för flera länder
927 kom-list-who-is-on-in-conference visar passiva medlemmar
928 Lucia saknas i lyskom-times i kom-display-time
946 Visa antal kommentarer i Lista ärenden (kom-list-summary)
947 C-c å obunden i kommentarönstret
950 Show names from more than one name list
951 Name days for Hungary
952 Name days for Czechia
953 fixes made to subject with ispell are lost
961 Server FAQs are presented over and over again
962 addera extrabrevlåda vid kommentering när "dirigera om k." är på
963 addera extrabrevlåda vid kommentering när "dirigera om k." är på
964 Klienten funkar inte i textläge (trots att X funkar fint)
965 Cachning hindrar ångrande av SUBTRAHERA KOMMENTAR
975 kom-send-letter bör fungera även för möten
979 Disturbing database-sync message
983 Markering av möten som man är organisatör för
984 elispklienten bör kunna oläsmarkera inlägg
986 Status (för) inlägg
987 l m - ingen legend
988 Internal LysKOM format error: lyskom-format-aux, "LysKOM-server? (%#1s) "
995 Kommentering av anonyma texter
1000 Cut-and-paste-fel i hjälptexter i "Inställnignar för LysKOM"
1001 Cut-and-paste-fel i hjälptexter i "Inställnignar för LysKOM"
1002 åK återser samma text som åk
1003 kom-ding-on-group-messages respekteras inte.
1004 lyskom-ispell-text removes punctuation
1006 Kontrollera (om person är) medlem (i möte) should return number of unread texts if person is member
1007 kom-review-converted respekterar inte kom-smileys=nil
1008 "Lista ägda möten" och livslängd
1012 Tiden efter 10000000
1013 Kan ej visa presentation
1022 Kopiera tidsstämplar
1024 Typo in names.el
1031 Automatgenererade teckensnitt beräknas fel i tty
1032 Var finns kommandot-kommandot ger konstig output
1034 Open URL:s in new window or new tab of Mozilla
1035 Formateringsmiss i Begränsa import av texter
1036 Klientstöd för bug 827 (meddelandeflagga)
1038 accepting-recommendation
1039 Private comments to my own texts dissapears
1044 Failure to open an URL under Windows
1046 Inställningar (för) LysKOM körs i fundamental mode ==> dåligt med hjälptext
1047 Två gånger samma urinlägg
1054 "Anonym" filtreras inte.
1058 Separatorraden i editbufferten ska inte gå att ha sönder.
1064 Mouse button yank in edit buffers signals (wrong-type-argument integer-or-marker-p nil)
1067 Slowdown with many unread
1073 kom-created-texts-are-saved broken
1075 Implement get-boottime-info
1076 Handle async-new-presentation
1077 Handle async-new-motd
1078 Klienten frågar ej efter markeringstyp när man markerar inlägg
1080 highlighting of server statistics missing if window is too short
1081 Extra spaces in kom-status-server and kom-status-person output
1082 Lista FAQ frågar på engelska efter "Conference"
250 Prioritera om möte automatiskt vid accepterad mötesinbjudan
260 Fråga efter olästa när man går med i ett möte
290 DUP Färgläggning av asynkrona meddelanden
291 "endast" med antal dagar som argument
292 Tidsangivelser tar inte hänsyn till tidszoner
301 Låt "Flytta inlägg" även flytta bilagor
305 Implementera bugzilla-länkar
409 Använd serveranropet local-to-global istället för get-map
459 Initialvärden för kommandon
480 Bättre sätt att ange typsnitt och färger
486 Man borde kunna sätta faces i .emacs
498 Dokumentation om färg
499 Olika scheman i olika sessioner
584 Visa user-arean på ett snyggare sätt
591 Använd nya query-read-texts för att kontrollera medlemsskap
619 För smal kolumn i Lista ägda möten
623 Endast läsa senaste tillåter inte rätt intervall
628 REJ Error in process filter
664 Uppoppning av framear
677 Smartare val av filtreringsmöte
678 Bättre URL-extrahering
697 FAQ visas 2 ggr
701 Ingen completion vid inläsning av textnummer
708 Använd parametern "language" från blocket "common" i user-arean
709 Lista FAQ:er
719 Lista klienter sorterar baklänges
742 Nytt kommando: "Kommer N.N. att läsa denna text"?
747 Lista passiva medlemskap separat
750 Dåligt ui om det saknas defaultaction på en knapp
753 Hämta inställningar från annan LysKOM-server
754 Återse ombrutet saknas
755 Subtrahera kommentar - förvalt argument
761 Administratörsmod ligger kvar efter kom-start-anew
769 REJ Felaktigt meddelande i minibuffert
772 DUP Number of lines is sometimes wrong
789 Färgläggningsbugg vid mottagning av meddelande
815 Incorrect error for too long message
817 Ärenderader ändras inte av ispell
822 'Personligt svar' till sig själv blir urinlägg
823 kom-write-text borde fråga efter möte
831 Markören placeras sist på raden då man läser inlägg
834 Tangenter för addera, subtrahera och påbörja nya trådar
837 Synching settings of several clients
839 När man går med i ett möte man redan var så borde detta anges
842 Nya möten ger sjutton i läsnivåer
854 Utträda ur möte (för alla möten)
858 Felaktig text i Addera medlem
859 Felaktig fråga i Status (för) möte
868 Add support for mx-refuse-import aux item
879 Fotnotera bör välja texten under markören om det går
880 Trimma mellanslag efter prompten "Återse inlägg"
881 REJ Visa versionsnummer
914 Bindings of swedish characters don't work in tty
915 It is painful to extend kom-server-aliases
919 Ändra FAQ borde addera om ingen FAQ redan finns
921 Hoppa över alla kommentarer inkonsekvent
923 Lägg på en punkt i slutet av URLar från socialdemokratisk tidning.
924 Namnsdagar för flera länder
927 kom-list-who-is-on-in-conference visar passiva medlemmar
928 Lucia saknas i lyskom-times i kom-display-time
946 Visa antal kommentarer i Lista ärenden (kom-list-summary)
947 C-c å obunden i kommentarönstret
950 Show names from more than one name list
951 Name days for Hungary
952 Name days for Czechia
953 DUP fixes made to subject with ispell are lost
961 Server FAQs are presented over and over again
962 addera extrabrevlåda vid kommentering när "dirigera om k." är på
963 DUP addera extrabrevlåda vid kommentering när "dirigera om k." är på
964 Klienten funkar inte i textläge (trots att X funkar fint)
965 REJ Cachning hindrar ångrande av SUBTRAHERA KOMMENTAR
975 kom-send-letter bör fungera även för möten
979 Disturbing database-sync message
983 Markering av möten som man är organisatör för
984 elispklienten bör kunna oläsmarkera inlägg
986 REJ Status (för) inlägg
987 l m - ingen legend
988 REJ Internal LysKOM format error: lyskom-format-aux, "LysKOM-server? (%#1s) "
995 Kommentering av anonyma texter
1000 Cut-and-paste-fel i hjälptexter i "Inställnignar för LysKOM"
1001 DUP Cut-and-paste-fel i hjälptexter i "Inställnignar för LysKOM"
1002 åK återser samma text som åk
1003 kom-ding-on-group-messages respekteras inte.
1004 REJ lyskom-ispell-text removes punctuation
1006 Kontrollera (om person är) medlem (i möte) should return number of unread texts if person is member
1007 REJ kom-review-converted respekterar inte kom-smileys=nil
1008 "Lista ägda möten" och livslängd
1012 Tiden efter 10000000
1013 Kan ej visa presentation
1022 Kopiera tidsstämplar
1024 Typo in names.el
1031 Automatgenererade teckensnitt beräknas fel i tty
1032 Var finns kommandot-kommandot ger konstig output
1034 Open URL:s in new window or new tab of Mozilla
1035 Formateringsmiss i Begränsa import av texter
1036 Klientstöd för bug 827 (meddelandeflagga)
1038 accepting-recommendation
1039 Private comments to my own texts dissapears
1044 Failure to open an URL under Windows
1046 Inställningar (för) LysKOM körs i fundamental mode ==> dåligt med hjälptext
1047 Två gånger samma urinlägg
1054 "Anonym" filtreras inte.
1058 Separatorraden i editbufferten ska inte gå att ha sönder.
1064 Mouse button yank in edit buffers signals (wrong-type-argument integer-or-marker-p nil)
1067 Slowdown with many unread
1073 kom-created-texts-are-saved broken
1075 Implement get-boottime-info
1076 Handle async-new-presentation
1077 Handle async-new-motd
1078 Klienten frågar ej efter markeringstyp när man markerar inlägg
1080 highlighting of server statistics missing if window is too short
1081 Extra spaces in kom-status-server and kom-status-person output
1082 Lista FAQ frågar på engelska efter "Conference"
1101 Uppskjut läsning => försök att läsa text nil
1117 Support keep-commented
1126 Instruction line in edit buffer only almost write protected
1128 HTML import restrictions for mx-refuse-import
1131 Client displays times in UTC after kom-recover
1132 kom-list-new-conferences sometimes lists no conferences
1133 DUP Visa när session avslutas.
1137 Markera inlägg hanterar ej ospecificerad markeringstyp
1140 Add footnote has wrong default
1142 Markeringstyp i markeringsbekräftelse
1174 "Bli medlem i alla möten" begär bekräftelse om gruppmeddelanden
1208 REJ Assertion failure when moving text
1213 "Skicka brev" fungerar inte
1226 Oväntat fel på ny emacs, UNK-language okänd symbol
1228 För stort inläggsnummer
1229 "Assertion failed in uconf-stat->conf-no" vid "x lista nya möten"
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment