Commit 4cea6d45 authored by David Byers's avatar David Byers
Browse files

Skriv ut server-alias med has-entered och vänner.

Den engelska översättningen är ur synk just nu. Försök inte att använda den.
parent 4db47113
Thu Dec 4 14:57:34 1997 David Byers <dbyers@atp>
* async.el (lyskom-show-logged-out-person): Skriv ut server-alias
nr ngon loggar ut.
(lyskom-show-logged-in-person): Dito fr inloggning.
* swedish-strings.el (lyskom-message): Fixade has-entered och
vnner s man kan skriva ut server-alias.
Sun Nov 30 12:20:49 1997 David Byers <dbyers@atp>
* completing-read.el (lyskom-complete-string-advance): Fixade
......
......@@ -17,6 +17,12 @@ Att g
** OSORTERADE
Om man byter buffert med C-x b till den sista aktiva KOM-bufferten
så tycker Nästa LysKOM att det inte finns fler aktiva
KOM-sessioner. Funktionen verkar vara lite för känslig för hur
lyskom-buffer-list ser ut. Den borde nog göra något lite
intelligentare när listan ser ut att ha tagit slut.
Peter Enderborg hade en 118 tecken bred XEmacs 20.3 med scrollbar,
och vilkalistan blev precis 1 tecken för bred. I Gnu Emacs 19.30
blev det rätt.
......@@ -365,6 +371,9 @@ Att g
** DIVERSE OSORTERAT
Lista sessioner, ungefär som lista klienter, men som ger mer
sessionsinformation, till exempel idletid. Önskad av David Hedbor.
Sortera vilkaslistan efter t.ex. idletid.
Lista nyheter borde göra start of command innan den pratar om att
......
......@@ -212,30 +212,41 @@ according to the value of FLAG."
(defun lyskom-show-logged-in-person (conf-stat)
"Visa p} kommandoraden vem som loggat in."
(cond
((lyskom-is-in-minibuffer))
((lyskom-show-presence (conf-stat->conf-no conf-stat)
kom-presence-messages)
(lyskom-message
"%s"
(lyskom-format 'has-entered (or conf-stat
(lyskom-get-string 'secret-person))))))
(let ((server (or (cdr (lyskom-string-assoc lyskom-server-name
kom-server-aliases))
"KOM")))
(cond
((lyskom-is-in-minibuffer))
((lyskom-show-presence (conf-stat->conf-no conf-stat)
kom-presence-messages)
(lyskom-message
"%s"
(lyskom-format 'has-entered
(or conf-stat
(lyskom-get-string 'secret-person))
server
))))
(cond
((lyskom-show-presence (conf-stat->conf-no conf-stat)
kom-presence-messages-in-buffer)
(if conf-stat
(lyskom-format-insert-before-prompt 'has-entered-r conf-stat
(and kom-text-properties
'(face kom-presence-face)))
(lyskom-format-insert-before-prompt 'has-entered-r
(lyskom-get-string 'secret-person)
(and kom-text-properties
'(face kom-presence-face)))))))
(cond
((lyskom-show-presence (conf-stat->conf-no conf-stat)
kom-presence-messages-in-buffer)
(if conf-stat
(lyskom-format-insert-before-prompt 'has-entered-r conf-stat
(and kom-text-properties
'(face kom-presence-face))
server)
(lyskom-format-insert-before-prompt 'has-entered-r
(lyskom-get-string 'secret-person)
(and kom-text-properties
'(face kom-presence-face))
server))))))
(defun lyskom-show-logged-out-person (conf-stat session-no)
"Visa p} kommandoraden vem som loggat ut."
(let ((server (or (cdr (lyskom-string-assoc lyskom-server-name
kom-server-aliases))
"KOM")))
(cond
((lyskom-is-in-minibuffer))
((lyskom-show-presence (conf-stat->conf-no conf-stat)
......@@ -243,18 +254,21 @@ according to the value of FLAG."
(lyskom-message
"%s"
(lyskom-format 'has-left (or conf-stat
(lyskom-get-string 'secret-person))))))
(lyskom-get-string 'secret-person))
server))))
(cond
((lyskom-show-presence (conf-stat->conf-no conf-stat)
kom-presence-messages-in-buffer)
(if conf-stat
(lyskom-format-insert-before-prompt 'has-left-r conf-stat
(and kom-text-properties
'(face kom-presence-face)))
'(face kom-presence-face))
server)
(lyskom-format-insert-before-prompt 'has-left-r
(lyskom-get-string 'secret-person)
(and kom-text-properties
'(face kom-presence-face)))))))
'(face kom-presence-face))
server))))))
......
......@@ -1606,6 +1606,32 @@ membership info."
(lyskom-next-kom)))
(error "No active LysKOM buffers")))
;; (defun lyskom-next-kom ()
"Internal version of kom-next-kom"
;; Find the lyskom-buffer to go from, to the next
;; If we are in a lyskom buffer that is in lyskom-buffer-list
;; switch from the current buffer.
;; If we are in a lyskom buffer that is unlisted,
;; put this buffer in the list and switch from it
;; If we are in another buffer, switch from the last listed buffer
;; If we are switching from nil, then the target buffer is
;; the first buffer in lyskom-buffer-list.
;; If we are switching from a buffer, then the target buffer is the
;; first in the rest of the list, or the first buffer
;; if we are at the end of the list
;; Splice the list as follows:
;; Put the rest of the list, after the current buffer in front of the
;; buffer list, and remove it from the back. Now the
;; buffer we switched from is at the back and the one
;; we want to switch to is at the front.
;; Iterate over the buffer list and switch to the first buffer that
;; is active. Remove any buffers that are inactive.
;; If the new target buffer after this is the one we were switching
;; from, then signal an error
;;)
(defun lyskom-previous-kom ()
"Internal version of kom-previous-kom"
......
No preview for this file type
......@@ -730,7 +730,8 @@ part is optional. If it is not specified, port 80 is assumed.")
("kom.csd.uu.se" . "CSD-KOM")
("striterax.medio.mh.se" . "MedioKOM")
("kom.mds.mdh.se" . "MdS-KOM")
("kom.stacken.kth.se" . "TokKOM"))
("kom.stacken.kth.se" . "TokKOM")
("com.helsinki.fi" . "HelKOM"))
"*An alist mapping server names to shorter identification strings")
(def-kom-var kom-ansaphone-on nil
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment