Commit 2f138a95 authored by Linus Tolke's avatar Linus Tolke
Browse files

Kompletterande info om: Irriterande fråga om password.

parent e7fb7de0
......@@ -25,7 +25,26 @@ bort ur den h{r filen.
================================================================
* Fixa loginsekvensen s} den tittar p} r{tt variabler.
?????
(
92109 1991-08-22 17:03 /10 rader/ Tommy Persson
Mottagare: LysKOM Elispklient; buggar, nyheter och annat. <3669>
Markerad av dig och n}gon annan.
[rende: Irriterende fr}ga om password
------------------------------------------------------------
Jag p}pekde denna bugg i ett tidigare inl{gg men den verkar inte ha
blivit fixad. N{r man startar om kom och har en gammal kombuffert
kvar s} fr}gar kom efter password trots att man skickar med detta som
argument.
Jag startar kom med:
(defun kom ()
(interactive)
(lyskom "obel18" "Tommy Persson" lyskom-passwd))
(92109) -----------------------------------
Kommentar i text 92110
Kommentar i text 92186 av Inge Wallin, ISY
)
* H{mta mappar i mindre bitar. Detta inneb{r att vi m}ste lagra i en
conf-stat eller membership vilka delar av mappen f|r m|tet som vi
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment