Commit 3c0ddad5 authored by Per Cederqvist's avatar Per Cederqvist
Browse files

Typofix: "någta" -> "några".

parent 3d4d2f73
......@@ -18,7 +18,7 @@ tar-arkivet.
** En hel del bakåtkompatibilitet är borta. Det går antagligen inte
att köra Elispklienten mot lyskomd 1.7.0 eller äldre. Det borde
inte vara någta allvarliga problem med lyskomd 1.8.0.
inte vara några allvarliga problem med lyskomd 1.8.0.
* Fitjurs, förbättringar och andra förändringar
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment