Commit 3100f5dc authored by David Kågedal's avatar David Kågedal
Browse files

No commit message

No commit message
parent 3b4c97fc
......@@ -41,6 +41,11 @@ Mon Oct 28 00:03:12 1996 David K
* commands1.el (kom-write-comment): Gr textnumret som skrivs ut
till en knapp.
Sun Oct 27 16:30:54 1996 David Kgedal <davidk@lysator.liu.se>
* english-strings.el (lyskom-custom-strings): Anvnd inte ', och
specifiera rtt sprk.
Sun Oct 27 02:21:42 1996 David Kgedal <davidk@lysator.liu.se>
* commands1.el (kom-delete-conf): Slng upp en inloggningsprompt
......
Att göra i elisp-klienten
=========================
-------- Buggar
När man har utplånat sig själv, och tryckt C-g vid loginprompten som
......@@ -62,7 +63,7 @@ parallella prefetcher p
Det är knepigt att avmarkera raderade texter, eftersom man inte
får se textnumret.
lyskom-read-session-no hittar inte osynliga sessioner.
lyskom-read-session-no hittar inte osynliga sessioner. [FIXAT?]
Den försöker fortfarande följa hemliga kommentarer om
kom-show-footnotes-immediately är satt.
......@@ -87,18 +88,12 @@ fixat det.
Fotnoter som visas på en gång filtreras inte. [verkar fixat]
lyskom-add-membership gör membership-listan sorterad, vilket inte
prefetch-koden är gjord för. Alltså borde det kunna bli problem
att gå med i möten om man ger dem fel prioritet.
När jag ska läsa en kommentar till ett brev i min brevlåda så blir
prompten "Läsa nästa brev" i stället för "Läsa nästa
kommentar". Kommentaren ligger inte i brevlådan. (LÅGPRIORITET)
-------- Allmänna förbättringar
Modifiera interna datastrukturer vid utträd.
Strunta i hemliga texter vid åar.
Gör inte nästa kommando efter en filtrering. Kontrollera med
......@@ -106,8 +101,6 @@ fixat det.
Sortera vilkaslistan efter t.ex. idletid.
Fixa klart z-initiate-get-map. (BEHÖVS INTE)
När man skickar in en kommentar borde klienten kolla att inga nya
kommentarer till texten har skrivits under tiden.
......@@ -128,8 +121,9 @@ fixat det.
Visa fotnoter på ett bättre sätt.
Presentationer ska ha samma mottagare som tidigare
presentationer. Kommandot kom-review-comments visar fotnoter sist,
inte först.
presentationer.
Kommandot kom-review-comments visar fotnoter sist, inte först.
Det skulle vara bra om skönsvärde för att skriva fotnot vore den
senaste text man själv skrev, inte den senaste man läste.
......@@ -141,7 +135,15 @@ fixat det.
-------- Fixade saker
Endast gör fel ibland. [FIXAT]
Fixa klart z-initiate-get-map. [BEHÖVS INTE]
Modifiera interna datastrukturer vid utträd. [FIXAT]
lyskom-add-membership gör membership-listan sorterad, vilket inte
prefetch-koden är gjord för. Alltså borde det kunna bli problem att gå
med i möten om man ger dem fel prioritet. [FIXAT]
Endast gör fel ibland. [FIXAT]
Jag har satt kom-show-footnotes-immediately till nil. Det verkar
som man inte får läsa fotnötter först då, t ex fick jag läsa
......
......@@ -1438,7 +1438,7 @@ On since %#8s%#9s")
(define-key lyskom-customize-map "\C-c\C-a" 'lyskom-customize-apply)
)
(lyskom-language-strings lyskom-custom-strings sv
(lyskom-language-strings lyskom-custom-strings en
'(
;;
;; Widget strings
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment