Commit 438be69d authored by David Kågedal's avatar David Kågedal
Browse files

Uppdaterade till min verklighet.

parent 7db276ab
......@@ -37,11 +37,26 @@ nu finns under namnet NEWS-0.42.
** Texter läsmarkeras nu efter att de har skrivits ut, istället för
före, som det var tidigare.
** Man kan nu ange utseende på faces i X-resurser. Följande rad i
~/.Xdefaults ger t.ex. en grå bakgrund på kom-first-line-face:
** Man kan nu ange utseende på faces i X-resurser, på samma sätt som
för Emacs vanliga faces. Följande rad i ~/.Xdefaults ger t.ex. en
grå bakgrund på kom-first-line-face:
Emacs.kom-first-line-face.attributeBackground: gray
** Kommandot kom-next-kom (bundet till n l) har ändrat sitt beteende.
+++ Hur? +++ och kommando kom-previous-kom (bundet till f l) är
nytt.
** När man gör "Status möte" kan man lista medlemslistan på ett mycket
snabbare sätt, utan att se hur många olästa medlemmarna har.
** Ny variabel: kom-follow-comments-outside-membership.
Om den är satt får man beteendet från 0.38 att man får läsa
kommentarer i möten man inte är med i.
** Kommandot "Sända meddelande" skriver ut vart meddelandet ska
skickas innan man får skriva meddelandet.
* Bugfixar
** Klienten scrollar in ner till slutet på bufferten i tid och otid.
......@@ -49,6 +64,15 @@ nu finns under namnet NEWS-0.42.
** Variabeln kom-text-properties respekteras bättre (om nu någon
skulle vilja sätta den till nil).
** Klienten kunde bli förvirrad och försöka logga in en som fel person
om man kopplade upp sig mot flera LysKOM-system.
** Nu sätts inte faces förrän man loggar in. Förut gjordes det när
lyskom.el laddades in, vilket var mindre flexibelt.
** Prefetchningen av texter fungerar bättre, vilket borde ge bättre
respons p.g.a. högre cacheträffrekvens.
** Vi har säkert infört några nya, skojiaga buggar.
* Välkända buggar som inte behöver rapporteras igen (och igen (och igen))
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment