Commit 27dd5911 authored by Linus Tolke's avatar Linus Tolke
Browse files

Saker som måste göras (i todo.) Lite nytta i Elisp f&s

parent f9ef824a
......@@ -2271,3 +2271,99 @@ Obs obs. Om du har satt denna variabel till nil n{r du sparade med
nummer f|r d} {r den 0 och markering med nummer 0 tar bort
alla markeringar.
(91456) -----------------------------------
93554 1991-08-25 17:05 /4 rader/ |rjan
Mottagare: LysKOM fr}gor (&) svar; Elispklienten <42>
Mottagare: |rjan <222>
Mottaget: 1991-08-25 17:05
[rende:
Vilket kommando anv{nder man n{r man vill rapportera en bugg
tillsammans med omst{ndigheterna? Jag vet hur man kopierar fr}n en
buffert (*kom*) till en annan (*kom*-edit), men programmerarna kanske
vill ha mer info...
(93554)
Kommentar i text 93556 av Klaus Zeuge UPDATE
L{sa n{sta kommentar - Status (f|r) person
93556 1991-08-25 17:07 /6 rader/ Klaus Zeuge UPDATE
Kommentar till text 93554 av |rjan
Mottagare: LysKOM fr}gor (&) svar; Elispklienten <43>
Mottagare: |rjan <223>
Mottaget: 1991-08-25 17:18
[rende: kom-compile-bug-report
M-x kom-compile-bug-report RET
(Eller var det lyskom-compile-bug-report ? Jag har aldrig riktigt
insett n{r ett kommando eller en variabel b|rjar med namnet kom eller
lyskom. B}da refereras ju av anv{ndaren, s} det kan inte vara
intern/extern som g{ller).
(93556)
Kommentar i text 93558 av ceder (Per Cederqvist Lysator)
96364 1991-08-28 22:28 /3 rader/ Per Danielsson
Mottagare: LysKOM fr}gor (&) svar; Elispklienten <48>
[rende: CONTINUE KOM
Finns det n}got s{tt att }terstarta Lyskom efter att man gjort Q?
S{ger jag M-X Lyskom s} skapas ju en ny kom-buffert och det tycker jag
{r on|digt.
(96364)
Kommentar i text 96372 av ceder (Per Cederqvist Lysator)
96372 1991-08-28 22:35 /2 rader/ ceder (Per Cederqvist Lysator)
Kommentar till text 96364 av Per Danielsson
Mottagare: LysKOM fr}gor (&) svar; Elispklienten <50>
[rende: CONTINUE KOM
Nej, det g}r inte att }terstarta den. Men du kan ju alltid d|da
bufferten ocks}...
(96372)
96367 1991-08-28 22:30 /4 rader/ Per Danielsson
Mottagare: LysKOM fr}gor (&) svar; Elispklienten <49>
[rende: Teckenrepresentation
En lustighet noterar jag vid inl{ggsskrivning. I bufferten *kom*-edit
s} {r en del tecken skrivna med 8-bitskod verkar det som. N{r man
l{ser inl{gget sedan s} syns det med vanlig 7-bitskod (ordet "[rende"
t.ex.).
(96367)
96566 1991-08-28 23:47 /18 rader/ Linus Tolke Y
Kommentar till text 96367 av Per Danielsson
Mottagare: LysKOM fr}gor (&) svar; Elispklienten <51>
[rende: Teckenrepresentation
Lyskoms protokoll {r ett 8-bitars protokoll och vi anv{nder
normalt de svenska iso-8859-1 tecknena }{| och ][\.
emacs klarar dock inte detta (dvs att visa dessa p} ett snyggt
s}tt) utan man beh|ver en specialpatchad variant av emacs.
Eftersom trots allt det flesta personer som k|r Lyskom inte har
denna specialpatchade emacs s} finns det funktioner som omvandlar
iso-8859-1 text till motsvarande swascii (n}got som blir ganska bra
om man anv{nder svenska tecken f|r }{| och ][\.
Denna omvandling har vi dock i just detta (och n}gra f}
st{llet till) misslyckats med.
[ (\304) {r allts} stora {.
Har du en emacs som klarar 8-bitars tecken skall du i din .emacs
s{tta variabeln kom-emacs-knows-iso-8859-1 till sant s} f}r
du 8-bitars tecken |ver allt.
(96566)
97469 1991-08-29 21:14 /5 rader/ Linus Tolke Y
Kommentar till text 96694 av Per Danielsson
Mottagare: LysKOM fr}gor (&) svar; Elispklienten <53>
[rende: Teckenrepresentation
------------------------------------------------------------
Om du bara vill ha kom-emacs-knows-iso-8859-1 i vissa fall kan du
givetvis g|ra saker i stil med:
(setq kom-emacs-knows-iso-8859-1 (string-match "^sun$\\|^sun-e$\\|alla
andra terminaltyper d{r du vill ha 8-bitars emacs"
(getenv "TERM")))
(97469) -----------------------------------
......
* VIKTIGT
Min fix f|r att f} quit att fungera g|r att man inte l{ngre kan
avbryta funktioner som l{ser saker i minibufferten fr}n en handler.
M}ste }tg{rdas.
* scrollningsvariableln skall nog nollst{llas oftare, kanske vid varje
tangenttryckning.
......@@ -102,6 +107,14 @@ Linus: R{cker inte ceders uppdelning av anropen?
session-info. Kolla ocks} s} att servern aldrig skickar n}gra
who-info.
* Problem med overlay map & bellmans specialfix till edit-moden tror
jag.
* ]terse (n{sta) markerade - Inte riktigt bra. N{r man l{ser markerade
plockas inte den tomma READ-INFOn bort efter sig. Kolla noga ceders
{ndringar som rationaliserade bort ett (initiate-get-text-stat 0)
Jag tror det {r det som strular.
* cookie-mode skall anv{ndas till:
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment