Commit 388c5e44 authored by David Kågedal's avatar David Kågedal
Browse files

Lite småändringar

parent 985f4bec
......@@ -9,6 +9,7 @@ Version 0.42 av elispklienten finns nu tillg
Filen heter lyskom-0.42.el.gz, och en kopia av den text du läser just
nu finns under namnet NEWS-0.42.
* Fitjurs och förbättringar
** Kommandot "Lista (med) regexpar" har återuppstått. Det finns bundet
......@@ -26,7 +27,9 @@ nu finns under namnet NEWS-0.42.
snabbare i vissa fall.
** Den experimentella variabeln 'kom-delayed-printing' har bytt
namn. Den heter numera 'kom-deferred-printing'.
namn. Den heter numera 'kom-deferred-printing'. Dessutom har den
slutat vara experimentell och är påslagen per default. Sätt den
till nil om du vill ha det gamla (långsamma) beteendet tillbaka.
** Fler kommandon, till exempel vilkalistan, använder fördröjd
utskrift om man slår på det.
......@@ -41,8 +44,30 @@ nu finns under namnet NEWS-0.42.
* Bugfixar
** Inga större buggar har fixats, men vi har säkert infört några nya,
skojiaga buggar.
** Klienten scrollar in ner till slutet på bufferten i tid och otid.
** Variabeln kom-text-properties respekteras bättre (om nu någon
skulle vilja sätta den till nil).
** Vi har säkert infört några nya, skojiaga buggar.
* Välkända buggar som inte behöver rapporteras igen (och igen (och igen))
** Man kan inte filtrera anonyma inlägg eller inlägga av personer som
inte längre existerar. Den här buggen har låg prioritet.
** Återse senaste och återse första kan ta väldigt lång tid om de
måste söka igenom många texter. Den kommer speciellt att ta lång
tid om man återser fler inlägg än en person har skrivit till ett
möte med många inlägg. Detta är egentligen inte en bug, men det är
lika bra att nämna det så ingen rapporterar det i onödan.
** Om man går ur ett möte medan man prioriterar möten kan man inte
spara den nya prioriteringen. Denna bug kommer nog att fixas på
något vis såsmåningom.
** Att försöka återse sina inlägg i någon annans brevlåda fungerar
inte så bra. Det tar lång tid och resultatet blir noll och intet.
Local variables:
mode: outline
......
Wed May 8 01:10:11 1996 David Kgedal <davidk@lysator.liu.se>
* deferred-insert.el (lyskom-deferred-insert-conf): Gissa om det
r en person p ett bttre stt.
* lyskom-buttons.el (lyskom-default-button): Returnera nil om
kom-text-properties r nil.
* async.el (lyskom-show-logged-in-person): Respektera
kom-text-properties.
(lyskom-show-logged-out-person): Dito.
* lyskom-rest.el (lyskom-format-text-body): Dito.
* view-text.el (lyskom-view-text): Anvnd inte kom-first-line-face
om kom-text-properties r nil.
* vars.el.in (kom-deferred-printing): ndra default till t.
* deferred-insert.el (lyskom-replace-deferred): Var lite mer
defensiv i scrollningen. Dvs. scrolla aldrig.
Tue May 7 03:18:48 1996 David Kgedal <davidk@lysator.liu.se>
* lyskom-rest.el (lyskom-start-of-command): Hoppa till slutet p
bufferten om det syns i fnstret.
* commands1.el (kom-list-re): Stt knapp p raderna.
* commands1.el (kom-send-letter): Gr (recenter 1) istllet fr
......
......@@ -207,7 +207,8 @@ this function shall be with current-buffer the BUFFER."
(cond
(kom-presence-messages-in-buffer
(lyskom-format-insert-before-prompt 'has-entered-r conf-stat
'(face kom-presence-face)))))
(and kom-text-properties
'(face kom-presence-face))))))
(defun lyskom-show-logged-out-person (conf-stat session-no)
......@@ -219,7 +220,8 @@ this function shall be with current-buffer the BUFFER."
(cond
(kom-presence-messages-in-buffer
(lyskom-format-insert-before-prompt 'has-left-r conf-stat
'(face kom-presence-face)))))
(and kom-text-properties
'(face kom-presence-face))))))
(defun lyskom-show-changed-person (personconfstat conf-num doing)
......
......@@ -595,6 +595,7 @@ When a text is received the new text is displayed."
;; This is a bit trial-and-error stuff at the momemt.
;; o How to make personal messages appear *fast*
;; o How to enable C-g with a quick response
(sit-for 0)
(accept-process-output nil 1)
(sit-for 0)
(if lyskom-quit-flag
......
......@@ -132,8 +132,23 @@ The insertion will be at (point)."
replacement-data)
(let ((inhibit-read-only t))
(delete-char (defer-info->del-chars defer-info)))
(set-marker (defer-info->pos defer-info) nil)))
(set-marker (defer-info->pos defer-info) nil))
(if lyskom-executing-command
nil
(let ((window (get-buffer-window lyskom-buffer)))
(if (pos-visible-in-window-p (point-max) window)
nil
;; This means that this insertion moved point out of the
;; window. The scrolling becomes tricky. One big problem is
;; that we can't use lyskom-last-viewed, because it has been
;; updated to the new prompt. Until that is solved we make
;; sure that we never scroll.
(move-to-window-line -1)
(vertical-motion 1)
(if (not (pos-visible-in-window-p))
(forward-char -1))
))))
(defun lyskom-deferred-insert-conf (conf-stat defer-info)
"Insert the name of a conference at a previously reserved place."
......@@ -142,7 +157,9 @@ The insertion will be at (point)."
(if (null conf-stat)
(lyskom-format
(or (defer-info->data defer-info)
(if (conf-type->letterbox (conf-stat->conf-type conf-stat))
(if (= (aref (defer-info->format defer-info)
(1- (length (defer-info->format defer-info))))
?P)
(if (= (defer-info->call-par defer-info) 0)
'person-is-anonymous
'person-does-not-exist)
......
......@@ -331,38 +331,39 @@ FACE is the default text face for the button."
"Generate a button of type TYPE from data in ARG. ARG can be almost any
type of data and is converted to the proper argument type for buttons of
type TYPE before being send to lyskom-generate-button."
(let (xarg text)
(cond ((eq type 'conf)
(cond ((lyskom-conf-stat-p arg)
(if (conf-type->letterbox (conf-stat->conf-type arg))
(setq type 'pers))
(setq xarg (conf-stat->conf-no arg)
text (conf-stat->name arg)))
((numberp arg) (setq text "" xarg arg))
(t (setq text "" xarg 0))))
((eq type 'pers)
(cond ((lyskom-conf-stat-p arg)
(setq xarg (conf-stat->conf-no arg)
text (conf-stat->name arg)))
((lyskom-pers-stat-p arg)
(setq xarg (pers-stat->pers-no arg)
text ""))
((numberp arg) (setq text "" xarg arg))
(t (setq text "" xarg 0))))
((eq type 'text)
(cond ((stringp arg) (setq xarg (string-to-number arg)
text arg))
((numberp arg) (setq xarg arg
text (number-to-string arg)))
((lyskom-text-stat-p arg)
(setq xarg (text-stat->text-no arg)
text (number-to-string (text-stat->text-no arg))))
(t (setq xarg 0 text ""))))
((eq type 'url)
(cond ((stringp arg) (setq xarg nil text arg))
(t (setq xarg nil text ""))))
(t (setq xarg arg text "")))
(lyskom-generate-button type xarg text nil)))
(and kom-text-properties
(let (xarg text)
(cond ((eq type 'conf)
(cond ((lyskom-conf-stat-p arg)
(if (conf-type->letterbox (conf-stat->conf-type arg))
(setq type 'pers))
(setq xarg (conf-stat->conf-no arg)
text (conf-stat->name arg)))
((numberp arg) (setq text "" xarg arg))
(t (setq text "" xarg 0))))
((eq type 'pers)
(cond ((lyskom-conf-stat-p arg)
(setq xarg (conf-stat->conf-no arg)
text (conf-stat->name arg)))
((lyskom-pers-stat-p arg)
(setq xarg (pers-stat->pers-no arg)
text ""))
((numberp arg) (setq text "" xarg arg))
(t (setq text "" xarg 0))))
((eq type 'text)
(cond ((stringp arg) (setq xarg (string-to-number arg)
text arg))
((numberp arg) (setq xarg arg
text (number-to-string arg)))
((lyskom-text-stat-p arg)
(setq xarg (text-stat->text-no arg)
text (number-to-string (text-stat->text-no arg))))
(t (setq xarg 0 text ""))))
((eq type 'url)
(cond ((stringp arg) (setq xarg nil text arg))
(t (setq xarg nil text ""))))
(t (setq xarg arg text "")))
(lyskom-generate-button type xarg text nil))))
......
No preview for this file type
......@@ -149,8 +149,7 @@ position (generally the most recent prompt) will always be visible.
This variable is stored in the LysKOM server.")
;; Should this be set to nil if baud-rate is low?
;; This is set to nil until we are sure that it works OK.
(defvar kom-deferred-printing nil
(defvar kom-deferred-printing t
"*Non-nil means delay printing of some information not in the cache.
You might want to turn this off to have the old, linear behaviour.
......
......@@ -107,9 +107,11 @@ Note that this function must not be called asynchronously."
(setq end (point-max))
(if (and (null filter)
(if (and kom-text-properties
(null filter)
(not (lyskom-face-default-p 'kom-first-line-face)))
(add-text-properties start end '(face kom-first-line-face)))
(add-text-properties
start end '(face kom-first-line-face)))
;; All recipients and other header lines.
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment