Commit 279aa3ac authored by David Kågedal's avatar David Kågedal
Browse files

Ny fil: NEWS-0.39

parent f65c0386
Nu finns version 0.39 av elispklienten till allmänt beskådande. Vi har
inte fått med alla finesser eller alla fixar vi ville, men en del hann
det i alla fall bli. Det verkar som om klienten är mer stabil än
0.38.2, men vi garanterar ingenting.
Det finns en diger lista på sådant som skall vara fixat till nästa
version av klienten, både i form av bugfixar, omskrivningar och
features.
* Inget stöd för Lucid Emacs, XEmacs eller GNU Emacs 18
** Stöd för åtminstone XEmacs kan komma att läggas till i en senare
version av elispklienten. Stöd för GNU Emacs 18 är förmodligen borta
för gott.
* Bugfixar
** Många rapporterade och orapporterade buggar har rättats.
* Antibugfixar
** Nya spännande buggar har införts.
* Interna omskrivningar
** Anrop till servern inte längre asynkrona
Detta innebär att Emacs låser sig när man utför ett interaktivt
kommando i elispklienten. Denna förändring har förenklat
elispklientens interna struktur avsevärt.
** Loginfasen är helt omskriven
** "Symbols function definition is void: nil" skall inte inträffa
längre. Fixen är långt ifrån perfekt men verkar fungera för det
mesta.
** Bättre hantering av C-g. Numera fungerar det nästan bra, men det
kan orsaka fel i parsning av kommunikation från servern.
** Smartare parsning gör att inloggning och att gå med i möten går
mycket snabbare.
** Flera utskriftsrutiner klarar 8 teckens inläggsnummer. Det finns
nog några kvar som inte klarar det snyggt.
** Funktioner som läser in sessionsnummer från användaren klarar att
läsa in namnet på den person som är inloggad på sessionen också.
** De flesta kommandon definieras på ett enhetligt sätt.
* Stöd för färger och mus
** Vissa typer av objekt skrivs ut med en egen färg. kom-active-face
är default för sådant som går att klicka på. kom-url-face används
för URLer i texter och meddelanden. kom-me-face används för den
egna personen. kom-highlight-face används när musen är ovanför
någonting som går att klicka på. kom-text-face används för inlägg
och meddenanden. kom-subject-face används för ärenderaden.
kom-text-no-face används för textnummer kom-presence-face används
för in- och utloggningsmeddelanden i bufferten.
** Det går att klicka med mittenknappen på mötesnamn, mötesnummer,
textnummer, personer, personnummer, URLer och speciella texter.
*** URLer kan visas på ett stort antal sätt. Se dokumentationen för
kom-url-managers och kom-url-viewer-preferences.
*** Parsning av textmassan styrs av variabeln lyskom-text-buttons.
Notera att formatet på denna lista kan ändras till nästa version
av klienten.
*** Vad som händer vid mucklick på en aktiv yta styrs av variabeln
lyskom-button-actions.
** JySKoms speciella "textknappar" fungerar.
** Högerknapp på en aktiv yta ger en meny med vanliga operationer.
** M-f, M-b hoppar mellan aktiva ytor. * simulerar musklick.
* Fjärrkontroll
** Det går att fjärrkontrollera en session. Se kommandona som börjar
med "Fjärrkontrollera" samt variabeln kom-remote-controllers och
kom-remote-control.
* Telefonsvarare
** Det går att slå på automatiskt svar på personliga meddelanden. Se
kommandona "Automatsvar", "Ändra svarsmeddelande", "Lista
meddelanden" och "Radera meddelanden".
* Filtrering av inlägg
** Man kan filtrera inlägg enligt ett antal kriterier. Pröva "Ändra
filter" samt "Superhoppa". Filter skrivs om till lisp-funktioner
som bytekompileras för att få maximal prestanda.
* Några mindra finnesser tillagda
** Sända meddelande har defaultmottagare. Default är att mottagaren
skall vara avsändaren av det senast mottagna personliga eller
almänna meddelandet eller mottagaren av det senast mottagna
gruppmeddelandet. Beteendet styrs av variabeln
kom-default-message-recipient.
** Pip vid mottagande av asynkrona meddenalden kontrolleras på ett
nytt sätt. kom-ding-on-common-messages styr pip vid mottagande av
allmänna meddelanden. kom-ding-on-personal-messages styr pip vid
mottagande av personliga meddelanden. kom-ding-on-group-messages
styr pip vid mottagande av gruppmeddelanden.
kom-ding-on-priority-break styr pip när ett inlägg eller möte med
högre prioritet dyker upp. Variablerna kan sättas till t, nil, en
siffra eller en sträng. t betyder pip en gång, nil betyder pip
inte, en siffra anger antalet pip och en sträng används som
argument till programmet vars namn finns i kom-audio-player (per
default "audioplay").
** Status person visar antal markerade inlägg för den egna personen.
** Anonyma avsändare till inlägg hanteras i utskrifter.
** Vid inloggning får man completion på kända LysKOM-servrar. Se
variabeln lyskom-server-aliases.
** Endast accepterar prefixargument.
** Utskrift av tid kan skriva ut "idag" och "igår" för relevanta
datum. Funktioner kontrolleras av variabeln
lyskom-print-complex-dates. Inga garantier av korrekt funktion ges
kring midnatt, månadsskifte eller årsskifte.
** Då man skriver inlägg så ställs markören i ärenderaden om inget
ärende finns. Man får ingen fråga om ärende när man skickar in
texten.
** Variabeln lyskom-session-priority innehåller sessionens
läsnivå. Inlägg från möten med lägre prioritet kommer inte att
visas. Se kommandot "Sätt Läsnivå".
** Asynkrona meddelanden visas inte i minibufferten under
lösenordsinmatning.
** Hooken kom-login-hook körs en gång precis efter att lyskom.el har
laddats in.
* Förändrad hantering av personliga meddelanden
** Personliga meddelanden skickas numera genom en lista av hanterare
som kan välja att skicka meddelandet vidare, hantera det och
förändra det. Se funktionen lyskom-add-personal-message-handler och
variabeln lyskom-personal-message-handlers för mer information.
** Hantering av ^I^N^F^O är omgjord till en hanterare.
** Hanterare för fjärrkontroll och telefonsvarare inlagda.
* Nya kommandon
** Ändra mötestyp tillåter att man ändrar flaggorna på ett möte.
** Visa user-arean visar användarens user-area. Mest till nytta för
klienthackare.
** Sätt läsnivå sätter läsnivån på sessionen.
** Kommandon som har med fjärrkontroll att göra
*** Fjärrkontrollera lista meddelanden listar meddelanden samlade i en
annan session
*** Fjärrkontrollera avsluta avslutar en annan session.
*** Fjärrkontrollera automatsvar kontrollerar automatsvar i en annan
session.
*** Fjärrkontrollera ändra svarsmeddelande ändrar svarsmeddelande i
en annan session.
*** Fjärrkontrollera radera meddelanden raderar sparade meddelanden i
en annan session.
** Kommandon som har med telefonsvararen att göra
*** Automatsvar sättre på och stänger av telefonsvararen
*** Ändra svarsmeddelande ändrar svarsmeddelande
*** Lista meddelanden listar meddelanden som samlats
*** Radera meddelanden raderar insamlade meddelanden
** Kommandon som har med filter att göra
*** Lista filter listar alla filter
*** Ändra filter editerar alla filter i en speciell buffert
*** Superhoppa filtrerar aktuellt ärende i aktuellt möte
*** Filtrera författare filtrerar författare
*** Filtrera ärende filtrerar ärende
*** Filtrera innehåll filtrerar textens innehåll
* Borttagen eller förändrad funktionalitet
** Vilka-bufferten är borttagen
** kom-login-hook ersätter kom-do-when-starting och lyskom-login-hook.
** Passiva sessioner görs inte osynliga.
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment