Commit 2966484c authored by David Byers's avatar David Byers
Browse files

* lyskom-rest.el (kom-next-command): Hajlajta raden med

	lyskom-last-viewed om den inte är i början av fönstret.

	* vars.el.in (lyskom-face-schemes): Lade till kom-mark-face.
	(lyskom-faces): Dito.

	* edit-text.el (lyskom-edit-send-check-recipients): Kolla att man
	får skriva innan klienten frågar om man vill lägga till
	kommenterad författare som mottagare.
parent 0b8e153a
Fri Nov 14 09:35:02 1997 David Byers <dbyers@atp>
* lyskom-rest.el (kom-next-command): Hajlajta raden med
lyskom-last-viewed om den inte r i brjan av fnstret.
* vars.el.in (lyskom-face-schemes): Lade till kom-mark-face.
(lyskom-faces): Dito.
Thu Nov 13 09:37:24 1997 David Byers <dbyers@atp>
* edit-text.el (lyskom-edit-send-check-recipients): Kolla att man
fr skriva innan klienten frgar om man vill lgga till
kommenterad frfattare som mottagare.
Wed Nov 12 09:03:26 1997 David Byers <dbyers@atp>
* review.el (lyskom-get-texts-to): Fixade skrivfel.
......
......@@ -164,6 +164,35 @@ Att g
* FÖRBÄTTRINGAR
** LÄSA INLÄGG
Problem: När ett inlägg är längre än en skärm så är det jobbigt
att tappa bort sig när inlägget är slut och man scrollar mindre än
en skärmlängd. Lösningsförslag: Använd Emacs' kod för att blinka
parentesmatchning (finns i simple.el(blink-matching-open)) för att
blinka på första kolumnen i raden som var längst ner på skärmen
innan man tryckte space. Från Teddy (inlägg 2495321.)
* En testimplementation av detta finns nu.
Det vore skoj om lyskom.el kunde, som jag har för mig att någon
föreslog en gång, parsa fotnoter av det där slaget (^s/) och
applicera dem på texten. Det korrigerade inlägget skulle ha
formatmarkeringen (korrigerad av 123455) i foten. Återse
omodifierat skulle visa inlägget okorrigerat. Den korrigerande
fotnoten visas inte i den normala läsordningen och markeras
som läst automatiskt.
* Krävs inkrokningar view-text.el för att inte skriva ut att
det finns en fotnot.
* Krävs mer flexibel formatmarkering.
* Krävs att man hämtar fotnoter innan man visar inlägget.
** SKRIVA INLÄGG
Skicka Brev skall inte lägga till författaren som mottagare om
......@@ -177,6 +206,13 @@ Att g
Defaultplaceringen av nya mottagare i editbufferten är fånig.
Borde kolla efter dublettmottagare innan man skickar in inlägget.
Annars så får man ett tråkigt felmeddelande från servern.
Kolla hur misslyckad inskickning hanteras. Vi borde ajtomagiskt
ploppa upp edit-bufferten, alternativt ha ett kommando för att
göra det (och göra det till defaultkommandot.)
** FILTER
......
......@@ -684,6 +684,23 @@ Based on ispell-message."
(when kill-ispell (ispell-kill-ispell t))
result))
(defun lyskom-is-permitted-author (conf-stat)
(and conf-stat
(or (eq 0 (conf-stat->permitted-submitters conf-stat))
(lyskom-is-supervisor conf-stat))))
(defun lyskom-is-supervisor (conf-stat &optional memo)
"Return non-nil if lyskom-pers-no is a supervisor of CONF-STAT."
(cond ((null conf-stat) nil)
((memq (conf-stat->conf-no conf-stat) memo) nil)
((eq lyskom-pers-no (conf-stat->conf-no conf-stat)) t)
((eq lyskom-pers-no (conf-stat->supervisor conf-stat)) t)
((eq 0 (conf-stat->supervisor conf-stat)) nil)
((lyskom-get-membership (conf-stat->conf-no conf-stat)) t)
((lyskom-is-supervisor
(blocking-do 'get-conf-stat (conf-stat->supervisor conf-stat))
(cons (conf-stat->conf-no conf-stat) memo)))))
(defun lyskom-edit-send-check-recipients (misc-list subject)
"Check that the recipients of this text are OK. Ask the user to
......@@ -840,6 +857,8 @@ text is a member of some recipient of this text."
(if (and (null (delq nil author-is-member))
(not (zerop author-number))
(lyskom-is-permitted-author
(blocking-do 'get-conf-stat author-number))
(lyskom-j-or-n-p
(let ((kom-deferred-printing nil))
(lyskom-format
......
......@@ -206,7 +206,18 @@ If the optional argument REFETCH is non-nil, `lyskom-refetch' is called."
(lyskom-next-command)
(move-to-window-line -1)
(lyskom-set-last-viewed)
(lyskom-scroll)))
(lyskom-scroll)
(if (< (window-start) lyskom-last-viewed)
(let ((overlay (make-overlay
lyskom-last-viewed
(save-excursion (goto-char lyskom-last-viewed)
(end-of-line)
(forward-char 1)
(point)))))
(overlay-put overlay 'face 'kom-mark-face)
(run-at-time 2 nil
'delete-overlay
overlay)))))
(defun kom-line-next-command ()
......
......@@ -1855,7 +1855,7 @@ the value of kom-tell-phrases for fun.")
'(kom-active-face kom-url-face kom-me-face kom-highlight-face
kom-text-face kom-subject-face kom-text-no-face
kom-friends-face kom-presence-face
kom-first-line-face)
kom-first-line-face kom-mark-face)
"This is a list of the faces that LysKOM uses.")
(def-kom-var lyskom-face-schemes
......@@ -1869,6 +1869,7 @@ the value of kom-tell-phrases for fun.")
(kom-text-no-face kom-active-face nil nil)
(kom-friends-face default "blue3" "lavender")
(kom-presence-face italic "dim gray" nil)
(kom-mark-face bold "blue3" "lavender")
(kom-first-line-face default nil nil))
(inverse
(kom-active-face default "lightblue" nil)
......@@ -1880,6 +1881,7 @@ the value of kom-tell-phrases for fun.")
(kom-text-no-face kom-active-face nil nil)
(kom-friends-face default "red" nil)
(kom-presence-face italic "grey" nil)
(kom-mark-face default bold "gold" "black")
(kom-first-line-face default nil nil))
(monochrome
(kom-active-face default nil nil)
......@@ -1891,6 +1893,7 @@ the value of kom-tell-phrases for fun.")
(kom-text-no-face kom-active-face nil nil)
(kom-friends-face underline nil nil)
(kom-presence-face italic nil nil)
(kom-mark-face default bold nil "black")
(kom-first-line-face default nil nil))
(minimal
(kom-active-face default nil nil)
......@@ -1902,6 +1905,7 @@ the value of kom-tell-phrases for fun.")
(kom-text-no-face default nil nil)
(kom-friends-face default nil "alice blue")
(kom-presence-face italic "dim gray" nil)
(kom-mark-face default default nil "black")
(kom-first-line-face default nil nil))
(highlight
(kom-active-face default nil "aliceblue")
......@@ -1913,6 +1917,7 @@ the value of kom-tell-phrases for fun.")
(kom-friends-face default "darkblue" "thistle")
(kom-subject-face default nil nil)
(kom-presence-face italic "dim gray" nil)
(kom-mark-face bold "darkblue" "thistle")
(kom-first-line-face default nil "lavender")))
"Face schemes for LysKOM.
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment