Commit 46e16855 authored by David Kågedal's avatar David Kågedal
Browse files

No commit message

No commit message
parent 06792c9f
Checklista för att göra en ny release
=====================================
* Se till att NEWS-xx är uppdaterad.
* Se till att versionsnumret i Makefile är rätt
* Se till att allt är incheckat
* Se till att allt går att kompilera och köra. Även den engelska
versionen.
* Uppdatera revisionsnumret
$ cd elisp-client
$ cvs tag -r 43.0
* Bygg om
$ cd src
$ make clean
$ make
* Installera på Lysator och ftp
$ make install
* Ändra versionsnumret i Makefilen
......@@ -30,6 +30,7 @@ CLIENTVERSION = 0.42-beta
SHELL = /bin/sh
LISPDIR = /usr/gnu/share/emacs/site-lisp
FTPDIR = /usr/ftp/pub/lyskom/elisp-client
GENERIC-CLEAN = *~ *.o core
GENERIC-DIST-CLEAN = TAGS
......@@ -146,11 +147,6 @@ TAGS: $(HEADER-EL) $(PARTS-EL) $(SWEDISH-EL) $(ENGLISH-EL)
doc:
(cd ../doc ; $(MAKE) elisp-client elisp-client.txt ; )
install: installnodoc installdoc
installatlysator: lyskom.elc lyskom.el
cp lyskom.el lyskom.elc $(LISPDIR)
lyskom-$(CLIENTVERSION).elc: lyskom.elc
cp lyskom.elc lyskom-$(CLIENTVERSION).elc
......@@ -164,11 +160,15 @@ lyskom-$(CLIENTVERSION).el.gz: lyskom.el
lyskom-$(CLIENTVERSION).elc.gz: lyskom-$(CLIENTVERSION).elc
gzip -9 < lyskom-$(CLIENTVERSION).elc > lyskom-$(CLIENTVERSION).elc.gz
installatftp: lyskom-$(CLIENTVERSION).el.gz
mv lyskom-$(CLIENTVERSION).el.gz /usr/ftp/pub/lyskom/elisp-client
install: installatlysator installatftp installdoc
installatlysator: lyskom.elc lyskom.el
cp lyskom.el lyskom.elc $(LISPDIR)
.PHONY: installnodoc
installnodoc: installatlysator installatftp
installatftp: lyskom-$(CLIENTVERSION).el.gz english-lyskom-$(CLIENTVERSION).el.gz
mv lyskom-$(CLIENTVERSION).el.gz $(FTPDIR)
mv english-lyskom-$(CLIENTVERSION).el.gz $(FTPDIR)
cp ../doc/NEWS-$(CLIENTVERSION) $(FTPDIR)
# This is now the responsability of the Makefile in the doc-dir.
installdoc: doc
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment