Commit 4a9642b0 authored by Linus Tolke's avatar Linus Tolke
Browse files

Ny version av elisp-faq.

parent 704b872d
-*- swedish-iso -*-
OSF Ofta ställda frågor för elispklienten.
OSF Ofta ställda frågor för elispklienten. Version 2.0.
Författare: Linus Tolke
Inspirationskälla: Lyskom, Lyskom frågor (&) svar; Elispklienten.
......@@ -12,6 +12,8 @@ a1: Vad
a2: Vad är elispklienten?
a3: Var finns den att hitta?
a4: Vad finns det för typ av dokumentation?
a5: Var hittar jag protokoll-specen för lyskomprotokollet.
a6: Vem är Guran?
Konfigurering:
c1: Varför står det att vissa Läser, Väntar, Återser?
......@@ -24,21 +26,26 @@ d1: Kan jag f
d2: Kan jag få saker att hända automatiskt när jag loggat in?
d3: Hur kan jag sätta vilka default-promptar jag skall få när jag har
läst ut allt.
d4: Hur gör man för att ändra variabler i lyskom?
Vid editering:
e1: Kan jag få saker att hända automatiskt när jag börjar skriva en
: kommentar?
e2: Hur gör jag för att binda speciella tangenter för att skriva en
kommentar?
e3: Jag får upp en tom buffert och ett pip när jag skall till att
editera. Vad har jag gjort för fel?
f1: Hur gör jag för att behålla lyskom-bufferten på skärmen medan jag
skriver en kommentar, ett inlägg eller ett brev?
Möten:
g1: Hur gör man för att ändra typen på ett möte?
g2: Hur ändrar man hur många dagar artiklar i ett visst möte sparas?
Frågor om inlägg:
i1: Hur anger man För kännedomsmottagare?
i2: Hur flyttar man inlägg?
Konstigheter:
k1: Varför tar det så lång tid att logga in?
......@@ -69,6 +76,7 @@ s1: Kan jag
Systemet:
t1: Hur och till vem skickar jag buggrapporter?
t2: Varför sparas databasen så ofta?
Maskinspecifika saker:
u1: Varför kan jag inte köra elisplienten på en dec-station.
......@@ -118,6 +126,17 @@ den g
antingen som info-fil: elisp-client-0.34.6.info eller som ren textfil
elisp-client-0.34.6.txt från samma dir som du hämtar klienten.
a5: Var hittar jag protokoll-specen för lyskomprotokollet.
Protokollspecen kan du hämta med anonym ftp från lysator:
host: ftp.lysator.liu.se
dir: /pub/lyskom/
filnamn: prot-A.txt
a6: Vem är Guran?
Fantomens vän, bandarernas hövding.
Konfigurering: (Om du inte förstår beskrivningarna av hur du skall
göra olika saker så skall du inte göra dem.)
......@@ -171,6 +190,19 @@ Default
Se tiden.
Läs dokumentationen för kom-do-when-done.
d4: Hur gör man för att ändra variabler i lyskom?
Vissa variabler lagras i din user-area i LysKOM-servern. Det är de som
finns listade i variabelerna lyskom-elisp-variables,
lyskom-global-boolean-variables och lyskom-global-non-boolean-variables.
Du kan ändra dessa och andra kom-variabler mha. kommandot Ändra
variabler. När du ger kommandot Ändra variabler kommer en speciell
buffert upp. Den fungerar precis som emacs *List Options* buffert
förutom när du trycker C-c C-c. Då sparar den nämligen dina variabler
i servern.
Ändra aldrig på variablerna lyskom-global-*-variables! Om de är fel så
är det en bugg i klienten.
Vid editering:
e1: Kan jag få saker att hända automatiskt när jag börjar skriva en
......@@ -191,6 +223,13 @@ lyskom-edit-mode-mode-hook som k
görs.
e3: Jag får upp en tom buffert och ett pip när jag skall till att
editera. Vad har jag gjort för fel?
Din lyskom-edit-mode-mode-hook har evaluerat ett lisp-uttryck som har
misslyckats. Kolla vad den försöker göra och fixa så att den inte
misslyckas.
f1: Hur gör jag för att behålla lyskom-bufferten på skärmen medan jag
skriver en kommentar, ett inlägg eller ett brev?
......@@ -206,6 +245,9 @@ g1: Hur g
Det gör du inte med elisp-klienten.
g2: Hur ändrar man hur många dagar artiklar i ett visst möte sparas?
Använd kommandot ändra livslängd.
Frågor om inlägg:
i1: Hur anger man För kännedomsmottagare?
......@@ -213,6 +255,13 @@ i1: Hur anger man F
Det finns inte någon sådan möjlighet. Använd Mottagare eller Extra
kopiemottagare:
i2: Hur flyttar man inlägg?
Det finns ingen sådan möjlighet. Använd kommandona Addera mottagare
eller Addera extra kopiemottagare resp. Subtrahera mottagare för vart
och ett av inläggen du vill flytta. Om du vill skriva kommandona
Flytta inlägg, eller flytta kommentarsträd så får du.
Konstigheter:
k1: Varför tar det så lång tid att logga in?
......@@ -330,6 +379,20 @@ Ifall buggen
- Skicka in denna nya bufferten istället. Den kan innehålla lite mer
information.
t2: Varför sparas databasen så ofta?
Ursprungligen sparade servern allting på en gång. Den sade, jag sparar
nu och sedan sparade den om hela databasen (vilket tog flera minuter).
Detta skrev ceder om så att den istället sparar efter han, dvs den kan
ta emot anrop och svara på dem samtidigt som den sparar.
Att du får ett "Nu sparar jag" meddelande är att den antingen börjar
spara eller slutar spara. Det är då den gör de saker i samband med
sparandet som den inte kan göra medan den svarar på andra anrop
(markera vilken data som den i värsta fall måste ha 2 kopior av ända
tills den har sparat klart, resp slänga den data den har haft 2 kopior
av.) Själva sparandet kan sedan mycket väl ta mer än en kvart.
Maskinspecifika saker:
u1: Varför kan jag inte köra elisplienten på en dec-station.
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment