Commit 4b836b69 authored by David Kågedal's avatar David Kågedal
Browse files

No commit message

No commit message
parent b826d41d
Thu Jul 25 03:01:52 1996 David Kgedal <davidk@lysator.liu.se>
* review.el (kom-review-last-normally-read): Bytte reverse mot
nreverse.
* vars.el.in (kom-bury-buffers): Ny variabel
(lyskom-elisp-variables): La till den.
* commands2.el (lyskom-update-lyskom-buffer-list): Kommenterade
bort.
(kom-next-kom, kom-previous-kom): Skrev om.
* startup.el (lyskom-clear-vars): Gjorde
lyskom-normally-read-texts lokal. Lgg till lysikom-buffer till
lyskom-buffer-list.
Tue Jul 23 11:28:29 1996 David Byers <davby@sen2.ida.liu.se>
* edit-text.el (lyskom-edit-send-check-recipients): Skrev om till
......
......@@ -3,6 +3,8 @@ Att g
Buggar
Endast gör fel ibland.
Completion-koden är ivägen när man vill skapa nya personer. [Nåja,
inte så mycket. Det är bara att man inte får skapa namn som är
prefix till existerande namn]
......@@ -10,31 +12,22 @@ Buggar
Om man läser ett inlägg som har en fotnot (t ex 1449843) och vill
spara det på fil, så blir det bara fotnoten som sparas. Man vill
nog spara minst själva huvudinlägget, och nog också fotnoterna
samtidigt. Dvs när jag läst 1449843 och 1449847 dykt upp
automatiskt och väljer "Spara text (på fil)" så vill jag spara
båda dessa inläggen.
Jag har satt kom-show-footnotes-immediately till nil. Det verkar
som man inte får läsa fotnötter först då, t ex fick jag läsa
1443562 (en vanlig kommentar) och trädet under det innan jag fig
läsa 1443602 (en fotnot till 1443554. Det är inte första gången
det händer.
samtidigt.
Om ett namn som fylls i i efterhand gör att raden blir för lång,
så scrollar klienten ibland trots att den inte borde.
så scrollar klienten ibland trots att den inte borde. [Troligen
fixat]
sentinelmeddelanden i ikoniferade frames buggar. Prova att kasta
ut en session i ett ikonifierat fönster. Eller kanske till och med
bara i en gömd buffert. (HEISENBUG?)
text 1306568
text 1306568 [omöjligt att spåra]
kom-review-tree på en text med fotnoter visar fotnoterna på en
gång. Är det en bug?
Fotnoter som visas på en gång filtreras inte.
Det har hänt att call-info har blivit nil i lyskom-parse-error.
Fotnoter som visas på en gång filtreras inte. [verkar fixat]
lyskom-add-membership gör membership-listan sorterad, vilket inte
prefetch-koden är gjord för. Alltså borde det kunna bli problem
......@@ -46,15 +39,10 @@ Buggar
Allmänna förbättringar
Återse igen (kom-review-last-normally-read) borde kanske använda
buffertlokala variabler för vilket inlägg som är det senaste man
har läst, så man kan återse det senaste i det KOM man är i.
Inför en membership-cache.
Skriv inte ut stora fonoter på en gång.
Definiera faces när man startar klienten istället för när den
laddas.
Inläggsnumren borde vara mer kontextkänsliga. Om man klickar på
ett inläggs eget nummer, alltså det som står precis innan datumet
och det som står inom parentesen precis efter inläggstexten, så
......@@ -83,6 +71,19 @@ Allm
Fixade saker
Jag har satt kom-show-footnotes-immediately till nil. Det verkar
som man inte får läsa fotnötter först då, t ex fick jag läsa
1443562 (en vanlig kommentar) och trädet under det innan jag fig
läsa 1443602 (en fotnot till 1443554. Det är inte första gången
det händer.
Återse igen (kom-review-last-normally-read) borde kanske använda
buffertlokala variabler för vilket inlägg som är det senaste man
har läst, så man kan återse det senaste i det KOM man är i.
Definiera faces när man startar klienten istället för när den
laddas.
Completion bryr sig inte om MUSTMATCH-parametern. (FIXAT)
Om KOMNAME är satt till "" så kommer completionkoden att försöka
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment