Commit 33cc0d89 authored by David Kågedal's avatar David Kågedal
Browse files

Lite buggfixar och så blir utskriften av perssonnamn fördröjd.

parent 7a0541aa
Tue Apr 23 00:47:17 1996 David Kgedal <davidk@lysator.liu.se>
* lyskom-rest.el (lyskom-start-of-command): Anta att
lyskom-first-time-around r definierad.
Mon Apr 22 05:57:27 1996 David Kgedal <davidk@lysator.liu.se>
* view-text.el (lyskom-insert-person-name),
(lyskom-insert-conf-name): Dessa funktioner anvnds inte, s jag
tog bort dem.
(lyskom-print-header-comm): Duplicera inte jobbet i lyskom-format.
* lyskom-rest.el (lyskom-delayed-print-conf): Ny funktion.
* clienttypes.el (format-state->delayed-content),
(set-format-state->delayed-content): Nya funktioner
* lyskom-rest.el (lyskom-do-format): Returnera state istllet fr
bara den frdiga strngen.
(lyskom-format-insert-before-prompt,lyskom-format-insert),
(lyskom-format): Justerade drefter.
Wed Apr 17 17:32:23 1996 David Kgedal <davidk@lysator.liu.se>
* parse.el (lyskom-parse-error): Gr s att en bug inte blir s
......
......@@ -41,10 +41,19 @@ Buggar
M-> i prioritera-bufferten. Text 1320736.
Spara text sparar hela bufferten.
Det har hänt att call-info har blivit nil i lyskom-parse-error.
Allmänna förbättringar
Inläggsnumren borde vara mer kontextkänsliga. Om man klickar på
ett inläggs eget nummer, alltså det som står precis innan datumet
och det som står inom parentesen precis efter inläggstexten, så
vill man antagligen inte återse det, eftersom man ju bevisligen
har det framför sig. I stället vill man antagligen kommentera
det.
Har detta att göra med lite för optimistisk cache att göra? Kanske
bör man läsa om person-staten innan man varnar för lapp på dörren?
......
......@@ -188,10 +188,9 @@ this function shall be with current-buffer the BUFFER."
(/= lyskom-pers-no pers-no)
(or kom-presence-messages
kom-presence-messages-in-buffer))
(initiate-get-conf-stat 'follow
(initiate-get-conf-stat 'follow
'lyskom-show-logged-out-person
pers-no
session-no))
pers-no session-no))
(if (and lyskom-pers-no (not (zerop lyskom-pers-no)))
(lyskom-run 'who-buffer 'cache-del-who-info session-no)))))
......@@ -204,8 +203,7 @@ this function shall be with current-buffer the BUFFER."
(cond
((lyskom-is-in-minibuffer))
(kom-presence-messages
(lyskom-message "%s" (lyskom-format 'has-entered
(conf-stat->name conf-stat)))))
(lyskom-message "%s" (lyskom-format 'has-entered conf-stat))))
(cond
(kom-presence-messages-in-buffer
(lyskom-format-insert-before-prompt 'has-entered-r conf-stat
......@@ -217,8 +215,7 @@ this function shall be with current-buffer the BUFFER."
(cond
((lyskom-is-in-minibuffer))
(kom-presence-messages
(lyskom-message "%s" (lyskom-format 'has-left
(conf-stat->name conf-stat)))))
(lyskom-message "%s" (lyskom-format 'has-left conf-stat))))
(cond
(kom-presence-messages-in-buffer
(lyskom-format-insert-before-prompt 'has-left-r conf-stat
......
......@@ -518,9 +518,9 @@ The element last pushed is first in the list."
(defun make-format-state (format-string
start
argl
result)
result)
(cons 'format-state
(vector format-string start argl (length argl) result nil)))
(vector format-string start argl (length argl) result nil nil)))
(defsubst format-state-p (arg)
(eq 'format-state (car-safe arg)))
......@@ -559,4 +559,10 @@ The element last pushed is first in the list."
(defsubst set-format-state->delayed-propl (arg propl)
(aset (cdr arg) 5 propl))
(defsubst format-state->delayed-content (arg)
(elt (cdr arg) 6))
(defsubst set-format-state->delayed-content (arg string)
(aset (cdr arg) 6 string))
;;; ================================================================
No preview for this file type
......@@ -166,13 +166,14 @@ See lyskom-mode for details."
(lyskom-tell-internat 'kom-tell-login))
(setq lyskom-pers-no nil)
(while (not lyskom-pers-no)
(if (and lyskom-first-time-around
lyskom-default-user-name)
;; This is nil if we can't find a unique match.
(setq lyskom-pers-no
(lyskom-read-conf-name-internal lyskom-default-user-name
'pers 'conf-no)))
(if lyskom-pers-no
(if lyskom-pers-no
nil
(let ((name (lyskom-read-conf-name
(lyskom-get-string 'what-is-your-name)
......@@ -185,6 +186,11 @@ See lyskom-mode for details."
(if lyskom-pers-no
(let ((conf-stat (blocking-do 'get-conf-stat lyskom-pers-no))
(lyskom-inhibit-minibuffer-messages t))
;; DEBUG
(if (null conf-stat)
(lyskom-insert "+++ You don't exist. Go away!\n"))
(lyskom-insert (concat (conf-stat->name conf-stat) "\n"))
(setq lyskom-first-time-around nil)
(if (blocking-do 'login lyskom-pers-no
......
......@@ -181,29 +181,6 @@ Note that this function must not be called asynchronously."
todo))
(defun lyskom-insert-person-name (conf-no)
"Inserts the name the conf CONF-NO. If CONF-NO is 0 this person does not exist."
(let ((cs nil))
(if (zerop conf-no)
nil
(setq cs (blocking-do 'get-conf-stat conf-no)))
(if cs
(lyskom-insert (conf-stat->name cs))
(if (eq conf-no 0)
(lyskom-format-insert 'person-is-anonymous)
(lyskom-format-insert 'person-does-not-exist conf-no)))))
(defun lyskom-insert-conf-name (conf-no)
"Inserts the name the conf CONF-NO. If CONF-NO is 0 this person does not exist."
(let ((cs nil))
(if (zerop conf-no)
nil
(setq cs (blocking-do 'get-conf-stat conf-no)))
(if cs
(lyskom-insert (conf-stat->name cs))
(lyskom-format-insert 'conf-does-not-exist conf-no))))
(defun lyskom-follow-comments (text-stat conf-stat
......@@ -461,33 +438,26 @@ Args: TEXT-STAT of the text being read."
(let ((text-stat (blocking-do 'get-text-stat text)))
;;+++ error kommer att se annorlunda ut.
(if text-stat
(let* ((author (blocking-do 'get-conf-stat
(text-stat->author text-stat)))
(type (misc-info->type misc))
(tyname (cond ((eq 0 (text-stat->author text-stat))
(lyskom-get-string 'person-is-anonymous))
((null author)
(lyskom-format 'person-does-not-exist
(text-stat->author text-stat)))
(t author))))
(let ((author (text-stat->author text-stat))
(type (misc-info->type misc)))
(cond
((eq type 'COMM-TO)
(lyskom-format-insert 'comment-to-text-by
(misc-info->comm-to misc)
tyname))
author))
((eq type 'FOOTN-TO)
(lyskom-format-insert 'footnote-to-text-by
(misc-info->footn-to misc)
tyname))
author))
((eq type 'COMM-IN)
(lyskom-format-insert 'comment-in-text-by
(misc-info->comm-in misc)
tyname))
author))
((eq type 'FOOTN-IN)
(lyskom-format-insert 'footnote-in-text-by
(misc-info->footn-in misc)
tyname)))
author)))
;; Print information about who added the link
(if (misc-info->sent-at misc)
(lyskom-format-insert 'send-at
......@@ -495,7 +465,7 @@ Args: TEXT-STAT of the text being read."
(misc-info->sent-at misc))))
(if (misc-info->sender misc)
(lyskom-insert (lyskom-format 'sent-by (misc-info->sender misc)))))
;; Client tolerans agains buggy servers...
;; Client tolerance agains buggy servers...
;; We are writing the line about what comments exists and
;; the reference text does not exist anymore. Strange.
nil)))
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment