Commit 4eabf278 authored by Linus Tolke's avatar Linus Tolke
Browse files

No commit message

No commit message
parent d8941651
......@@ -46,9 +46,6 @@ bort ur den h{r filen.
* Fixa loginsekvensen s} den tittar p} r{tt variabler.
* Fixa s} att headerradernas f|rstabokst{ver finns i en variabel.
(internationaliserings}tg{rd)
* Snabbare g} till m|te.
* H{mta mappar i mindre bitar. Detta inneb{r att vi m}ste lagra i en
......@@ -71,17 +68,24 @@ bort ur den h{r filen.
Ge adm.r{ttigheter }t n}gon annan.
Tvinga n}gon att logga ut. - klart.
* Kolla lyskom-is-administrator i f|ljande fall och g|r olika saker
beroende om den {r satt eller inte:
+ i S{tt presentation
+ ...
* Kasta ut allt som har med who-info att g|ra och ers{tt det med
session-info. Kolla ocks} s} att servern aldrig skickar n}gra
who-info.
* Dokumentera alla {ndringar.
================================================================
0.35
================================================================
* cookie-mode skall anv{ndas till:
- who-bufferten (mycket kompletteringar h{r och det blir l{tt med
cookie-moden)
- prioritera m|ten
- editera flaggor. En helt ny och f|rb{ttrad options.el
- ge privilegier (nytt kommando)
================================================================
2. Saker som borde fixas inom en inte alltf|r avl{gsen framtid:
================================================================
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment