Commit 48f3c345 authored by David Kågedal's avatar David Kågedal
Browse files

Fixade buggen som gjorde att den hängde på inlägg med långa rader.

parent 39a9da2b
...@@ -8,6 +8,9 @@ ett par nya finesser. ...@@ -8,6 +8,9 @@ ett par nya finesser.
* Fitjurs och förbättringar * Fitjurs och förbättringar
** Allting går fortare, på grund av lite intelligentare
parser. Inloggningsfasen går t.ex. ungefär tre gånger så fort.
** Innehållet i bufferten scrollas mer kontinuerligt allteftersom ** Innehållet i bufferten scrollas mer kontinuerligt allteftersom
utmatning kommer. Tidigare scrollade den bara när man fick en utmatning kommer. Tidigare scrollade den bara när man fick en
prompt. Med det nyare beteendet är det lättare att se att något prompt. Med det nyare beteendet är det lättare att se att något
......
Sun Apr 28 04:01:34 1996 David Kgedal <davidk@lysator.liu.se>
* parse.el (lyskom-parse-unparsed): Flyttade terstartning av
strngar...
* lyskom-rest.el (lyskom-filter): ...hit
Sat Apr 27 02:48:51 1996 David Kgedal <davidk@lysator.liu.se> Sat Apr 27 02:48:51 1996 David Kgedal <davidk@lysator.liu.se>
* commands1.el (kom-send-letter): Ta bort confstatet ur cachen. * commands1.el (kom-send-letter): Ta bort confstatet ur cachen.
......
...@@ -4,7 +4,7 @@ Att g ...@@ -4,7 +4,7 @@ Att g
Buggar Buggar
Om ett namn som fylls i i efterhand gör att raden blir för lång, Om ett namn som fylls i i efterhand gör att raden blir för lång,
så scrollar klienten fel ibland. så scrollar inte klienten trots att den ibland borde.
åm -> lä -> åh --- Sen får man läsa markerade iaf. (FIXAT?) åm -> lä -> åh --- Sen får man läsa markerade iaf. (FIXAT?)
......
No preview for this file type
...@@ -819,31 +819,27 @@ functions and variables that are connected with the lyskom-buffer." ...@@ -819,31 +819,27 @@ functions and variables that are connected with the lyskom-buffer."
(message "")))) (message ""))))
(lyskom-save-excursion (lyskom-save-excursion
(set-buffer lyskom-unparsed-buffer) (set-buffer lyskom-unparsed-buffer)
(if (and (> lyskom-string-bytes-missing 0) (setq lyskom-string-bytes-missing 0)
(< (length output) lyskom-string-bytes-missing)) (while (not (zerop (1- (point-max)))) ;Parse while replies.
(setq lyskom-string-bytes-missing (let* ((lyskom-parse-pos 1)
(- lyskom-string-bytes-missing (length output))) (key (lyskom-parse-nonwhite-char)))
(setq lyskom-string-bytes-missing 0) (condition-case err
(while (not (zerop (1- (point-max)))) ;Parse while replies. (let ((inhibit-quit nil))
(let* ((lyskom-parse-pos 1) (cond
(key (lyskom-parse-nonwhite-char))) ((eq key ?=) ;The call succeeded.
(condition-case err (lyskom-parse-success (lyskom-parse-num) lyskom-buffer))
(let ((inhibit-quit nil)) ((eq key ?%) ;The call was not successful.
(cond (lyskom-parse-error (lyskom-parse-num) lyskom-buffer))
((eq key ?=) ;The call succeeded. ((eq key ?:) ;An asynchronous message.
(lyskom-parse-success (lyskom-parse-num) lyskom-buffer)) (lyskom-parse-async (lyskom-parse-num) lyskom-buffer)))
((eq key ?%) ;The call was not successful. (delete-region (point-min) lyskom-parse-pos))
(lyskom-parse-error (lyskom-parse-num) lyskom-buffer)) ;; One reply is now parsed.
((eq key ?:) ;An asynchronous message. (lyskom-protocol-error
(lyskom-parse-async (lyskom-parse-num) lyskom-buffer))) (delete-region (point-min) (1+ lyskom-parse-pos))
(delete-region (point-min) lyskom-parse-pos)) (signal 'lyskom-protocol-error err)))
;; One reply is now parsed. (goto-char (point-min))
(lyskom-protocol-error (while (looking-at "[ \t\n\r]")
(delete-region (point-min) (1+ lyskom-parse-pos)) (delete-char 1))
(signal 'lyskom-protocol-error err))) )))
(goto-char (point-min))
(while (looking-at "[ \t\n\r]")
(delete-char 1))
))))
(store-match-data match-data))) (store-match-data match-data)))
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment