Commit 4ba58ea8 authored by David Byers's avatar David Byers
Browse files

Bugfixar och annat

parent bb056fcd
Tue Jul 15 10:56:50 1997 David Byers <davby@ida.liu.se>
* vars.el.in (lyskom-line-start-chars): Stt till nil.
* lyskom-rest.el (lyskom-line-start-chars): Stt vrdet hr.
* edit-text.el (lyskom-edit-get-commented): Skicka med
edit-fnstret till thendo.
(lyskom-edit-show-commented): Bibehll valt fnster.
(lyskom-edit-insert-commented): Ta emot ett till argument.
* vars.el.in (kom-print-number-of-unread-on-entrance): rv
variabeln.
(kom-show-author-at-end): Dito.
(kom-dashed-lines): Dito.
(kom-reading-puts-comments-in-pointers-last): Dito.
Mon Jul 14 11:24:09 1997 David Byers <davby@ida.liu.se>
* lyskom-rest.el (lyskom-fill-message): Klara att fill-column inte
r ett heltal.
* command.el (lyskom-read-extended-command): Visa prefixargumentet
(om det finns.)
(kom-extended-command): Skicka prefixargument till
lyskom-read-extended-command.
* commands1.el (kom-list-clients): Anvnd
dynamic-session-info. Prefix gr att man fr osynliga anvndare.
* lyskom-rest.el (forward-text): Stt paragraph-ignore-fill-prefix
till t.
(backward-text): Dito.
* commands1.el (kom-list-clients): Skriv ut total-users istf
total-visible-users.
* lyskom-rest.el (lyskom-fill-message): Bindestreck och plus kan
ocks inleda stycken.
* vars.el.in (lyskom-line-start-chars): Definiera frn
lyskom-line-start-chars-string.
(lyskom-line-start-chars-string): Ny variabel.
(kom-dont-read-saved-variables): Ls inte lyskom-login-hook frn
servern.
* english-strings.el,swedish-strings.el (lyskom-message): Minde
whitespace efter terse hur mnga etc.
* lyskom-rest.el (lyskom-fill-message): Nu bryter vi tvradare med
nollskild konstant radlngdsskillnad.
(lyskom-minimum-triagle-size): Ny variabel.
(lyskom-fill-message): Massera fill-column lite snyggare.
* edit-text.el (lyskom-edit-send): Kr anvndarhookar efter att ha
kollat rende osv.
* swedish-strings.el,english-strings.el (lyskom-edit-mode-map):
Bind mouse-2 till kom-button-click-or-yank.
* lyskom-buttons.el (kom-button-click-or-yank): Ny funktion.
(kom-button-click): Lade till do-default-argumentet.
* option-edit.el: Lgg till kom-show-namedays.
* vars.el.in (kom-show-namedays): Stt defaultvrdet till nil och
spara i servern.
* prioritize.el (lyskom-prioritize-current-entry): Hantera att
markren inte str i brjan av raden.
(kom-prioritize-select): Flytta inte markren nr man markerar.
* swedish-strings.el,english-strings.el (lyskom-message): I
priority-q skriv ut vad prioritet noll betyder.
(lyskom-sv-prioritize-mode-map): Bind kom-next-link och
kom-previous-link.
* commands1.el (lyskom-try-add-member): Tillt att man explicit
anger prioritet noll.
Sun Jul 13 12:06:20 1997 David Byers <davby@ida.liu.se>
* menus.el (lyskom-do-popup-menu): Frsk inte anropa nil.
* view-mode.el: Flyttade om lite i filen s att keymappen
definieras innan moden.
(lyskom-view-base-mode): Fifflade s att det fungerar ven om
view-mode r en minor mode och det inte finns en view-major-mode.
* compatibility.el (lyskom-gnu-keysym): Fixade en typo.
(lyskom-xemacs-keysym): Dito.
(lyskom-keysym): Skrev om s den fungerar i Gnu Emacs.
* option-edit.el (kom-customize): D inte bara fr att
kom-active-face inte finns.
(lyskom-create-widget): Stt menu-tag.
(lyskom-make-menu-tag): Ny funktion.
* check-strings.el (lcs-dont-check-ending-categories): Ny
variabel.
(lcs-check-strings): Kontrollera att strngar avslutas p samma
stt. Radbrytningar, punkt, kolon, frgetecken mm skall vara lika
i alla sprk.
(lcs-match-endings): Ny variabel.
(lcs-check-string-ending): Ny funktion.
* english-strings.el,swedish-strings.el: Synkroniserade, fixade
icke-matchande avslutningar.
* Makefile, distribution-Makefile (SOURCES): Lade till
view-mode.el.
* swedish-strings.el (lyskom-message): Lade till
more-than-one-root och more-than-one-root-review.
* review.el (kom-find-root-review): Varna om det finns mer n ett
urinlgg.
(kom-find-root): Visa alla urinlgg.
* vars.el.in (kom-show-namedays): Lade till kom-show-namedays.
* commands1.el (kom-display-time): Visa namnsdagar enbart om
kom-show-nameday r satt.
* option-edit.el (lyskom-create-widget): Lgg till help-echo
(lyskom-create-widget): Dito.
(lyskom-widget-help-format-handler): Hantera nytt argsformat.
(lyskom-widget-help-action): Dito, byt ut help-echo.
(lyskom-custom-variables): Lade till help-echo p ngra variabler.
(lyskom-url-viewer-widget): Lade till help-echo
(lyskom-ding-widget): Dito
(lyskom-name): Dito.
(lyskom-command): Dito.
* macros.el: Require custom och widget fr att undvika fel pga att
man har autoloads definierade fr en massa andra
widget-funktioner.
......
......@@ -39,7 +39,8 @@
CLIENTVERSION = 0.45-beta
DOCFILES=NEWS-0.45 MIGRATION-0.44-0.45
FTPDIR = /usr/ftp/pub/lyskom/elisp-client
FTPDIR=/home/davby/www-pub
#FTPDIR = /usr/ftp/pub/lyskom/elisp-client
LISPDIR = /usr/gnu/share/emacs/site-lisp
LANGUAGES = swedish english
......@@ -66,6 +67,7 @@ SOURCES = $(LANGUAGE-EL) \
command.el \
parse.el \
cache.el \
view-mode.el \
commands1.el \
commands2.el \
review.el \
......@@ -151,6 +153,7 @@ release: $(HEADER) $(SOURCES) $(DISTSRC) $(MISC)
for i in $(DOCFILES) ; do \
cp ../doc/$$i lyskom-$(CLIENTVERSION)/$$i ; \
done
chmod -R u+rw,g+r,o+r lyskom-$(CLIENTVERSION)
tar cvf lyskom-$(CLIENTVERSION).tar lyskom-$(CLIENTVERSION)
gzip -9 lyskom-$(CLIENTVERSION).tar
cp lyskom-$(CLIENTVERSION).tar.gz $(FTPDIR)
......
......@@ -14,6 +14,10 @@
(require 'lyskom)
(defvar lcs-dont-check-ending-categories '(lyskom-command)
"String categories where ending mismatches are OK.")
(defvar lcs-message-buffer "*LysKOM string check*")
(defun lyskom-check-strings ()
......@@ -57,9 +61,15 @@ STRINGS is a list of (language . string)."
(str (cdr (car strings)))
(flist (lcs-check-string category name lang str)))
(if (listp format-list)
(progn
(or (lcs-check-format-string format-list flist)
(lcs-message nil "(%s:%s) Format mismatch\n %S\n %S"
category name first-str str))
(and
(not (memq category lcs-dont-check-ending-categories))
(or (lcs-check-string-ending first-str str)
(lcs-message nil "(%s:%s) Ending mismatch\n %S\n %S"
category name first-str str))))
(setq format-list flist
first-str str))
......@@ -96,6 +106,26 @@ STRING is the string."
result))
(defconst lcs-match-endings
'("\\." "\\?" ":" "!" "\\.\n" "\\?\n" ":\n" "!\n" "\n" ")" ")\n"
"\\? +" ": +" "\\? +\n" ": +\n")
"String endings that should be identical in various languages.")
(defun lcs-check-string-ending (template str)
(cond ((or (not (stringp template))
(not (stringp str))) t)
(t (let ((result
(mapcar
(function
(lambda (x)
(let ((pat (concat "\\`\\(.\\|\n\\)*" x "\\'")))
(eq (string-match pat template)
(string-match pat str)))))
lcs-match-endings)))
(cond ((memq nil result) nil)
(t t))))))
(defun lcs-check-format-string (template flist)
"Match the formatters in TEMPLATE to those in FLIST."
(let* ((result t))
......
......@@ -100,12 +100,12 @@
(defun kom-extended-command ()
"Read a LysKOM function name and call the function."
(interactive)
(let ((fnc (lyskom-read-extended-command)))
(let ((fnc (lyskom-read-extended-command current-prefix-arg)))
(cond
(fnc (call-interactively fnc))
(t (kom-next-command)))) )
(defun lyskom-read-extended-command ()
(defun lyskom-read-extended-command (&optional prefix-arg)
"Reads and returns a command"
(let* ((completion-ignore-case t)
(minibuffer-setup-hook minibuffer-setup-hook)
......@@ -113,7 +113,20 @@
(cons (cdr pair) (car pair))))
(lyskom-get-strings lyskom-commands
'lyskom-command)))
(name nil))
(name nil)
(prefix-text
(cond ((eq prefix-arg '-) "- ")
((equal prefix-arg '(4)) "C-u ")
((integerp prefix-arg)
(format "%d " prefix-arg))
((and (consp prefix-arg)
(integerp (car prefix-arg)))
(format "%d " (car prefix-arg)))
(t nil)))
(prompt (if prefix-text
(concat prefix-text (lyskom-get-string 'extended-command))
(lyskom-get-string 'extended-command))))
;; (add-hook 'minibuffer-setup-hook
;; (function
;; (lambda ()
......@@ -122,7 +135,7 @@
;; (aset table ?\} 345)
;; (set-case-table table)))))
(lyskom-with-lyskom-minibuffer
(setq name (completing-read (lyskom-get-string 'extended-command)
(setq name (completing-read prompt
alternatives
;; lyskom-is-administrator is buffer-local and
;; must be evalled before the call to
......
......@@ -348,7 +348,7 @@ Returns t if it was possible, otherwise nil."
(> kom-membership-default-priority 0))
kom-membership-default-priority
(lyskom-read-num-range
1 255 (lyskom-get-string 'priority-q)))))
0 255 (lyskom-get-string 'priority-q)))))
(where
(if (/= lyskom-pers-no (conf-stat->conf-no pers-conf-stat))
1 ; When adding someone else
......@@ -1536,8 +1536,10 @@ If MARK-NO == 0, review all marked texts."
(time->sec time))))
(error nil))))))
lyskom-times)
;;;
;;; +++ FIXME specialhack för svenska. Borde det generaliseras?
(when (eq lyskom-language 'sv)
;;;
(when (and (eq lyskom-language 'sv) kom-show-namedays)
(let ((tmp (lyskom-nameday time)))
(when tmp
(lyskom-insert "\n")
......@@ -2146,19 +2148,22 @@ Uses Protocol A version 9 calls"
;;; =====================================================================
;;; Lista klienter - List clients
;;; Author: David Kågedal
;;; Modified: Daivd Byers
(def-kom-command kom-list-clients ()
(def-kom-command kom-list-clients (prefix)
"Display a list of all connected users."
(interactive)
(let* ((who-info-list (blocking-do 'who-is-on))
(interactive "P")
(let* ((want-invisible (if prefix t nil))
(who-info-list (blocking-do 'who-is-on-dynamic t want-invisible nil))
(who-list (sort (listify-vector who-info-list)
(function (lambda (who1 who2)
(< (who-info->connection who1)
(who-info->connection who2))))))
(function
(lambda (who1 who2)
(< (dynamic-session-info->session who1)
(dynamic-session-info->session who2))))))
(total-users (length who-list))
(s-width (1+ (length (int-to-string
(who-info->connection
(dynamic-session-info->session
(nth (1- total-users) who-list))))))
(format-string (lyskom-info-line-format-string
s-width "P" (if kom-deferred-printing "D" "s"))))
......@@ -2171,34 +2176,36 @@ Uses Protocol A version 9 calls"
(while who-list
(let* ((who-info (car who-list))
(session-no (int-to-string (who-info->connection who-info)))
(session-no (int-to-string (dynamic-session-info->session who-info)))
(my-session (if (= lyskom-session-no
(who-info->connection who-info))
(dynamic-session-info->session who-info))
"*"
" "))
(client (if kom-deferred-printing
(lyskom-create-defer-info
'get-client-name
(who-info->connection who-info)
(dynamic-session-info->session who-info)
'lyskom-deferred-client-1
nil nil nil ; Filled in later
(who-info->connection who-info))
(dynamic-session-info->session who-info))
(blocking-do-multiple
((name (get-client-name
(who-info->connection who-info)))
(dynamic-session-info->session who-info)))
(version (get-client-version
(who-info->connection who-info))))
(dynamic-session-info->session who-info))))
(concat name " " version)))))
(lyskom-format-insert
format-string
(concat session-no my-session)
(who-info->pers-no who-info)
(dynamic-session-info->person who-info)
client))
(setq who-list (cdr who-list)))
(lyskom-insert (concat (make-string (- (lyskom-window-width) 2) ?-)
"\n"))
(lyskom-insert (lyskom-format 'total-visible-users total-users))))
(lyskom-insert (lyskom-format (if want-invisible
'total-users
'total-visible-users) total-users))))
(defun lyskom-deferred-client-1 (name defer-info)
......
......@@ -179,13 +179,13 @@ of the lyskom-provide-* functions instead."
(down-mouse-3 . (button3))
( . aring)
( . Aring)
( . adiearesis)
( . Adiearesis)))
( . adiaeresis)
( . Adiaeresis)))
(defconst lyskom-gnu-keysym
'(( . ?\)
( . ?\)
( . ?\)
( . ?\)
( . ?\)
( . ?\)
( . ?\)))
......@@ -197,10 +197,12 @@ of the lyskom-provide-* functions instead."
(defun lyskom-keysym (sym)
"Look up the proper symbol to bind sym to"
(or (cdr (assq sym (lyskom-xemacs-or-gnu lyskom-xemacs-keysym
lyskom-gnu-keysym)))
sym))
(lyskom-xemacs-or-gnu (or (cdr (assq sym lyskom-xemacs-keysym)) sym)
(or (cdr (assq sym lyskom-gnu-keysym))
(let ((name (symbol-name sym)))
(and (= (length name) 1)
(elt name 0)))
sym)))
;;; ============================================================
;;; Text property and extents stuff
......
......@@ -45,7 +45,7 @@ LANGUAGES=swedish english
RM=/bin/rm -f
SHELL=/bin/sh
LANGUAGE-EL=$(LANGUAGES:%=%-strings.el)
LANGUAGE-EL=$(LANGUAGES:=-strings.el)
EMACS-BATCH=$(EMACS) -batch
SOURCES = $(LANGUAGE-EL) \
komtypes.el \
......@@ -61,6 +61,7 @@ SOURCES = $(LANGUAGE-EL) \
command.el \
parse.el \
cache.el \
view-mode.el \
commands1.el \
commands2.el \
review.el \
......
......@@ -302,19 +302,13 @@ Commands:
(setq headers (lyskom-edit-parse-headers)
misc-list (apply 'lyskom-create-misc-list (cdr headers))
subject (car headers)))
;;
;; Run user hooks
;; ####: ++++: FIXME: We should quit more graciously.
(if (not (run-hook-with-args-until-failure
'lyskom-send-text-hook))
(signal 'lyskom-edit-text-abort nil))
;;
;; Check that there is a subject
;;
(if (string= subject "")
(if (or (null subject)
(string= subject ""))
(let ((old (point)))
(goto-char (point-min))
(re-search-forward (lyskom-get-string 'header-subject)
......@@ -335,6 +329,14 @@ Commands:
(cdr (nconc headers
extra-headers))))))
;;
;; Run user hooks
;; ####: ++++: FIXME: We should quit more graciously.
(if (not (run-hook-with-args-until-failure
'lyskom-send-text-hook))
(signal 'lyskom-edit-text-abort nil))
;;
;; Transform the message text
;;
......@@ -347,6 +349,13 @@ Commands:
(setq mode-name "LysKOM sending")
(save-excursion
(let ((full-message
(cond ((and lyskom-allow-missing-subject
(null subject)
(not (string-match ".*\n" message)))
message)
(t (concat (or subject "") "\n" message)))))
(set-buffer lyskom-buffer)
;; Don't change the prompt if we won't see our own text
(if kom-created-texts-are-read
......@@ -356,9 +365,9 @@ Commands:
(funcall send-function
'sending
'lyskom-create-text-handler
(concat subject "\n" message)
full-message
misc-list
buffer)))
buffer))))
(lyskom-undisplay-buffer)
(goto-char (point-max))))
;;
......@@ -732,6 +741,7 @@ text is a member of some recipient of this text."
(let ((p (point)))
(save-excursion
(let* ((buffer (current-buffer))
(window (selected-window))
(headers (condition-case nil
(cdr (lyskom-edit-parse-headers))
(lyskom-edit-error nil))) ; Ignore these errors
......@@ -746,7 +756,7 @@ text is a member of some recipient of this text."
(no
(goto-char p)
(set-buffer lyskom-buffer)
(initiate-get-text 'edit thendo no buffer)
(initiate-get-text 'edit thendo no buffer window)
(set-buffer buffer))
(t
(lyskom-message "%s" (lyskom-get-string 'no-such-text-m))))))
......@@ -834,7 +844,7 @@ and the rest is a list (HEADER DATA HEADER DATA ...), where HEADER is
either 'recpt, 'cc-recpt, 'comm-to or 'footn-to. This is to make it
easy to use the result in a call to `lyskom-create-misc-list'."
(goto-char (point-min))
(let ((result (cons "" nil))) ; The car will be replaced by
(let ((result (cons nil nil))) ; The car will be replaced by
; the real subject
(save-restriction
;; Narrow to headers
......@@ -952,7 +962,7 @@ Point must be located on the line where the subject is."
(kill-buffer edit-buffer))))
(defun lyskom-edit-show-commented (text editing-buffer)
(defun lyskom-edit-show-commented (text editing-buffer window)
"Handles the TEXT from the return of the call of the text.
The EDITING-BUFFER is the buffer the editing is done in. If this buffer is
not displayed nothing is done. If displayed then this buffer is chosen then
......@@ -961,17 +971,19 @@ the with-output-to-temp-buffer command is issued to make them both apear."
(get-buffer-window editing-buffer)
(progn
(set-buffer editing-buffer)
(select-window window)
(let ((buf (lyskom-get-buffer-create 'view-commented "*Commented*"))
(kom-deferred-printing nil))
(save-selected-window
(lyskom-display-buffer buf)
(save-excursion (set-buffer buf)
(erase-buffer)
(lyskom-view-text (text->text-no text))
(set-buffer-modified-p nil)
(lyskom-view-mode))))))
(lyskom-view-mode)))))))
(defun lyskom-edit-insert-commented (text editing-buffer)
(defun lyskom-edit-insert-commented (text editing-buffer window)
"Handles the TEXT from the return of the call of the text.
The text is inserted in the buffer with '>' first on each line."
(if text
......
......@@ -69,7 +69,7 @@
(define-key lyskom-en-edit-mode-map "\C-c?" 'lyskom-help)
(define-key lyskom-en-edit-mode-map "\C-cr" 'lyskom-en-edit-review-prefix)
(define-key lyskom-en-edit-mode-map "\C-ci" 'lyskom-en-edit-insert-prefix)
(define-key lyskom-en-edit-mode-map (lyskom-keys [mouse-2]) 'kom-button-click)
(define-key lyskom-en-edit-mode-map (lyskom-keys [mouse-2]) 'kom-button-click-or-yank)
(define-key lyskom-en-edit-mode-map (lyskom-keys [down-mouse-3]) 'kom-popup-menu)
(define-key lyskom-en-edit-mode-map [mouse-3] 'kom-mouse-null)
(define-key lyskom-en-edit-mode-map "\C-c*" 'kom-button-press)
......@@ -134,7 +134,7 @@
(connection-done . "Connection established. Server version is %#1s.\n\n")
(what-is-your-name . "What is your name? ")
(password . "Your Password? ")
(wrong-password . "Incorrect password\n")
(wrong-password . "Incorrect password.\n")
(are-logged-in . "You have entered LysKOM. Please wait...\n")
(you-have-motd . "\nYou have a note on your door:\n\n")
(lyskom-motd-was-garbed . "\nThe login message does not exist!
......@@ -155,7 +155,8 @@ anybody can read it. Only passwords are encrypted.
If you ar uncertain about how to use LysKOM, you can retrieve a manual by
anonymous ftp to ftp.lysator.liu.se. Ask your system administrator for help
on how to do this.")
on how to do this.
")
(is-name-correct . "Is the name %#1s correct? ")
(personal-password . "Enter a personal password: ")
......@@ -217,10 +218,10 @@ Be ashamed of being You! You have a very good reason.\n\n")
(you-could-not-delete . "%#1M can't be deleted by you.\n")
(you-have-deleted-yourself . "You have deleted yourself.\n")
(what-text-to-delete . "Article to remove: ")
(what-text-to-delete . "Remove which article? ")
(deleting-text . "Removing article %#1:n...")
(presentation-for-whom . "Which conference/user: ")
(presentation-for-whom . "Which conference/user? ")
(somebody-deleted-that-conf . "Somebody just deleted that conference.\n")
(review-presentation-of . "Review presentation of %#1M.\n")
(has-no-presentation . "%#1:M has no presentation.\n")
......@@ -229,32 +230,32 @@ Be ashamed of being You! You have a very good reason.\n\n")
(no-comment-to . "There is no commented article.\n")
(who-letter-to . "Send a letter to whom: ")
(who-letter-to . "Send a letter to whom? ")
(has-motd . "%#1P has a note on the door:\n\n")
(motd-persist-q . "Send the letter? ")
(who-to-add . "Whom do you want to add: ")
(where-to-add . "To which conference: ")
(where-to-add-self . "Join which conference: ")
(priority-q . "Conference priority? (1 (low) - 255 (high)) ")
(who-to-add . "Whom do you want to add? ")
(where-to-add . "To which conference? ")
(where-to-add-self . "Join which conference? ")
(priority-q . "Conference priority? (0 (passive membership), 1 (low) - 255 (high)) ")
(done . "done.\n")
(nope . "didn't work.\n")
(cant-find-supervisor . "Can't find supervisor of %#1M.\n")
(is-read-protected-contact-supervisor . "%#1M is closed.
Send a letter to %#2P to apply for membership.")
Send a letter to %#2P to apply for membership.\n")
(conf-does-not-exist . "\nThe conference doesn't exist.\n")
(who-to-exclude . "Who do you want to remove: ")
(where-from-exclude . "From which conference: ")
(who-to-exclude . "Who do you want to remove? ")
(where-from-exclude . "From which conference? ")
(leave-what-conf . "Leave which conference: ")
(leave-what-conf . "Leave which conference? ")
(error-fetching-person . "Error retreiving user.\n")
(error-fetching-conf . "Error retreiving conference.\n")
(name-of-conf . "Conference name: ")
(name-of-conf . "Conference name? ")
(anyone-member . "May anyone join? ")
(secret-conf . "Secret conference? ")
(comments-allowed . "Are comments allowed? ")
......@@ -265,7 +266,7 @@ Send a letter to %#2P to apply for membership.")
(what-private-no . "Private reply to article number: ")
(confusion-who-to-reply-to . "I can't figure out which article you want to write a private reply to.\n")
(confusion-what-to-answer-to . "I can't figure out which article you want write a reply to.")
(confusion-what-to-answer-to . "I can't figure out which article you want to write a reply to.\n")
(quit-in-spite-of-unsent . "You have an unsent article. Do you really want to quit? ")
(confusion-what-to-view . "I can't figure out which article you want to view.\n")
(really-quit . "Do you really want to quit LysKOM? ")
......@@ -282,7 +283,7 @@ and you have finished reading. Please come back later.
(what-to-change-pres-you . "Change presentation of who/what (yourself): ")
(who-to-put-motd-for . "Post note on the door of who/what (yourself): ")
(cant-get-conf-stat . "Cannot get the status of that conference.")
(cant-get-conf-stat . "Cannot get the status of that conference.\n")
(go-to-conf-p . "Go to conference: ")
(want-become-member . "Do you want to join? ")
(no-ok . "Okiedokie, whatever you say.\n")
......@@ -292,23 +293,23 @@ and you have finished reading. Please come back later.
(conf-all-read . "%#1M - no unread articles.\n")
(no-in-conf . "You are not present in any conference.\n")
(search-for-pers . "Enter search key (RETURN for all users) ")
(search-for-conf . "Enter search key (RETURN for all conferences) ")
(search-for-pers . "Enter search key (RETURN for all users): ")
(search-for-conf . "Enter search key (RETURN for all conferences): ")
(search-re . "Enter search regexp: ")
(name-to-be-changed . "Name to change: ")
(no-such-conf-or-pers . "The conference or user doesn't exist.\n")
(new-name . "New name: ")