Commit 4e1b3fb4 authored by David Byers's avatar David Byers
Browse files

Ny fil

parent 81e0cd84
Nyheter i lyskom.el 0.44.1
==========================
Version 0.45 av elispklienten finns nu tillgänglig på följande URL.
<URL:ftnp://ftp.lysator.liu.se/pub/lyskom/elisp-client/>
Filen heter lyskom-0.45.el.gz, och en kopia av den text du läser just
nu finns under namnet NEWS-0.45
* Fitjurs och förbättringar
** Kommandot "Återse fler inlägg", bunder till "åy" fortsätter ett
återsekommando från den plats det slutade, med samma kriterier. Det
innebär att Återse senaste 10 av XX till YY följt av Återse 10 fler
inlägg kommer att visa de senaste 20 inläggen av XX till YY.
** Man kan numera stoppa in vektorer som tangentbordsmakron i
kom-do-when-done.
** kom-permissive-completion är satt till t per default.
* Bugfixar
** Completion fungerar bättre. Numera borde completion avslutas med SPC
bara när det verkligen passar.
* Välkända buggar som inte behöver rapporteras igen (och igen (och igen))
** Om man gör "Endast" kan klienten bete sig konstigt en kort stund,
och ibland får man inte läsa så många texter som man ville. Denna
bug har hängt med så länge som kommandot har funnits, men kommer
antagligen att fixas till viss del (så man får läsa rätt antal
texter) så fort som jag har tid över. Don't hold your breath, med
andra ord.
** Elispklienten fungerar inte under XEmacs eller Emacs 18. Frivilliga
att anpassa klienten får gärna anmäla sitt intresse till
davidk@lysator.liu.se eller byers@lysator.liu.se eller skicka brev
till Elispklientutvecklarnas interna möte i LysKOM på
kom.lysator.liu.se
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment