Commit 3d4d2f73 authored by David Byers's avatar David Byers
Browse files

Night of the lost updates

parent 00305f13
......@@ -17,7 +17,8 @@ tar-arkivet.
* Försämringar
** En hel del bakåtkompatibilitet är borta. Det går antagligen inte
att köra Elispklienten mot lyskomd 1.7.0 eller äldre.
att köra Elispklienten mot lyskomd 1.7.0 eller äldre. Det borde
inte vara någta allvarliga problem med lyskomd 1.8.0.
* Fitjurs, förbättringar och andra förändringar
......@@ -54,6 +55,10 @@ tar-arkivet.
** Man kan markera med markering 0 nu.
** Om servern har ett alias, som LysKOM, LuddKOM, HelKOM eller TokKOM
så skrivs detta ut i alla närvaromeddelanden. Om servern inte har
ett alias så används "KOM" där det förr stod "LysKOM".
** Nytt kommando: Vilka (är inloggade) i möte (bundet till lv)
Som vilka, men visar endast medlemmar i ett visst möte.
......@@ -145,11 +150,16 @@ LysKOM-bufferten och i inl
till kommentarer som skrivs till inlägget.
Notera att servern helt godtyckligt kan ta bort eller lägga till
flaggor, utan någon som helst varning.
flaggor, utan någon som helst varning, och gör ofta detta. Lite
inte på att du blir anonym bara för att du begär det...
Bugfixar
** De extremt långa inloggningstiderna som en del personer upplevde
(dvs tiden det tog att få första prompten) är förhoppningsvis
borta.
** Om man inte har w3 installerat så försöker klienten inte längre
anropa w3 för att formattera HTML.
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment