Commit 4028eeea authored by David Byers's avatar David Byers
Browse files

New version number for release of 0.40

Added NEWS file for 0.40
parent 6bb0426b
......@@ -23,8 +23,12 @@
# Please mail bug reports to bug-lyskom@lysator.liu.se.
#
# $Log$
# Revision 40.0 1996/03/26 08:28:01 byers
# New version number for release of 0.40
# Added NEWS file for 0.40
#
# Revision 39.0 1996/03/14 18:14:56 davidk
# Ökade revisionsnumret till 39.0.
# kade revisionsnumret till 39.0.
#
# Revision 38.0 1994/01/06 01:47:03 linus
# New version
......
......@@ -7,6 +7,9 @@ N
listar ut varför emacs hänger sig ibland. Vem vet, kanske kommer nästa
version att heta 1.0?
Den som uppgraderar från 0.38 till 0.39 eller 0.40 bör läsa den text
som finns i slutet av den här filen.
* Fitjurs och förbättringar
......@@ -30,7 +33,6 @@ version att heta 1.0?
innehålla enbart heltal.
* Ny färghantering (se lyskom-face-schemes och lyskom-set-face-scheme)
** Man får välja (via en variabel) ett uppsättning faces till LysKOM.
......@@ -42,6 +44,10 @@ version att heta 1.0?
textnummer, kom-friends-face som används för valbara användare och
kom-first-line-face som används för första raden i inläggshuvudet.
** Om kom-subject-line-face är samma som default eller är odefinierad
så kommer den inte att användas alls. Detta gör att man får "rätt"
face på inläggsnummer och URLer i ärendet också.
** Funktionen lyskom-set-face-scheme kan användas för att byta färg
och typsnittsschema.
......@@ -57,8 +63,6 @@ version att heta 1.0?
* Bugfixar
** Formatering av strängar sätter inte längre properties på padding.
** Filterhanteringen förbättrad. Vissa kanska ovanliga kombinationer av
tillstånd i klient och server kunde få filterevaluatorn att hänga.
Det problemet är åtgärdat.
......@@ -71,9 +75,11 @@ version att heta 1.0?
** Lista filter fungerar även i en skrivskyddad buffert.
** Formatering av strängar sätter inte längre properties på padding.
** KOMSERVER slås numera upp i kom-server-aliases
** Engelska strängarna uppdaterade.
** Flera engelska strängar korrigerade.
** lyskom-beep är mer bakåtkompatibel.
......@@ -81,7 +87,7 @@ version att heta 1.0?
har eliminerats..
* Välkända buggar som inte behöver rapporteras igen
* Välkända buggar som inte behöver rapporteras igen (och igen (och igen))
** Elispklienten hänger fortfarande ibland men vi vet inte varför. Det
är numera lite enklare att avbryta och några hängningar har
......@@ -106,3 +112,38 @@ version att heta 1.0?
** Komplettering av användare är långsamt. Den här buggen har inte så
hög prioritet.
Migrering från 0.38 till nyare versioner
----------------------------------------
Prioritera om möten med prioritet 0 till en högre prioritet. I
framtiden (och delvis redan nu) så kommer prioritet 0 att betyda
passivt medlemsskap (man läser inte mötet men servern minns vad man
har läst tidigare).
Vissa variabler skall ha nya värden. Följande variabler är av
speciellt intresse (se dokumentationen för respektive variabel i Ändra
variabler eller med C-h v):
kom-ding-on-personal-messages (sätt till siffra, antal pip)
kom-ding-on-group-messages (sätt till siffra, antal pip)
kom-ding-on-common-messages (sätt till siffra, antal pip)
LysKOM använder andra hookar än förr. Numera används i första hand
kom-login-hook, lyskom-after-load-hook och lyskom-mode-hook.
kom-login-hook lagras i servern och körs när en session loggar in.
lyskom-after-load-hook körs när lyskom.elc har laddats in i Emacs.
lyskom-mode-hook körs när man går in i lyskom-mode. Saker som
kom-do-when-starting och liknande finns inte längre. Om din LysKOM
inte beter sig som du förväntar vid inloggningen så kan det vara så
att du använder en hook som inte längre finns.
Om du har gjort egen färgsättning i elispklienten så fär du göra om.
Färger som definieras i .emacs kommer att skrivas över. Definiera i
stället om färgerna i lyskom-after-load-hook. Se dokumentationen av
kom-default-face-scheme och lyskom-face-schemes för mer information.
Hanteringen av färger kan nog ändras igen om vi kommer på ett
smidigare sätt att göra det.
......@@ -75,17 +75,18 @@ c - Interpret and insert an integer as a single character.
] - Exit subformat. This directive does not use an argument.
M - The argument must be a conf-stat or character string. The
directive inserts the name of the conference (or the character
string) and adds text properties as appropriate.
M - The argument must be a conf-stat, conf-no or character string.
This directive inserts the name of the conference or the character
string. If the argument is a conf-stat or integer, text properties
appropriate for conferences are added.
m - The argument must be a conf-stat or an integer. The directive
inserts the conference number or the integer in decimal format and
adds text properties as appropriate.
adds text properties as appropriate for conferences.
P - The argument must be a conf-stat or a character string. This
direcive works similarly to %M, but assums the conf-stat or string
represents a LysKOM user, not a regular conference.
direcive works similarly to %M, but assums the conf-stat, conf-no
or string represents a LysKOM user, not a regular conference.
p - The argument must be a conf-stat or integer. This directive works
similarly to %m, but assumes the conf-stat or integer representes
......@@ -118,13 +119,11 @@ The %[ direcive also accepts format-props structures as its (optional)
argument, but ignores the regular argument part of the structure, but
applies the text properties to the entire subformat result. Thus,
(lyskom-format-insert "%#1[From: %#2P]\n"
(lyskom-format-insert "%[%#1@From: %#2P]\n"
(make-format-props nil '(face blue))
pers-conf-stat)
would format the entire line blue. The same effect can be achieved by
using the %@ directive as the first directive in the subformat string.
would format the entire line blue.
2.3 Format Flags
......@@ -132,185 +131,5 @@ using the %@ directive as the first directive in the subformat string.
The M, m, P, p, r and n directives accept the : character as a flag.
If it is supplied, the regular text properties are not inserted.
3. FORMATTING FUNCTIONS
The functions used for string formatting can be divided into main
functions, auxiliary functions and related functions. Main functions
are those that are commonly called to format strings. Auxiliary
functions are those that are used by the main functions. Related
functions are those that accept the private data types of the string
formatting functions.
3.1 Main Functions
(lyskom-format FORMAT-STRING &rest ARGL)
Format arguments according to FORMAT-STRING and ARGL. This
function is similar to the elisp function format, but uses
LysKOM's extended formatting strings. Note that since this
function returns a string, text properties will be lost.
(lyskom-format-insert FORMAT-STRING &rest ARGL)
Format and insert a string at point according to FORMAT-STRING
and ARGL. The result of this function is similar to inserting
the result of lyskom-format, but also inserts text properties.
(lyskom-format-insert-before-prompt FORMAT-STRING &rest ARGL)
Same as lyskom-format-insert, but the text is inserted before
the LysKOM prompt, no matter where point is.
(insert-state STATE CONVERT-ISO)
Insert the format state STATE at point. If CONVERT-ISO is
non-nil and kom-emacs-knows-iso-8859-1 is nil the result
string will be converted to swascii before insertion. This
function calls lyskom-do-insert-before-prompt to do most of
the work.
(lyskom-insert-state-before-prompt STATE)
Insert the format state STATE before the prompt in the current
buffer. This function calls lyskom-do-insert-before-state to
do most of the work.
(lyskom-insert-state STATE)
Insert the format state STATE at point in the current
buffer. This function calls insert and lyskom-insert-props to
do most of the work.
(lyskom-do-format FORMAT-STRING &rest ARGL)
Generates and returns a format state according to
FORMAT-STRING and ARGL. This function is used by other
lyskom-format functions to create their results.
3.2 Auxiliary Functions
(lyskom-format-aux FORMAT-STATE)
Same as lyskom-do-format, but does less error checking and
requires a format state as its argument. lyskom-format-aux can
be, and is, called recursively.
(lyskom-format-aux-help FORMAT-STATE PAD-LENGTH ARG-NO
FORMAT-LETTER EQUALS-FLAG COLON-FLAG
PAD-LETTER)
From a parsed format directive, augment the format state. This
function is used exclusively by lyskom-format-aux. UTSL.
(lyskom-format-tweak-format-state FORMAT-STATE)
If the format state FORMAT-STATE has any unterminated property
bounds in the text property list, modify them to terminate at
the end of the current result. This function is what makes
subformat strings possible.
3.3 Related Functions
(lyskom-insert-props START PROPL)
Starting at START in the current buffer, insert the text
properties indicated in PROPL. PROPL is the text properties
part of a format state, described elsewhere.
(lyskom-do-insert-before-prompt STRING PROPL)
Insert the string STRING with the text properties in PROPL
before the prompt in the current buffer. PROPL should either
be NULL or the text property list from a format state.
4. FORMAT STATES
The extended string formatting is based on a format state. The format
state encodes information about the format string, the format
arguments, the format results and the text properties of the results.
Format states contain the following fields:
start - The position to start looking at the format string. This is
incremented successively as the format string is parsed.
argl - The format argument list. This is the argument list passed to
all format functions.
parts - Parts is a list of strings that together represent the result
of the formatting. For reasons of efficiency they are stored
in reverse order. For instance, a parts field of ("A" "BC"
"D") would represent a format result of "DBCA".
output-length - This is an integer that is equal to the total number
of characters that have been ouput to the parts list up to
now. It is used primarily for creating the text property
list.
propl - The text properties list. This is a list of elements of the
following format: (START END PROPERTIES). Start is the
starting position in the output of the properties. End is the
end position in the output of the properties. Properties is a
property list, identical to what is used for
add-text-properties.
Format states are manipulated using the following functions defined in
clienttypes.el.
(make-format-state FORMAT-STRING START ARGL PARTS OUTPUT-LENGTH PROPL)
Creates a new format state based on its arguments.
(format-state-p ARG)
Tests if ARG is a format state.
(format-state->format-string ARG)
Extracts the format string from the format state ARG
(set-format-stat->format-string ARG STR)
Sets the format string in state ARG to STR.
(format-state->start ARG)
Extracts the starting position of format state ARG.
(set-format-state->start ARG POS)
Set the starting point of format string parsing for the format
state ARG to POS.
(format-state->args ARG)
Returns the ARGL field of the format state ARG.
(set-format-state->args ARG ARGL)
Set the ARGL field of format state ARG to ARGL.
(format-state->args-length ARG)
Returns the length of the argl field of the format state ARG.
(format-state->parts ARG)
Returns the parts field of format state ARG.
(set-format-state->parts ARG OUTPUT-LIST)
Sets the parts field of format state ARG to OUTPUT-LIST.
(format-state->output-length ARG)
Returns the output-length field of format state ARG.
(set-format-state->output-length ARG LEN)
Sets the output-length field of format state ARG to LEN.
(format-state->propl ARG)
Returns the propl field of format state ARG.
(set-format-state->propl ARG PROPL)
Sets the propl field of format state ARG to PROPL.
All format directives accept the = character as a flag. Using this
flag ensures that the result will be truncated to the field width.
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment