Commit 4efc44d7 authored by David Kågedal's avatar David Kågedal
Browse files

Tog bort IDA-specifika instruktioner, och städade bland nodreferenserna.

parent 4896d285
......@@ -139,14 +139,13 @@ Dokumentationen uppdaterad till klient version 0.38
Förord
* Bakgrund:: Lite om koms historia fram till LysKOM.
* Historia:: Lite om koms historia fram till LysKOM.
* Utveckling av klienten:: Förutsättningarna för lyskom-projektet.
* Andra klienter:: Alternativ till LysKOMs emacslispklient.
Uppstart
* Lysator:: Koppla upp sig från lysator.
* IDA:: Koppla upp sig från elev-sparcarna på IDA.
* Andra maskiner:: Hur du för annars.
......@@ -203,17 +202,17 @@ detta en f
LysKOM.
@menu
* Bakgrund:: Lite om koms historia fram till LysKOM.
* Historia:: Lite om koms historia fram till LysKOM.
* Utveckling av klienten:: Förutsättningarna för lyskom-projektet.
* Andra klienter:: Alternativ till LysKOMs emacslispklient.
@end menu
@c Ja, den h{r noden och de f|ljande: Utveckling av klienten och
@c Bakgrund ligger i "fel" ordning i dokumentet. Det beror p} att jag
@c Historia ligger i "fel" ordning i dokumentet. Det beror p} att jag
@c vill ha texten som ligger i dessa tv} f|ljande noder direkt under
@c f|rordet medan det skall vara en egen nod i info-varianten.
@node Utveckling av klienten, Andra klienter, Bakgrund, Förord
@node Utveckling av klienten, Andra klienter, Historia, Förord
@comment node-name, next, previous, up
All utveckling av LysKOMs emacslispklient, lyskom-systemet och i detta
......@@ -231,7 +230,7 @@ intensivkurs i Link
hänger ihop.
@node Andra klienter, Historia, Förord, Top
@node Andra klienter, , Utveckling av klienten, Top
@comment node-name, next, previous, up
Det finns alternativ till LysKOMs emacslispklient som också är fritt
......@@ -289,7 +288,7 @@ eller @code{<inge@@lysator.liu.se>}.
@end table
@node Historia, Utveckling av klienten,, Förord
@node Historia, Utveckling av klienten, Förord, Förord
@comment node-name, next, previous, up
@chapter Historia
......@@ -348,12 +347,11 @@ nedan.
@menu
* Lysator:: Koppla upp sig från lysator.
* IDA:: Koppla upp sig från elev-sparcarna på IDA.
* Andra maskiner:: Hur du för annars.
@end menu
@end ifinfo
@node Lysator, IDA, Uppstart, Uppstart
@node Lysator, Andra maskiner, Uppstart, Uppstart
@comment node-name, next, previous, up
@section Från Lysators maskiner
......@@ -366,22 +364,7 @@ f
att trycka @key{RET}.
@node IDA, Andra maskiner, Lysator, Uppstart
@comment node-name, next, previous, up
@section Från elev-sparcarna på IDA (Inst. för Datavetenskap på LiTH):
Lägg in
@example
(autoload 'lyskom "~d88perce/lyskom" "Köra LysKOM" t)
@end example
i din @file{.emacs}. Starta om emacs eller läs in @file{.emacs} i din emacs igen.
Skriv @code{M-x lyskom} @key{RET}. När du får frågan om server svarar du @code{med3} och
hoppas att allt fungerar. Kör inte från IDA:s maskiner om de är
nerlastade - vi vill inte att någon ska få för sig att stänga
denna möjlighet att köra LysKOM. På @file{med3.ida.liu.se} ligger ett litet
program som reläar anropen vidare till @file{varg.lysator.liu.se} där
servern ligger.
@node Andra maskiner, , IDA, Uppstart
@node Andra maskiner, , Lysator, Uppstart
@comment node-name, next, previous, up
@section Från andra maskiner
......@@ -389,7 +372,7 @@ Om du vill h
kan du hämta den senaste versionen via anonym ftp från
@file{ftp.lysator.liu.se (130.236.254.153)}. Ange din emailadress som
lösenord. Gå ner i directoryt @file{pub/lyskom/elisp-client} och skriv
code{get lyskom-X.el.gz} där @code{X} är det högsta nummer du kan hitta
@code{get lyskom-X.el.gz} där @code{X} är det högsta nummer du kan hitta
i det directoryt. Filen med det högsta numret är alltid den senaste
versionen. Dessutom hämtar du denna dokumentation från filen
@code{elisp-client.info-X.tar.gz}. När överföringen är klar, bryt
......@@ -1207,7 +1190,7 @@ personen
Vill man inte ha denna lista skall man svara @kbd{n} på frågan.
@end table
@node Spara ett eller flera inlägg, Markeringar, Status, Kommandon
@node Spara text, Markeringar, Status, Kommandon
@comment node-name, next, previous, up
@subsection Spara ett eller flera inlägg
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment