Commit 370108d1 authored by Linus Tolke's avatar Linus Tolke
Browse files

lyskom-connect-filter

parent 89616254
......@@ -46,6 +46,9 @@ Kommentar i text 92110
Kommentar i text 92186 av Inge Wallin, ISY
)
* lyskom-connect-filter skall skrivas om s} att den klarar av ifall
LysKOM\n delar paket med ett annat asynkront meddelande.
* H{mta mappar i mindre bitar. Detta inneb{r att vi m}ste lagra i en
conf-stat eller membership vilka delar av mappen f|r m|tet som vi
har h{mtat och vilka delar vi saknar. Det inneb{r ocks} att lista
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment