Commit 276f23cc authored by inge's avatar inge
Browse files

Added some new entries and removed a couple of obsolete ones.

parent 98efb28a
* Byt ut alla who-info mot session-info |verallt i klienten. Who-info
skall bli obsolete!
* who-bufferten skall ha antalet inloggade i sin statusrad.
* Kunna st{nga av who-bufferten (uppsnabbning).
* N{r n}gon g|r "aB|rja med nytt namn" s} hamnar hans session sist i
who-bufferten hos alla andra som {r med i LysKOM.
* VIKTIGT
N{r man kommenterar s} har f|rsta tangentnedtryckningen fel keymap.
* Svensk text p}:
"[rende:" (i editbufferten)
^
"--- Skriv texten nedanf|r denna rad ---" (i editbufferten)
^
"Ditt medlemsskap i olika KOM-möten:
Prio Mötesnr Mötesnamn" (i prioritera-bufferten.)
Fler st{llen?
* ]terse markerade g|r fel n{r man har }tersett det sista markerade.
Man f}r aldrig tillbaka prompten Se (tiden). N{r det kommer ett
nytt inl{gg s} blir det r{tt igen.
* ]terse senaste verkar missa ett inl{gg n{r vi g|r }terse fr}n b|rjan
p} m|tet.
......@@ -96,6 +122,7 @@ Linus: R{cker inte ceders uppdelning av anropen?
* Kolla s} att man kan ha flera sessioner ig}ng alltid, dvs kolla att
alla variabler {r bufferlokala (utom t ex
kom-emacs-knows-iso-8859-1).
Inge: klart?
* Stoppa in fotnoter direkt n{r ett inl{gg visas. (allm{n beg{ran)
......@@ -118,8 +145,6 @@ Linus: R{cker inte ceders uppdelning av anropen?
{ndringar som rationaliserade bort ett (initiate-get-text-stat 0)
Jag tror det {r det som strular.
* cookie-mode skall anv{ndas till:
- who-bufferten (mycket kompletteringar h{r och det blir l{tt med
cookie-moden)
......@@ -127,6 +152,7 @@ Linus: R{cker inte ceders uppdelning av anropen?
- editera flaggor. En helt ny och f|rb{ttrad options.el
- ge privilegier (nytt kommando)
================================================================
2. Saker som borde fixas inom en inte alltf|r avl{gsen framtid:
================================================================
......@@ -148,9 +174,6 @@ Inge: Linus p}st}r att det h{r beror p} en emacsbug.
* G} igenom *.el och fixa alla st{llen d{r man kan f} ett nummer eller
current text. G|r en speciell funktion av det.
* fullst{ndigt oberoende lyskom-sessioner i samma emacs. det finns nog
n}gra variabler som inte {r korrekt behandlade.
* str{ngar f|r att tala om vilket tecken prompten slutar med.
* n{r man inte f}r l{sa texter (kommentarer) till ett inl{gg borde
......@@ -183,17 +206,9 @@ linus: snyggare.
* lyskom-pending-calls borde bli en lyskom-queue i st. f en vanlig
lista. detta skulle vara effektivare.
* underst|d f|r felrapportering i klartext. vi vill inte ha
felmeddelanden av typen "felkod 25".
* flagga som anger om man vill ha de inl{gg som man sj{lv skriver
inlagda i sin lyskombuffert.
* ta bort saker ur cachearna n{r de inte beh|vs l{ngre (text-stat:ar och
* b{ttre prefetch. prefetch av samtliga conf-stat:ar, eller }tminstone
deras nummer & namn.
* ers{tta borttagning av cacheentries efter asynkrona meddelanden med
n}gon form av modifiering av cache-entries.
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment