Commit 2be0c798 authored by Per Cederqvist's avatar Per Cederqvist
Browse files

Typo fixad.

parent cad928d3
...@@ -104,7 +104,7 @@ som finns i slutet av den h ...@@ -104,7 +104,7 @@ som finns i slutet av den h
** Om det kommer asynkrona meddelanden lite olyckligt så kommer ** Om det kommer asynkrona meddelanden lite olyckligt så kommer
kom-first-line-face att användas på för många rader. Den här buggen kom-first-line-face att användas på för många rader. Den här buggen
är har låg prioritet. har låg prioritet.
** Återse senaste fungerar dåligt. Överhuvudtaget finns det många ** Återse senaste fungerar dåligt. Överhuvudtaget finns det många
problem med återsefunktionerna som inte är rättade. De här buggarna problem med återsefunktionerna som inte är rättade. De här buggarna
......
...@@ -107,8 +107,7 @@ slinker med. ...@@ -107,8 +107,7 @@ slinker med.
** Om det kommer asynkrona meddelanden lite olyckligt så kommer ** Om det kommer asynkrona meddelanden lite olyckligt så kommer
kom-first-line-face att användas på för många rader. Den här buggen kom-first-line-face att användas på för många rader. Den här buggen
är har låg prioritet. Eventuellt är buggen fixad: ingen minns har låg prioritet. Eventuellt är buggen fixad: ingen minns säkert.
säkert.
** Om man går ur ett möte medan man prioriterar möten kan man inte ** Om man går ur ett möte medan man prioriterar möten kan man inte
spara den nya prioriteringen. Denna bug kommer nog att fixas på spara den nya prioriteringen. Denna bug kommer nog att fixas på
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment