Commit 4bf24e60 authored by David Kågedal's avatar David Kågedal
Browse files

fixat defer <-> kom-first-line-face

parent 81eba27b
Tue May 7 03:18:48 1996 David Kgedal <davidk@lysator.liu.se>
* lyskom-rest.el (lyskom-format-aux-help): Liten ndring av
formatstrngen fr uppskjutna mtesnamn.
* deferred-insert.el (lyskom-deferred-insert-conf): Anvnd redan
satta properties.
Mon May 6 00:27:19 1996 David Kgedal <davidk@lysator.liu.se>
* vars.el.in (lyskom-faces): Ny variabel.
......
......@@ -4,17 +4,11 @@ Att g
Buggar
Om ett namn som fylls i i efterhand gör att raden blir för lång,
så scrollar inte klienten trots att den ibland borde.
åm -> lä -> åh --- Sen får man läsa markerade iaf. (FIXAT?)
Prefetchhanteringen buggar. Om man går ur ett möte, går med i ett
möte, och går ur det igen, allt utan att göra något annat, så får
man ingen prompt. lyskom-last-conf-done hamnar i osynk. (FIXAT)
så scrollar klienten ibland trots att den inte borde.
sentinelmeddelanden i ikoniferade frames buggar. Prova att kasta
ut en session i ett ikonifierat fönster. Eller kanske till och med
bara i en gömd buffert.
bara i en gömd buffert. (HEISENBUG?)
text 1306568
......@@ -38,8 +32,6 @@ Buggar
Allmänna förbättringar
Återinför "Lista (med) regexpar", eller vad den nu hette. (FIXAT)
Inläggsnumren borde vara mer kontextkänsliga. Om man klickar på
ett inläggs eget nummer, alltså det som står precis innan datumet
och det som står inom parentesen precis efter inläggstexten, så
......
......@@ -148,6 +148,7 @@ The insertion will be at (point)."
'person-does-not-exist)
'conference-does-not-exist))
(defer-info->call-par defer-info))
conf-stat)))
conf-stat)
(text-properties-at (defer-info->pos defer-info))))
No preview for this file type
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment