Commit 4306f17e authored by Ulrik Haugen's avatar Ulrik Haugen
Browse files

upddaterat nyhetsfilen.

parent 68b5125f
......@@ -204,6 +204,11 @@
*** Det finns ytterligare några uppsättningar färger att välja mellan.
*** Utfyllnad med mellanslag av kommandon har förbättrats avsevärt.
*** Det är lättare att välja alternativ i menyn man får upp när man
trycker = på t.ex. inläggsnummer i inläggsbufferten.
** FAQ-hantering
......
2002-06-28 Ulrik Haugen <qha@lysator.liu.se>
* doc/NEWS-0.47: Updated to this point in ChangeLog in preparation
for release of 0.47-BETA-3 some time soon.
* lyskom-rest.el (lyskom-format-text-body): add text-properties
for unification if latin-unity is available.
(lyskom-unity-text): new function.
2002-06-26 David Byers <david.byers@swipnet.se>
* keyboard-menu.el: New file.
......@@ -26,8 +35,8 @@
2002-06-22 David Byers <david.byers@swipnet.se>
* doc/NEWS-0.47: Uppdaterad till denna punkt i ChangeLog infr
release av 0.47-BETA-3 ngon gng snart.
* doc/NEWS-0.47: Updated to this point in ChangeLog in preparation
for release of 0.47-BETA-3 some time soon.
* startup.el (lyskom): Renamed all proxy-* variables to
www-proxy-*. Changed open-network-stream to
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment