Commit 2c87e56a authored by Niels Möller's avatar Niels Möller
Browse files

No commit message

No commit message
parent d05fc12f
......@@ -11,6 +11,78 @@ Fri Oct 11 02:52:14 1996 David K
* vars.el.in (lyskom-fetched-texts): Tog bort.
Thu Oct 10 01:01:41 1996 Niels Mller <nisse@lysator.liu.se>
* vars.el.in (kom-emacs-knows-iso-8859-1): Borta.
* slow.el (kom-expand-slow-command): Rtt argument till
lyskom-get-strings
* menus.el (lyskom-menus): Ny layouten.
(lyskom-popup-menus): Ny variabel.
(lyskom-edit-menus): Ny layout. Tog bort kom-edit-send-anonymous och
kom-edit-insert-commented
(lyskom-popup-menu-map): Ny variabel.
(lyskom-build-menus): Skapa lyskom-popup-menu-map.
(lyskom-define-menu): Lt hline ta ett argument.
(lyskom-background-menu): Anvnd lyskom-pupup-menu-map.
* lyskom-rest.el (lyskom-command-name): Rtt argument till
lyskom-get-string.
(lyskom-read-extended-command): Rtt argument till
lyskom-get-strings.
(lyskom-read-extended-command): assoc, inte assq
(lyskom-message): Tog bort swasciistd. Funktionen borde nog
ersttas med ett makro som r att alias fr message.
(lyskom-error): Dito.
* language.el (lyskom-language-symbols): Ny variabel.
(lyskom-language-categories): Ny variabel.
(lyskom-define-language): Omskriven. Uppslagningen katagori ->
property r borta. Definierade symboler och kategorier loggas.
(lyskom-get-string-internal): Ny funktion.
(lyskom-get-string-error): Ny funktion.
(lyskom-get-menu-string): Ny funktion.
(lyskom-get-string): Omskriven. Kategorierna r inte hrdkodade,
anvnds direkt som properties, och ska vara unika, som
'lyskom-message.
(lyskom-string-check-category): Ny funktion.
* filter.el (lyskom-filter-read-action): Tog bort swasciivarianten
av lyskom-filter-actions.
* filter-edit.el (lyskom-filter-format-entry-header): Tog bort
swasciivarianten av lyskom-filter-actions.
(lyskom-filter-edit-insert-entry): Dito.
(lyskom-filter-edit-toggle-action): Dito.
(lyskom-format-filter-pattern-insert): Tog bort swasciivarianten
av lyskom-filter-what.
(lyskom-filter-edit-insert-pattern): Dito.
* edit-text.el (lyskom-edit-insert-miscs): Gr
substitute-command-keys p header-separator strngen
(lyskom-edit-mode): Dito.
(lyskom-edit-parse-headers): Dito.
(lyskom-edit-extract-text): Dito.
* commands2.el (kom-bug-report): Tog bort lyskom-swascii*
* commands1.el (kom-write-comment): Rtt argument till
lyskom-get-string
* async.el (lyskom-show-changed-person): Tog bort swasciistd
(lyskom-handle-as-personal-message): Dito.
* edit-text.el (lyskom-edit-show-commented): Dito.
* lyskom-rest.el: Kommenterade ut alla swasciivariabler.
* lyskom-rest.el (lyskom-set-mode-line): Dito.
(lyskom-insert): Dito.
(lyskom-insert-at-point): Dito.
(lyskom-insert-before-prompt): Dito.
(kom-save-text): Dito.
(lyskom-update-prompt): Dito.
(lyskom-read-string): Dito.
(lyskom-unread-mode-line): Dito
Thu Oct 10 00:32:38 1996 David Kgedal <davidk@lysator.liu.se>
* Makefile (PARTS-EL,SRC-ELC): Flyttade upp prefetch.el.
......@@ -67,6 +139,16 @@ Thu Oct 10 00:32:38 1996 David K
enkelt.
(lyskom-membership-is-read): Ny funktion.
Wed Oct 9 15:59:06 1996 Niels Mller <nisse@lysator.liu.se>
* swedish-strings.el (message): Tog bort substitute-comamnd-keys
frn strngen header-separator. Fr gras dr den anvnds
istllet.
* menus.el (lyskom-define-menu): Ta hand om argument till hline
* swedish-strings.el (menu): Lade till nya menynamn
Tue Oct 8 14:33:24 1996 Niels Mller <nisse@lysator.liu.se>
* vars.el.in (lyskom-inherited-variables): Lade till
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment