Commit 3205bc6d authored by Linus Tolke's avatar Linus Tolke
Browse files

less todo

parent 829ab3ed
......@@ -10,11 +10,6 @@ administrat|rsmode:
* Titta igenom och komplettera den engelska dokumentationen.
* I docen: Att Ändra inställningarna heter Ändra variabler
{r en bugg.
Linus: Jag har f|r mig jag fixade det. Det {r bara som funktion [ndra
variabler finns kvar.
* M kan vara din egen brevl\aa{}da, men du kan inte Review texter till
n\aa{}gon annans brevl\aa{}da. Det beror p\aa{} en bug i server som kommer att
r\"{a}ttas, f\"{o}rhoppningsvis f\"{o}re sommaren 1991.
......@@ -62,9 +57,6 @@ bort ur den h{r filen.
1. Saker som skall fixas innan n{sta release (0.35):
================================================================
* lyskom-connect-filter skall skrivas om s} att den klarar av ifall
LysKOM\n delar paket med ett annat asynkront meddelande.
* H{mta mappar i mindre bitar. Detta inneb{r att vi m}ste lagra i en
conf-stat eller membership vilka delar av mappen f|r m|tet som vi
har h{mtat och vilka delar vi saknar. Det inneb{r ocks} att lista
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment