Commit 2ae84365 authored by David Byers's avatar David Byers
Browse files

News file for 0.44

parent 9907080c
Nyheter i lyskom.el 0.43
========================
Version 0.43.3 av elispklienten finns nu tillgänglig på följande URL.
<URL:ftp://ftp.lysator.liu.se/pub/lyskom/elisp-client/>
Filen heter lyskom-0.43.3.el.gz, och en kopia av den text du läser just
nu finns under namnet NEWS-0.43.3.
Det viktiga med denna release är att klienten återigen går att köra
under GNU Emacs 19.28.
* Fitjurs och förbättringar
** Man kan använda update-file-autoloads på lyskom.el. Tror jag.
** När klienten frågar efter namn kan man alltid ange sessionsnummer
genom att skriva "s <nuffra>". Klienten tar det som att man anger
namnet på den person som för tillfället är inloggad i sessionen.
** Flaggan kom-permissive-completion finns efter personlig begäran.
Genom att sätta den så begränsar inte elispklienten personnamn man
matar in till de som är inloggade när den läser sessionsnummer
eller namn för till exempel personliga meddelanden eller liknande.
** Klienten scrollar bufferten till mottagarlistan när den frågar om
alla mottagare är relevanta.
** Hooken lyskom-view-text-hook anropas innan en text visas. Vid
anropet är variabeln text bundet till den text-mass som motsvarar
inlägget och text-stat är bundet till inläggets text-stat.
* Bugfixar
** Elispklienten går att köra och kompilera under Emacs 19.28 och
kanske vissa tidigare versioner.
** Tab-completion av vissa namn fungerade mycket dåligt. Det har
blivit bättre nu.
** Det går att göra kommentarer till flera texter samtidigt igen.
** Återse alla av en viss person fungerar bättre.
* Välkända buggar som inte behöver rapporteras igen (och igen (och igen))
** Man kan få "Marker does not point anywhere" ibland. Det går att
reproducera under Emacs 19.28 om man trycker rätt tangenter med
rätt timing. Om man får det här felet är det en god idé att trycka
'R' så man slipper så många följdfel som möjligt. Den här buggen
kommer att fixas så fort den är lokaliserad.
** Om man gör "Endast" kan klienten bete sig konstigt en kort stund,
och ibland får man inte läsa så många texter som man ville. Denna
bug har hängt med så länge som kommandot har funnits, men kommer
antagligen att fixas till viss del (så man får läsa rätt antal
texter) så fort som jag har tid över. Don't hold your breath, med
andra ord.
** Elispklienten fungerar inte under XEmacs eller Emacs 18. Frivilliga
att anpassa klienten får gärna anmäla sitt intresse till
davidk@lysator.liu.se eller byers@lysator.liu.se eller skicka brev
till Elispklientutvecklarnas interna möte i LysKOM på
kom.lysator.liu.se
** Se även förra utgåvan av denna fil.
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment