Commit 358bc89e authored by David Byers's avatar David Byers
Browse files

Synkning inför release av 0.46-BETA-O

parent db2ae656
......@@ -22,7 +22,7 @@
#
# Please mail bug reports to bug-lyskom@lysator.liu.se.
CLIENTVERSION = 0.46-BETA-N
CLIENTVERSION = 0.46-BETA-O
SHELL = /bin/sh
RM = rm -vf
......
......@@ -112,8 +112,8 @@
Det går fortfarande att kommentera vanligt, men upplysta klienter
kommer att gnälla lite extra om saken.
*** Det går inte att ens försöka skicka in inlägg med dublettmotagare
eller helt utan mottagare.
*** Det går inte att ens försöka skicka in inlägg med
dubblettmottagare eller helt utan mottagare.
*** Om man adderar en mottagare som redan finns men är av en annan typ
så konverteras den existerande mottagar-raden.
......@@ -156,13 +156,13 @@
*** Man kan tala om för klienten att inte bry sig om färger satta i
<body> i HTML-kod. Variabeln kom-w3-simplify-body heter variabeln.
** Defaultvärdet för Uppskjuta är inte längre hårdkodat, utan
definieras av variabeln kom-postpone-default.
*** Defaultvärdet för Uppskjuta är inte längre hårdkodat, utan
definieras av variabeln kom-postpone-default.
** Man kan tala om hur långa streckrader man vill ha före och efter
inläggstexten med variablerna kom-text-footer-dash-length och
kom-text-header-dash-length. Se även variabeln kom-long-lines på
annat håll i den här filen.
*** Man kan tala om hur långa streckrader man vill ha före och efter
inläggstexten med variablerna kom-text-footer-dash-length och
kom-text-header-dash-length. Se även variabeln kom-long-lines på
annat håll i den här filen.
*** Den initiala läsnivån för en session definieras av variabeln
kom-default-session-priority.
......@@ -195,7 +195,7 @@
iso-8859-3, iso-8859-4, iso-8859-5, koi8-r, iso-8859-6,
iso-8859-7, iso-8859-8, iso-8859-9, iso-2022-jp, shift_jis,
euc-kr, gb2312, big5 och iso-2022-jp-2. Inläggen måste förstås
vara markerad med MIME content type.
vara markerade med MIME content type.
*** Elispklienten är lite mer Gnus-kompatibel. Om man råkar köra
XEmacs har kom-smileys satt till t och har rätt version av Gnus
......@@ -226,7 +226,7 @@
utan även alla andra kommandon.
*** De flesta återse-kommandon försöker nu inte återse inlägg som inte
kan kan läsas.
kan läsas.
** Markeringar
......@@ -270,7 +270,7 @@
*** Riktiga passiva medlemskap fungerar. Detta innebär att man kan
sätta prioritet noll på möten om man vill. Notera dock att
läsnivån är normalt satt till 1.
läsnivån normalt är satt till 1.
*** När man utträder ur ett möte så blir man först passiv medlem.
Utträder man igen utträder man på riktigt.
......@@ -342,7 +342,7 @@
är ju given).
*** Om man sätter kom-show-personal-message-date till t så får man
dautm på personliga meddelanden.
datum på personliga meddelanden.
*** Man kan sätta kom-default-message-recipient till 'last-recipient
om man vill att defaultmottagaren för ett meddelande skall vara
......@@ -410,14 +410,14 @@
** Föregående och nästa LysKOM fungerar bättre. Man kan till och med
använda dem från buffertar som inte är LysKOM-buffertar.
** Om man kör XEmacs så kan man klickan på olästamarkeringen i
** Om man kör XEmacs så kan man klicka på olästamarkeringen i
statusraden för att hoppa till första session med olästa
(mittenknapp) eller få upp en meny av sessioner med olästa (höger).
** Man kan få Gå till nästa LysKOM som defaultkommando. Genom att
pilla på variablerna kom-server-priority och
kom-server-priority-breaks (leta efter "Sessionsprioritet" i
inställningsbufferten) sp kan man få elispklienten att automatiskt
inställningsbufferten) så kan man få elispklienten att automatiskt
gå till ett annat LysKOM som defaultkommando.
Variabeln kom-server-priority ger en prioritet till LysKOM-servern.
......@@ -450,8 +450,8 @@
textnumret direkt.
*** Precis som man kan markera personer man gillar med variabeln
kom-friends så kan man markera idioter med variebln kom-morons. De
får ett annat utseende än personer markerade med kom-friends.
kom-friends så kan man markera idioter med variabeln kom-morons.
De får ett annat utseende än personer markerade med kom-friends.
*** Variabeln kom-long-lines styr om man får långa streckrader
överallt.
......@@ -586,7 +586,7 @@
till ett möte. Specifikt så får man under vissa omständigheter veta
om personen redan var medlem.
** Addering av BCC-mottagare i efterhand fungerar.
** Addering av för kännedom-mottagare i efterhand fungerar.
** Fördröjningen i formatteringen av inläggsfoten är borta (om den
inte behövs).
......
2000-08-23 David Byers <davby@sen2.ida.liu.se>
* Release of 0.46-BETA-O
2000-08-23 David Byers <davby@ida.liu.se>
* commands2.el (lyskom-stop-keep-alive): Use disable-timeout for
......
......@@ -36,7 +36,7 @@
# makefile too!
#
CLIENTVERSION = 0.46-BETA-N
CLIENTVERSION = 0.46-BETA-O
DOCFILES=NEWS-0.46
DEBIANCLIENTVERSION = $(shell echo $(CLIENTVERSION) | tr - .)
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment