Commit 28def6b6 authored by David Byers's avatar David Byers
Browse files

Synkning inför release

parent 41bffe96
......@@ -14,10 +14,21 @@ Se
byter från 0.44 till 0.45 (samma information finns här, men är mer
detaljerad i den andra filen.)
David Byers <byers@lysator.liu.se>
David Kågedal <davidk@lysator.liu.se>
=================================================
PERSONAL SÖKES
David & David har fått en massa riktigt jobb på
halsen, och David håller dessutom på att hacka i
server, så vi har rätt lite tid över till att
hacka elispklient. Det vore trevligt om någon
eller några andra ville hjälpa till. Det är
faktiskt ganska så skoj. Koden är inte alls så
hemsk som man kan tro.
Det vore skoj med fler och bättre översättningar
av elispklienten till andra språk. Om du kan ett
annat språk och gillar LysKOM, och kan tänka dig
......@@ -32,12 +43,6 @@ detaljerad i den andra filen.)
behövs det inte så mycket arbete för att få detta
att fungera.
David & David har fått en massa riktigt jobb på
halsen, och har rätt lite tid över till att hacka
elispklient. Det vore trevligt om någon eller
några andra ville haka på. Det är faktiskt ganska
så skoj.
=================================================
......@@ -48,6 +53,23 @@ detaljerad i den andra filen.)
ger ett (förhoppningsvis) enklare och bättre sätt att ställa in
vanliga variabler i Elispklienten.
** Inlägg som innehåller långa rader kan automagiskt få nya
radbrytningar. Inlägg, eller delar av inlägg, som uppfyller vissa
kriterier bryts inte om. Just nu är kriterierna väldigt
konservativa, men detta borde fungera rätt bra på vanlig text.
Kommandot "Återse omodifierat" är bra om man vill se hur inlägget
egentligen såg ut. Variabeln fill-column styr hur breda inlägg får
vara, under förutsättning att den inte ligger allt för nära
fönstrets högerkant (för då styr fönsterbredden.) Variabeln
kom-autowrap styr vilka inlägg som bryts om.
** Om man har en WWW-proxy som vet vad CONNECT betyder så kan man köra
elispklienten genom en brandvägg. Sätt variabeln kom-www-proxy till
brandväggens namn och port (tex. "www-proxy:81") och prova. Det är
meningen att man skall kunna sätta kom-www-proxy till en lista för
att styra vilka servrar man vill använda vilka proxys mot. Gör
C-h v kom-www-proxy för mer detaljer.
** Det går att köra elispklienten under XEmacs. Man behöver minst
version 19.14 av XEmacs för att det skall fungera, men på grund av
buggar i XEmacs 19.14 så kan LysKOM ibland dra förskräckligt mycket
......@@ -69,6 +91,25 @@ detaljerad i den andra filen.)
** Elispklienten förstår numera ett antal felaktiga URLer.
** Vi har bytt en massa tangentbordskombinationer i
inläggsredigerinsmoden. Alla tangentbordskommandon som började md
C-c och följdes av bokstäver har följst nu av control + samma
bokstäver. Till exempel sitter addera extra-kopiemottagare inte på
C-c a e, utan på C-c C-a C-e. Detta har vi gjort eftersom alla
kombinationer av C-c <bokstav> är reserverade för användare och
minor modes.
** C-c a k i editbufferten, som numera är C-c C-a C-k lägger inte till
en extra-kopiemottagare längre, utan lägger till en kommentarslänk,
så det blir enklare att kommentera flera inlägg samtidigt.
** C-c C-a C-f i editbufferten lägger till en mottagare och gör om
alla gamla mottagare till extra-kopiemottagare. Praktiskt för att
flytta en diskussion från ett möte till ett annat.
** Om man har calc installerat så kan man använda kommandot Beräkna
för att skicka uttryck till calc ock få dem presenterade i LysKOM.
** Om man har ispell installerat kan man använda kommandot
kom-ispell-message. Det finns i menyn och är bundet till C-c C-s.
Man väljer ordlista genom att sätta kom-ispell-dictionary till
......@@ -121,10 +162,9 @@ detaljerad i den andra filen.)
kom-enabled-prompt-format och kom-enabled-prompt-format-executing
promptens utseende.
** Ändra Variabler använder inte längre Emacs inbyggda edit-options,
utan en mode som bygger på Per Abrahamsens widget-paket (som även
används av Red Gnus och W3 3.0). Nu kommer det förhoppningsvis att
vara enklare att ställa in LysKOM precis som man vill ha den.
** När man skall skriva en fotnot till ett inlägg blir default det
senaste man läste, om man även skrev det, och annars det senaste
man själv skrev.
** kom-edit-texts-in-window kan numera vara new-frame eller
other-frame för att skriva texter i ett nytt fönster eller i ett
......@@ -148,7 +188,10 @@ detaljerad i den andra filen.)
vilket program som skall användas för att skicka mail.
** Textnummer, författarnamn och liknande i inläggsskrivarbufferten är
aktiva och har samma menyer som i LysKOM-bufferten.
aktiva och har samma menyer som i LysKOM-bufferten. Musens
mittenknapp aktiverar som vanligt knapparna, men om man klickar där
det inte finns någon knapp så klistrar den in text som vanligt i
stället.
** Kommandona Medlem, Utträd och Endast har blivit både snabbare och
mer robusta.
......@@ -169,6 +212,10 @@ detaljerad i den andra filen.)
vilket möte man står i och andra är vilket möte man håller på att
gå till.
** Historian över gamla saker man har matat in i minibufferten är mer
uppdelad nu. Till exempel så har aKommandon en egen historielista,
meddelanden har en och uttryck att beräkna en.
** Elispklienten är snabbare överlag.
......@@ -199,18 +246,11 @@ detaljerad i den andra filen.)
** Koden för att hitta urinlägg bör numera klara även mycket långa
kommentarskedjor.
** Säkert massor av andra småfixar...
* Kända buggar som behöver rapporteras
** Det verkar som om LysKOM-parsern har en liten bug, men vi lyckas
inte reproducera den. Om du kan reproducera ett parse error
(notera, det är inte frågan om "Error i lyskom-parse-error", som
man får om man trycker C-g och R flitigt) så vill vi veta hur.
* Välkända buggar som inte behöver rapporteras igen (och igen (och igen))
* Kända buggar som inte är vårt fel
** Under XEmacs verkar interaktion med klienten gå trögt när det
kommer mycket data från servern. Såvitt vi kan avgöra kan vi inte
......@@ -225,4 +265,8 @@ detaljerad i den andra filen.)
hämtar den sig. Detta beror förmodligen på en bug i XEmacs
event-hantering.
** LysKOM kan krasche betaversioner av XEmacs.
** XEmacs som den ser ut i skrivande stund är långsam på att hantera
text långt ned i mycket stora buffertar. Ryktet gör gällande att
det håller på att åtgärdas.
** LysKOM kan krascha betaversioner av XEmacs.
This diff is collapsed.
Sat Sep 13 15:31:51 1997 David Byers <davby@ida.liu.se>
* edit-text.el (lyskom-edit-insert-commented): Hmta
kom-cite-string mha lyskom-default-value.
Fri Sep 12 12:25:37 1997 David Byers <davby@ida.liu.se>
* edit-text.el (lyskom-create-text-handler): Spara senast skrivna
text.
* commands1.el (kom-write-footnote): Smartare defaulttext.
* swedish-strings.el,english-strings.el (lyskom-message): Lade
till what-footnote-no
Wed Sep 10 11:23:33 1997 David Byers <davby@ida.liu.se>
* edit-text.el (lyskom-edit-replace-miscs): Ny funktion.
......
......@@ -59,8 +59,11 @@ Att g
prompten "Läsa nästa brev" i stället för "Läsa nästa
kommentar". Kommentaren ligger inte i brevlådan. (LÅG PRIORITET)
-------- Allmänna förbättringar
Defaultplaceringen av nya mottagare i editbufferten är fånig.
Filtrera asynkrona meddelanden (Pontus Lidman)
Radera inlägg borde gnälla lite om det finns markeringar.
......@@ -70,8 +73,6 @@ Att g
Färgläggning av meddelanden baserat på varifrån de kommer, och
vart det går. John Olsson efterfrågar.
1385671
Lista medlemsskap borde hållas uppdaterad. Vi behöver hookar för
* Gå in i möte (uppdatera datum)
* Ändra prioritet (det har vi)
......@@ -111,27 +112,24 @@ Att g
Kommandot kom-review-comments visar fotnoter sist, inte först.
Det skulle vara bra om skönsvärde för att skriva fotnot vore den
senaste text man själv skrev, inte den senaste man läste.
Klickbara kommandon.
senaste text man själv skrev, inte den senaste man läste. Eller
kanske den senaste man läste om det var man själv som skrev den?
Klickbara kommandon, vad nu det är.
Reentrant blocking-do [FINNS, MEN ANVÄNDS INTE]
kom-customize skall nog inte ta med alla variabler, bara sådana
som många vill ändra på. Annars blir det svåröverskådligt. [FIXAT?]
Det behövs dokumentation: fråmst användarhandledning, men det
skulle inte skada med en kortfattad beskrivning av stabila delar
av systemet för presumtiva kommandoskribenter.
Den engelska översättningen behöver ses över. Den är garanterat ur
sync, och verktyget för att kolla den fungerar inte längre.
Verktyget måste repareras så vi kan kolla att alla strängar finns
på plats, men en språkgranskning behövs också.
Språkgranskning av den engelska versionen.
-------- Fixade saker
kom-customize skall nog inte ta med alla variabler, bara sådana
som många vill ändra på. Annars blir det svåröverskådligt. [FIXAT?]
När man sparar texter vill man inte att det ska stå t.ex. "idag".
[FIXAT]
......
......@@ -628,22 +628,37 @@ If optional arg TEXT-NO is present write a comment to that text instead."
(def-kom-command kom-write-footnote (&optional text-no)
"Write a footnote to a text.
If optional arg TEXT-NO is present write a footnote to that text instead."
(interactive (list
(cond
((null current-prefix-arg)
lyskom-current-text)
((integerp current-prefix-arg)
current-prefix-arg)
((listp current-prefix-arg)
(lyskom-read-number (lyskom-get-string 'what-comment-no)))
(t
(signal 'lyskom-internal-error '(kom-write-comment))))))
(interactive)
(let ((text-stat nil))
(setq text-no
(cond ((and (null current-prefix-arg)
lyskom-current-text
(setq text-stat
(blocking-do 'get-text-stat lyskom-current-text))
(eq (text-stat->author text-stat) lyskom-pers-no))
(setq text-no lyskom-current-text))
((and (null current-prefix-arg)
lyskom-last-written
(setq text-stat
(blocking-do 'get-text-stat lyskom-last-written)))
(lyskom-read-number (lyskom-get-string 'what-footnote-no)
lyskom-last-written))
((integerp current-prefix-arg)
current-prefix-arg)
((listp current-prefix-arg)
(lyskom-read-number (lyskom-get-string 'what-footnote-no)))
(t (signal 'lyskom-internal-error '(kom-write-footnote)))))
(if text-no
(lyskom-write-comment-soon
(blocking-do 'get-text-stat text-no)
(blocking-do 'get-text text-no)
text-no 'footnote)
(lyskom-insert-string 'confusion-what-to-footnote)))
(lyskom-insert-string 'confusion-what-to-footnote))))
(def-kom-command kom-comment-previous ()
......
......@@ -454,7 +454,9 @@ Based on ispell-message."
(match-beginning 0)
(point-max)))
(t (min (point-max) (funcall ispell-message-text-end))))))
(cite-regexp (regexp-quote kom-cite-string))
(cite-regexp
(regexp-quote
(lyskom-default-value 'kom-cite-string)))
(cite-regexp-start (concat "^[ \t]*$\\|" cite-regexp))
(cite-regexp-end (concat "^\\(" cite-regexp "\\)"))
(old-case-fold-search case-fold-search)
......@@ -1048,6 +1050,11 @@ Point must be located on the line where the subject is."
(set-buffer edit-buffer) ;Need local variables.
;; Record the text number
(lyskom-setq-default lyskom-last-written text-no)
;; Select the old configuration.
(let ((hnd lyskom-edit-handler)
......@@ -1110,7 +1117,7 @@ The text is inserted in the buffer with '>' first on each line."
(insert te)
(while (<= pb (point))
(beginning-of-line)
(insert (or kom-cite-string 62))
(insert (or (lyskom-default-value 'kom-cite-string) 62))
(forward-line -1)
)))
(lyskom-message "%s" (lyskom-get-string 'no-get-text))))
......
......@@ -261,6 +261,7 @@ Send a letter to %#2P to apply for membership.\n")
(comments-allowed . "Are comments allowed? ")
(anonymous-allowed . "Are anonymous articles allowed? ")
(what-comment-no . "Comment article number: ")
(what-footnote-no . "Footnote article number: ")
(confusion-what-to-comment . "I can't figure out which article you want to comment.\n")
(confusion-what-to-footnote . "I can't figure out to which article you want to write a footnote to.\n")
(what-private-no . "Private reply to article number: ")
......
No preview for this file type
......@@ -1350,7 +1350,7 @@ with the unparsed bytes. This variable is used to prevent reparsing before
the string is complete.
This variable is buffer-local in the unparsed-buffer.")
(def-kom-var lyskom-last-viewed 0
(def-kom-var lyskom-last-viewed 0 ;
"Postition of the first char of the last line that the user has had
time to view. This is normally the pos of the first char of the prompt."
local)
......@@ -1469,6 +1469,10 @@ This is used by the command kom-busy-wait."
"Text-no of current text. nil means no text is current."
local)
(def-kom-var lyskom-last-written nil
"Text-no of last text written. nil means no text written."
local)
(def-kom-var lyskom-previous-text nil
"Text-no of previous text. Nil means no text."
local)
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment