Commit 372b548c authored by David Kågedal's avatar David Kågedal
Browse files

No commit message

No commit message
parent 2e29d8f5
Fri Jan 31 16:37:48 1997 David Kgedal <davidk@lysator.liu.se>
* prefetch.el (lyskom-prefetch-texttree-handler): Anropa
lyskom-prefetch-texttree med t som tredje argument.
(lyskom-prefetch-texttree): Nytt tredje argument som gr att den
inte prefetchar redan hmtade texter.
Thu Jan 9 11:06:19 1997 David Kgedal <davidk@lysator.liu.se>
* startup.el (lyskom): Lgg inte till dubletter i
lyskom-buffer-list.
Tue Dec 31 11:14:20 1996 David Kgedal <davidk@lysator.liu.se>
* commands1.el (lyskom-times): Nyret infaller vid midnatt och
inte mitt p dagen.
Sat Nov 30 18:22:43 1996 David Kgedal <davidk@lysator.liu.se>
* commands1.el (lyskom-change-pres-or-motd-2): Gr presentationen
......
......@@ -4,6 +4,10 @@ Att g
-------- Buggar
När man startar en ny session i en återanvänd buffert läggs en session
för mycket till i sessionslistan. Överhuvudtaget bör nl med vänner
putsas på. [FIXAT]
När man har utplånat sig själv, och tryckt C-g vid loginprompten som
följer blir vissa kommandon förvirrade.
......@@ -128,6 +132,8 @@ Kommandot kom-review-comments visar fotnoter sist, inte f
Reentrant blocking-do
När man sparar texter vill man inte att det ska stå t.ex. "idag".
-------- Fixade saker
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment