Commit 2be0c798 authored by Per Cederqvist's avatar Per Cederqvist
Browse files

Typo fixad.

parent cad928d3
......@@ -104,7 +104,7 @@ som finns i slutet av den h
** Om det kommer asynkrona meddelanden lite olyckligt så kommer
kom-first-line-face att användas på för många rader. Den här buggen
är har låg prioritet.
har låg prioritet.
** Återse senaste fungerar dåligt. Överhuvudtaget finns det många
problem med återsefunktionerna som inte är rättade. De här buggarna
......
......@@ -107,8 +107,7 @@ slinker med.
** Om det kommer asynkrona meddelanden lite olyckligt så kommer
kom-first-line-face att användas på för många rader. Den här buggen
är har låg prioritet. Eventuellt är buggen fixad: ingen minns
säkert.
har låg prioritet. Eventuellt är buggen fixad: ingen minns säkert.
** Om man går ur ett möte medan man prioriterar möten kan man inte
spara den nya prioriteringen. Denna bug kommer nog att fixas på
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment